Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 2 noiembrie 2012

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 2 noiembrie 2012:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 23.10.2012.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2012.

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3
Amendament 4

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2009 – privind  vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcții dobândite în temeiul Legii nr.112/1995.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind procedura de atribuire și vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcții dobândite în temeiul Legii nr.112/1995 conform Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2009, modificată și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2011.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a unor terenuri aferente imobilelor cu destinația de locuință, dobândite în baza Legii nr.112/1995.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  transferul dreptului de proprietate  din patrimoniul S.C. AQUATIM S.A. în patrimoniul  Municipiului Timișoara printr-un contract de donație, a Turnului de Apă din  Timișoara, str. Gh. Barițiu nr.3 înscris în Cartea Funciară nr. 426619 provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 135683, nr. Top. 17528/2.

Amendament
Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care fac obiectul Hotărârii Consiliului Local nr.34/2010 transcrise din CF 1 Timișoara în alte cărți funciare în favoarea Statului Român și care au constituit domeniul privat al Municipiului Timișoara.

Amendament
Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  modificarea Contractului de asociere nr. 4127/A/20.11.2009 încheiat între S.C. Adminstrarea Domeniului Public S.A. și S.C. Constructim S.A.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.189/25.05.2010 privind atribuirea directă prin contract de concesiune  către S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC  S.A.  a terenului  din zona Piața 700 în vederea amenajării unei parcări subterane.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune  din  partea Consiliului Local Timișoara, la intenția  de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2,situat în imobilul din B-dul M. Viteazu nr.28, la prețul de 25.000 lei+TVA.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune  din  partea Consiliului Local Timișoara, la intenția  de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD , situat în imobilul din str. C-tin Titel Petrescu nr.4, la prețul de 60.000 lei.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de închiriere pentru imobilele situate în Timișoara în care se desfășoară activitatea unităților de învățământ – Colegiul Național Bănățean împreună cu  Liceul  Teoretic „ Dositei Obradovici” și Colegiul Tehnic de Vest.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, P-ța Romanilor nr.1 – str. Ştefan cel Mare nr.2, către Asociația Luptătorilor din Timișoara Arestați în Revoluția din 1989 – ALTAR 1989.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinatiei imobilului – Cămin internat D+P+3E și a terenului aferent, situat în Timișoara str. Victor Babeș nr.22, imobil aflat în proprietatea publică a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind predarea din administrarea Municipiului Timișoara a tronsonului de drum DN 6 km 559+922 – 560+100.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind preluarea  în administrarea  Municipiului Timișoara a tronsonului de drum național DN 59A Km 3+170 – 3+612.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  preluarea de la S.C. Administrarea  Domeniului Public S.A   a activității de coșerit  și  modificarea prin act adițional a contractului cadru de delegare a gestiunii nr.5211/11.10.2010 prin care s-a delegat serviciul public de coșerit  din municipiul Timișoara și activitatea  de curățenie a WC-urilor publice din municipiul Timișoara și activitatea de curățenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia și de curățenie a sediilor și clădirilor Primăriei Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  retragerea dreptului de atribuire conform Legii nr.15/2003 și excluderea de pe lista de priorități  întrucât nu mai îndeplinesc cerințele acestei legi a solicitanților Bobîrci Victor-Claudiu cu parcela aleasă nr. cad. 414241, Zambori Daniel cu parcela aleasă nr. cad.414251 și Josu-Gottardi Alina-Mihaela cu parcela aleasă nr. cad.413587, retragerea procesului-verbal de atribuire nr.DP2010-001939 din 13.12.2011 pe numele Raicovici Flavius  la cerere și atribuirea acestuia a parcelei nr.cad. 414251.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Actului adițional nr. 1 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creștere Timișoara”.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cotei din cotizația anuală, din partea Municipiului Timișoara către  „ACS Poli Timișoara”, pentru perioada  trimestrului al IV-lea din anul 2012.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de reabilitare a treptelor de acces în Catedrala Mitropolitană Timișoara.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuțiilor financiare din partea Municipiului Timișoara către structuri sportive asociate, din bugetul activității sportive, aferent trimestrului al IV –lea al anului 2012.

Rezultatul votului

23. Adresa nr.SC 2012 – 024752/18.10.2012 a  domnului Stan Iordache  referitoare la plângerea  prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local  nr.140/28.09.2012 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  “ Demolare partială, reamenajare, extindere și schimbare destinație din anexa în locuință 2 ap. în regim de înălțime S+P+2E”, strada Timocului nr.23, Timișoara. 

Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi,  au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul NICOLAE ROBU.
 
 
 MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 2.11.2012
 
 
1. Proiect de hotărâre privind  completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public  al Municipiului  Timișoara.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuției financiare cu titlu de cotizație din partea Municipiului Timișoara, către Asociația „Baschet –Club Timișoara” pentru anul 2012.
 
Rezultatul votului

3. Raport privind deplasarea dl. Viceprimar Dan Diaconu în Olanda.

S-a luat la cunoștință.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului  de Crăciun pe raza Municipiului Timișoara.
 
Amendament 1
Amendament 2

Rezultatul votului