Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 27 septembrie 2011

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 27 septembrie 2011:  

1. Aprobarea Procesului –Verbal al Şedinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara  din data  de 03.08.2011.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor municipali.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2011.

Amendament 1

Amendament 2

Amendament 3

Amendament 4

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Statului de funcții, Organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  amplasamentelor chioșcurilor și rulotelor, locațiilor de comercializare a cărților, legumelor, fructelor, florilor, aparatelor de înghețată și a modelelor de chioșcuri agreate, conform art.20, art.27 și art.39 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare a activităților de  comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011.

Amendament 1

Amendament 2

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  constituirea  unei  societăți comerciale pe acțiuni  in vederea promovării investiției „Valorificarea deșeurilor municipale prin conceperea  unei instalații adecvate și integrarea  acesteia in cadrul CET Sud Timișoara”.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public  al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului, a terenului aferent imobilelor cu destinația de locuință dobândite în baza Legii nr.112/1995, situate în Timișoara str. Constantin Brâncoveanu nr. 34 și Constantin Brâncoveanu  nr. 36.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea parcelelor în baza Listei de priorități aprobată cu Hotărârea Consiliului Local nr.384/26.10.2010 privind sprijinul  acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a unei parcele de teren în suprafață de 5.000 mp., în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  unificarea și dezmembrarea parcelelor  de teren cu nr. topo 407/5/a/1, 412/1/d/1/1 și nr. topo 411/1/b/2/1/a cuprinse în C.F.  nr.409941 Timișoara ( nr. C.F. vechi 1950 Freidorf) respectiv în C.F. nr. 412796 Timișoara (nr. C.F. vechi 1950 Freidorf) și intabularea bălții existente.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind subapartamentarea imobilului situat în Timișoara. Str. Gheorghe Doja nr.3 ap.7.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public  al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unor mijloace fixe care fac parte din sistemul de tratare al apelor în vederea scoaterii din funcțiune, valorificare și  după caz casare.

Rezultatul votului

14. Proiect  de hotărâre  privind prelungirea contractelor de închiriere pentru imobilele în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ – Colegiul Național Bănățean, Liceul Sârbesc D. Obradovici și Colegiul Tehnic de Vest.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local  Timișoara, la intenția de înstrăinare a boxelor nr.5 și 6, în suprafață de 73,13 mp., la prețul de 83.700 lei, situate în imobilul  din Piața Unirii nr.6.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local  Timișoara, la intenția de înstrăinare a  spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD), în suprafață de 38,85 mp., la prețul de 2.000 euro, situat în imobilul din str. 1 Decembrie nr.2.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune  din partea Consiliului Local Timișoara,  la intenția  de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință SAD nr.2, nr.3, nr.15 și nr.19, situate în imobilul din str. Ştefan cel Mare nr.7.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune  din partea Consiliului Local Timișoara,  la intenția  de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD  nr.2), în suprafață de 69,04 mp., la prețul de 30.000 euro, situat în imobilul din str. E. Gojdu nr.13.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune  din partea Consiliului Local Timișoara,  la intenția  de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr.1, la prețul de 630.000 euro.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  numirea auditorului financiar la S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  modificarea componenței Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.89/24.02.2009.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind  modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. AQUATIM S.A.  aprobată prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 36/27.01.2009.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind  modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. COLTERM S.A.  aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.33/27.01.2009.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind  modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.  aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/24.02.2009.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea aderării Municipiului Timișoara la Clusterul de Energii Sustenabile din România – ROSENC.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind  corectarea art.2 și art.4 al Hotărârii Consiliului Local nr. 264/26.07.2011 în vederea atribuirii în folosință gratuită a terenului în suprafață de 719 mp către Parohia Ortodoxă Română Calea Lugojului.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind  modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.142/19.04.2011.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara, str. Ion Slavici nr. 56, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru perioada 01.01.2011 – 31.07.2011, Parohiei Romano-Catolică Timișoara VII Freidorf.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind  preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat aparținând Municipiului Timișoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea  suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2011 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre pentru modificarea perioadei  evenimentului care face obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 283/26.07.2011 – privind aprobarea organizării unei ședințe comune a Consiliului Local al Municipiului Timișoara  și a Consiliului  Local al orașului  înfrățit Szeged din Ungaria în a doua jumătate a anului 2011 la Timișoara și alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor prilejuite de vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timișoara.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/26.07.2011 – privind alocarea sumei de 87.000 lei în vederea  participării Municipiului Timișoara la evenimentul „Ruga Bănățeană la Dijon” dedicat promovării Municipiului Timișoara și Regiunii Banat la Dijon, în Burgundia , Franța.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Zonă rezidențială și funcțiuni complementare”, str. Câmpului nr. 71 Timișoara.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare spălătorie auto”, str. Drubeta nr.27, Timișoara.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare spălătorie auto”, str. Paul Constantinescu nr.48, Timișoara.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu „ Construire casă în regim  P+1E și împrejmuire”, Calea Dorobanților nr. 68, Timișoara.

Rezultatul votului

37. Adresa nr.SC2011 – 017804/11.08.2011 a Asociației Pro Democrația referitoare la plângerea  prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului  Local  nr.255/12.07.2011 – privind desfășurarea procesului de învățământ al Liceului de Arte Plastice Timișoara.

Rezultatul votului

38. Adresa nr. SC2011- 019573/02.09.2011 a  Asociației de Proprietari din  strada Telegrafului referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 288/03.08.2011 – privind aprobarea proiectului  „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea cantinei de ajutor social Timișoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost”, a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost –beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect  ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013 aferent Axei prioritare 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul:” Poli de creștere”.

Rezultatul votului

39. Adresa nr. DP2011 – 5056/15.09.2011 a Direcției Patrimoniu – Biroul Administrare Imobile privind solicitarea   d-lui Neamțiu Florea cu privire la exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului din Timișoara, B-dul Mihai Viteazu nr.26.

40. Adresa nr. SC2011  – 019368/31.08.2011 a Asociației Pro Democrația privind recomandarea de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. 
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

Materiale suplimentare la Ordinea de zi:
 
1. Informare privind deplasarea unei delegații a Municipiului Timișoara la Kikinda, în Serbia, în perioada 7-9 octombrie 2011 cu ocazia &quot Zilelor Dovleacului&quot .

Rezultatul votului

2. Informare privind deplasarea unei delegații a Municipiului Timișoara la Cernăuți, în Ucraina, în perioada 7-10 octombrie 2011 cu ocazia &quot Zilelor orașului Cernăuți&quot .

Rezultatul votului