Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 23 noiembrie 2012

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 23 noiembrie 2012:

1. Interpelările consilierilor municipali.

2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței extraordinare a Consiliului Local din data de 02.11.2012.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de proprietate din patrimoniul S.C. AQUATIM S.A. în patrimoniul municipiului Timișoara printr-un contract de donație, a Turnului de Apă din Timișoara, str. Gh. Barițiu nr.3 înscris în Cartea funciară nr. 426619 provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 135683, nr. top. 17528/2.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  delimitarea Campusului Studențesc Timișoara și condițiile de desfășurare a activităților comerciale, de alimentație publică sau prestări servicii în perimetrul Campusului Studențesc Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației terenului în suprafață de 2939 mp, înscris în C.F. nr. 415738 Timișoara, top 23491/1/1/1/1/2/4 și investiția realizată pentru sensul giratoriu, oferit de S.C. SELGROS CASH &amp CARRY S.R.L.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu număr topo. 413832 înscris în C.F. nr.413832 Timișoara si a  imobilului cu nr. topo 413833 inscris in CF 413833 Timisoara, situate în str. 1 Decembrie nr.58 și nr.118 A si atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 ani in favoarea Universitatii „Politehnica” din Timisoara a imobilului nou creat in urma dezlipirii imobilul LOT 1 – nr. topo 413833/1.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind  dezlipirea imobilului cu nr. topo 412245 inscris in CF 412245 Timisoara din Bulevardul Take Ionescu nr.83, si atribuirea in folosinta gratuita Parohiei Ortodoxe Române Zona Tipografilor Timișoara a imobilului in suprafață de 2810 mp.

Rezultatul votului

10. Proiect  de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 3, situat în imobilul  din str. Vasile Alecsandri nr.6, la prețul de 51.000 euro.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent anului fiscal 2012 pentru clădirea situată în Timișoara str. Anton Bacalbașa nr. 69-65 A Fundației „Pentru Voi”.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69/23.02.2010 – privind componența Comisiei de evaluare a managementului pentru  Teatrul German de Stat și Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”  Timișoara.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 70/23.02.2010 – privind componența Comisiei de evaluare a managementului pentru Filarmonica Banatul  Timișoara.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/23.02.2010 – privind componența Comisiei de evaluare a managementului pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 100.000 lei în vederea continuării lucrărilor  de construcții începute la ansamblul bisericesc Biserica Studenților corpurile B, C și D.

Rezultatul votului

16. Adresa nr. SC2012 – 026979/09.11.2012  a domnului  Mureșan Lucian Emil privind Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 188/02.11.2012 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local  nr.140/28.09.2012  – privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu “Demolare parțială, reamenajare, extindere și schimbare destinație din anexa în locuință 2 ap. în regim de înălțime S+P+2E, str. Timocului nr.23, Timișoara.
 

Proiectele de hotărâre de pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul NICOLAE ROBU.

 
MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 23.11.2012
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea negocierii privind schimbul de imobile între Municipiul Timișoara, pe de o parte și S.C. Al Fer Crom Design S.R.L. și S.C. Art S.R.L., pe de altă parte.

Amendament

Rezultatul votului

2. Memoriul   nr. SC2012 – 027956/21.11.2012 al domnului consilier Simonis Alfred cu privire la Aeroportul Internațional  Timișoara “Traian Vuia” SA  (AIT).

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2012.

Amendament 1
Amendament 2

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Horticultura S.A.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C.Piețe S.A.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafetelor si dezlipirea si alipirea imobilelor situate in str. Gheorghe Lazar cu numar topografic 1072/2/1 inscris in C.F. nr. 404758 Timisoara, numar topografic 433807 inscris in C.F. nr. 433807 Timisoara, numar topografic 433815 inscris in C.F. nr. 433815 Timisoara, numar topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/3/1 inscris in C.F. nr. 404766 Timisoara, numar topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/2 inscris in C.F. nr. 404994 Timisoara, numar topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/1 inscris in C.F. nr. 404763 Timisoara, numar topografic 1070/2/1/1/1/1/2/1 inscris in C.F. nr. 405761 Timisoara in vederea intabularii parcarii subterane.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind completarea art.1  din Hotărârea Consiliului Local  nr. 399/13.12.2011 privind modificarea contractelor de concesiune/închiriere, având ca obiect concesionarea/închirierea terenurilor situate în Timișoara, Calea Martirilor nr.51 (zona Braytim).

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente organizării de către Municipiul  Timișoara a programului „Gala Sportului Timișorean – ediția 2012”.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 406/30.09.2008 cu PUZ: Ansamblu de clădiri cu funcțiune mixta (servicii, birouri, comerț și locuire )”, Bv. Republicii nr. 21 și str. Andrei Mureșanu nr.1, Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 237/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic  Zonal “ Zona cu funcțiuni mixte: Spații comerciale, birouri, servicii,unități de cazare și dotări aferente”, Str. Circumvalațiunii nr.8-10, Timișoara.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de  reabilitare termică și a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de  Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pentru blocurile de locuințe finanțate prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Municipiul Timișoara, în procent de minum 30% din valoarea lucrărilor de bază aferente obiectivului de investiție “Bazin inot olimpic “ , Bv Iosif Bulbuca din Timișoara

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Colterm S. A.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Aquatim S. A.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara aprobat prin HCL 101/24.03.2009

Amendament

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale S. A

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Administrarea Domeniului Public S. A

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 60”

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Bv. Liviu rebreanu 2/1”

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 31-33”

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 78”

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Bv. Liviu Rebreanu nr. 132/A”

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 22”
 
Rezultatul votului