Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 14 septembrie 2012

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 14 septembrie 2012:

1. Aprobarea Procesului – Verbal al Şedinței Extraordinare a Consiliului Local din data de 03.08.2012.

Rezultatul votului

2. Proiect  de hotărâre privind reglementarea juridică a terenului pe care au fost edificate blocurile ANL din Str. I. Miloia prin unificarea și dezmembrarea imobilelor cu nr. Topografic 13832/1-2, 13833/1/1-5/a înscris în C.F. nr. 409198 Timișoara(CF vechi nr. 136798), cu nr. Topografic 13832/1-2, 13833/1/1-5/b înscris în C.F.  nr. 405759 Timișoara (CF vechi nr. 136798) și cu nr. Topografic 13832/1-2, 13833/1/1-5/c înscris în C.F. nr. 409197 Timișoara (CF vechi nr. 136798).

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind  completarea prin act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006 – 15414/31.07.2006.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea  dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 13, situat în imobilul din Str. Episcop A. Pacha nr. 10, la prețul de 30.000 euro+TVA.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte de închiriere  cu Uniunea Artiștilor Plastici pentru atelierele de creație folosite în imobilul din Timișoara, str. Martir Iordan Sebastian (fosta  str. Olimpiadei) nr. 20-22.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1447/2003 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, Calea Buziașului nr.28, încheiat cu S.C. Apothecaria S.R.L.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită a spațiului din Timișoara, str. Dorobanților nr. 42, către Asociația Femeilor Țigănci „ PENTRU COPIII NOŞTRI” .

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de închiriere nr. 1497/2007, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, str. Dropiei nr. 5, încheiat cu Clubul Sportiv „NIMB”.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/03.08.2012 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Caminul nr. 2 al Colegiului Tehnic “Ferdinand I” Timișoara, în suprafață de 848.11 mp situate în Timișoara str. Renașterii nr. 24A, pe o perioadă  de 5 ani, către Centrul de Resurse și Asistență Educațională “Speranța”.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Listei cu persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 275/2009, privind atribuirea în mod gratuit a terenurilor de sub construcțiile cumpărate în baza Legii nr.112/1995.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind numirea a doi consilieri locali care să facă parte din noua Comisie pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului complex  de investiții  ,,Amenajare complex rutier zona Michelangelo etapa II”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului complex de investiții &quot Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara – Ghiroda&quot ), a documentației tehnico- economice și a analizei cost – beneficiu, a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, precum și aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere&quot , Domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană&quot , Sub-domeniul: &quot Poli de creștere&quot .

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului complex de investiții ,, Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a  Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013,  Axa prioritară 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului complex de investiții &quot Trafic management și supraveghere video&quot , a documentației tehnico-economice și a analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană&quot , Sub-domeniul: &quot Poli de creștere&quot .

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului complex de investiții &quot Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara – Dumbrăvița&quot ), a documentației tehnico- economice și a analizei cost – beneficiu, a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, precum și aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere&quot , Domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană&quot , Sub-domeniul: &quot Poli de creștere&quot .

Rezultatul votului

17. Proiect  de hotărâre privind modificarea Documentației tehnico-economice și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara în cadrul proiectului „Modernizarea Parcului Justiției” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Documentației tehnico-economice și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara în cadrul proiectului „Modernizarea Parcului Alpinet” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Rezultatul votului

19. Adresa nr.SC2012 – 019672/14.08.2012  a Asociației de Proprietari  din Piața Victoriei nr.1A, referitoare la Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 29/24.07.2012 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2011, respectiv orarul de funcționare al teraselor sezoniere amplasate în Cartierul Cetate, Piața Victoriei și Piața Traian.
 
Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre inscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu.
 
MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 14.09.2012

1. Proiect de hotărâre privind schimbarea unor proprietăți silvice.

Amendament

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 234/29.05.2012 – privind atribuire teren pentru interes public. 

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind revocarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 338/2010 prin care s-a atribuit în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani suprafața de 500 m.p. din terenul intravilan din timișoara, nulevardul Republicii nr. 12, înscris în Cartea Funciară nr. 400618 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 135194), nr. top 1206, în suprafață totală de 7981 m.p. către Partidul Social democrat filiala Timiș pentru construirea unui sediu de partid.

Rezultatul votului