Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 24 aprilie 2012

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 24 aprilie 2012:

1. Interpelările consilierilor locali.

2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței Extraordinare a Consiliului Local  din data de 10.04.2012.

Rezultatul votului

3. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului CARȚIŞ GHEORGHE  IOAN.

4. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului HEINZ DOLL.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 al S.C.  Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea art.8 al Hotărârii Consiliului Local  nr. 171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2012.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea avalizării de către  Municipiul Timișoara a biletelor la ordin  emise de către S.C. Internationl Recycling Energy S.A.  în vederea finanțării proiectului „Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obținut din deșeuri municipale, prin realizarea unei instalații și încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timișoara”.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea avalizării de către Municipiul Timișoara a biletelor la ordin emise de către S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. în valoare de 35 milioane  lei în vederea finanțării și refinanțării unor lucrări de investiții la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

Amendament

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1304/2002 încheiat între Municipiul Timișoara și S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. , pentru spațiul  cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Hector nr.1.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1498/2007 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr.18, încheiat cu Liga Apărării Drepturilor Omului – Filiala Timiș.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1327/2002, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, încheiat cu Asociația Clubul de Prietenie Româno-Yugoslav.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind încheierea de fișe de calcul pentru persoanele fizice și juridice, care au deținut contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință și care nu au beneficiat de noi contracte datorită notificărilor depuse de terți în baza Legii nr. 10/2001, Legii nr. 501/2002, Legii 1/2001 și Legii nr. 247/2005.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara  în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Răscoala de la 1907 nr.1/A.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea  dobândirii de către municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Tona Ionel Valentin și Tona Rodica.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind  completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 privind aprobarea „Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timișoara”.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin HCL nr.206/26.05.2009.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  atribuirea  spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, către Partidul Conservator – Filiala Județului Timiș.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, către Asociația Filatelică Timișoara și extinderea Asociație Județene de Fotbal – Timiș.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosință gratuită pe 49 de ani a terenului cu nr. cad. A643/b în vederea amenajării unui  cimitir musulman.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare pentru terenul aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timișoara, str. Ardealul nr.46.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare pentru terenul aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara str. Răchitei nr.8.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind  apartamentarea imobilului situat în Timișoara, Str. Alexandru Odobescu nr.62.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind subapartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Macilor nr.2.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a  spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 16/B/2, situat în imobilul din B-dul Revoluției nr.3, la prețul de 240.000 euro.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor nr.1, 2, 3 și 4, situate în imobilul din str. Gheorghe Doja nr.4, la prețul de 250.000 euro.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1/I, situat în imobilul din strada  F.Mercy nr.9, la prețul de 203.150 lei.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și servitute, pentru Postul Trafo, situat pe terenul în suprafață de 12 mp., din B-dul Michelangelo la intrarea în Parcul Copiilor „Ion Creangă”, având nr.top. 98, înscris în C.F. nr.2.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind  aprobarea caietului de sarcini pentru scoaterea la licitație publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu terase sezoniere în Piața Victoriei.

Amendament

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind  închirierea prin licitație publică a trei amplasamente situate în incinta Grădinii Zoologice din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind modificarea caietului de sarcini în vederea achiziționării serviciului  „Închirierea și întreținerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara”.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitație publică a terenului din str. Ştefan cel Mare nr.44, înscris în C.F. nr.420718 în suprafață de 336 mp, în vederea realizării unei parcări publice ecologice.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele îndreptățite să li se atribuie în mod gratuit terenul de sub construcțiile dobândite în baza Legii nr.112/1995.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului estimativ de vânzare a terenurilor aferente construcțiilor edificate de către S.C. BRAYTIM S.R.L., situate în calea Martirilor nr.51.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea parcelei cu număr cadastral 17294/1 în suprafață de 1646 mp., înscrisă în C.F. nr. 404439 Timișoara în parcelele cu nr. cad. 17294/1/1 (810mp), nr. cad. 17294/1/2 (186 mp) și nr. cad. 17294/1/3 (650 mp), dezmembrarea parcelei cu nr. cad. 17293 în suprafață de 4280 mp., înscrisă în C.F. nr. 409218 Timișoara, în parcelele cu nr.cad. 17293/1 (755 mp) și nr. cad. 17293/2(3525 mp).

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind  concesionarea prin licitație publică deschisă  a bazei sportive de agrement din Timișoara, Splaiul T. Vladimirescu nr.17a.

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind modificarea   și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 369/25.10.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 189/31.05.2011 – privind prelungirea dreptului de folosință gratuită a clădirii Palatul Culturii din Timișoara în favoarea Teatrului Național „Mihai Eminescu”, Operei Naționale Române Timișoara, Teatrului German de Stat Timișoara și Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara.

Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „ Professional network, a famework development process for competencies base don interactive learning methods” (Rețea profesională, cadru pentru dezvoltarea competențelor bazate pe metode de învățare interactive) câștigat de Liceul Teoretic Bartok Bela și împreună cu partenerul transfrontalier Şcoala Generală Reformată  „Kis Balint” din Vesyto Ungaria și finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria.

Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 235/28.06.2011 privind aprobarea proiectului “Centru regional de competente si dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive”, a Documentației tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Rezultatul votului

40. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 404/13.12.2011 privind aprobarea proiectului &quot Crearea si Dotarea Centrului Național de Informare si Promovare Turistica Timisoara&quot în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 – &quot Dezvoltarea durabila si promovarea turismului&quot , Domeniul de intervenție 5.3 – &quot Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistica&quot , Operațiunea – &quot Crearea Centrelor Naționale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora&quot .

Rezultatul votului

41. Proiect de hotărâre privind  aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Timișoara, Institutul Intercultural Timișoara, Orașul Zrenyanin, Orașul Pancevo și Consiliul Local Vrsac pentru implementarea proiectului „Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională și a Comunității” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia.

Rezultatul votului

42. Proiect de hotărâre privind  înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.32/2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanțare internațională, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2011.

Rezultatul votului

43. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii cu un an a Convenției – anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 137/24.04.2007 încheiată între Municipiul Timișoara și Serviciul de Ajutor Maltez în România, Filiala Timișoara pentru susținerea serviciului social „Cantină Socială Aurelian Balint” privind cazurile care necesită transport la domiciliu a hranei, din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

44. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea participarii Municipiul Timisoara în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal Timisoara si Spitalul General Vrsac ( GHV )  pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenta pentru îmbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale în aria Timisoara-Vrsac” în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul IPA de cooperare transfrontaliera România – Serbia

Rezultatul votului

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu Fundația RUBIN în vederea realizării în comun a proiectului „Arta în strada”.

Rezultatul votului

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea  convenției  între Consiliul Local al Municipiului Timișoara  și Federația Caritas a Diecezei Timișoara  pentru susținerea Centrului de îngrijire socio-medicală pentru vârstnici și bolnavi cronici „Sfântul Ioan”.

Rezultatul votului

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare din partea Municipiului Timișoara pentru sportivi, antrenorii și alți tehnicieni din cadrul echipelor de fotbal ale clubului sportiv S.C. POLITEHNICA S.A.

Rezultatul votului

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere în participațiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și S.C. Timpress S.A., S.C. Mediatim S.R.L., S.C. Mav Distribution S.R.L. și S.C. Hiparion S.A

Rezultatul votului

49. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara, str. Gheorghe Barițiu nr. 18, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2012, Asociației „Serviciul de Ajutor Maltez din România Filiala Timișoara”.

Rezultatul votului

50. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii de la plata impozitului  aferent clădirii situate în Timișoara, str. Ana Ipătescu nr.54, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2012, Asociației „Societatea Română Speranța”.

Rezultatul votului

51. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent anului fiscal 2012 pentru nouă clădiri Fundației „Pentru Voi”.

Rezultatul votului

52. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 10-12 datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2012, Uniunii Adam M&uuml ller G&uuml ttenbrunn

Rezultatul votului

53. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2012 pentru patru cladiri,  Fundatiei Umanitare „Centrul Vietii”.

Rezultatul votului

54. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara str. Iosif Nemoianu nr.3, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul  fiscal 2012, Fundației pentru Copii Ronald McDonald.

Rezultatul votului

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional de prelungire cu un an a Convenției – anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr. 217/26.05.2009, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Serviciul de Ajutor Maltez în România – filiala Timișoara.

Rezultatul votului

56. Proiect de hotărâre privind organizarea unui Concurs Național de  Arhitectură și Urbanism pentru suprafețele de teren cuprinse în C.F. nr.114360/14/15 și C.F. nr.13663/16.

Amendament

Rezultatul votului

57. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală birouri și producție în regim de înălțime P+1E”, Calea Moșniței C.F. 428055, nr. top. 428055, Timișoara.

Rezultatul votului

58. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara: Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, Filarmonica „Banatul” și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale din anul 2012 a Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara.

Rezultatul votului

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale din anul 2012 a Filarmonicii Banatul Timișoara.

Rezultatul votului

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale din anul 2012 a Teatrului German de Stat Timișoara.

Rezultatul votului

62. Proiect de hotărâre privind  alocarea de la bugetul local al Municipiului Timișoara a sumelor necesare  pentru organizarea „Zilelor Energiei 2012”.

Rezultatul votului

63. Adresa nr. SC2012- 006925/16.03.2012 a Clubului Sportiv  Şcolar nr.1 Timișoara privind Plângerea prealabilă formulată împotriva  Hotărârii Consiliului Local nr. 27/26.01.2010  – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Malurile Canalului Bega Timișoara” și a Hotărârii Consiliului Local nr. 438/30.11.2010 – privind dezlipirea parcelei înscrise în C.F. nr. 414775 Timișoara cu nr. topo 9512 din B-dul Vasile Pârvan.

64. Adresa nr. SC2012- 007772/26.03.2012 a Inspectoratului Județean Timiș privind Plângerea prealabilă formulată împotriva  Hotărârii Consiliului Local nr.92/13.03.2012 – pentru  respingerea completării  Hotărârii Consiliului Local  nr. 53/28.02.2012 privind aprobarea reorganizării si funcționarii rețelei școlare a Municipiului Timisoara  pentru anul școlar 2012-2013

Rezultatul votului

65. Adresa nr. SJ566 – 30.01.2012/23.03.2012 a Direcției Tehnice referitoare la Notificarea nr. 9/18.01.2012 a Biroului Executor Judecătoresc Jurchescu Cristian – Mihai.
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepția pct. 32, 48 și 56 au fost inițiate de Primarul Municipiului  Timișoara – domnul  dr.ing. Gheorghe Ciuhandu.
Proiectul de hotărâre înscris la pct.32  a fost inițiat la propunerea consilierului local Moldovan Valentin.
Proiectul de hotărâre înscris la pct.48  a fost inițiat  de  consilierii municipali Stoia Traian și  Țoancă Radu.
Proiectul de hotărâre înscris la pct.56  a fost inițiat  de  grupul consilierilor municipali ai Partidului Național Liberal.

 
 
MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2012 ale S.C.  Administrarea Domeniului Public S.A.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  concesionarea unei suprafețe de teren situat în Timișoara zona CET – SUD către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind  completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 375/28.09.2010 de trecere din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unor mijloace fixe care fac parte din obiectivul Piața Iosefin din Timișoara, în vederea casării și valorificării.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 378/29.11.2011 privind aderarea la Contractul  de asociere nr. 100/20.07.2006 modificat prin Act Adițional nr.1/06.04.2009 încheiat între Municipiul Timișoara și S.C. FOTBAL CLUB TIMIŞOARA S.A.  a S.C. BUSINESS LOGISTIC &amp MANAGEMENT S.R.L.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea metodologiei de închiriere a spațiilor temporar disponibile situate în incinta instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat  din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asistență Tehnică pentru Proiect  cu privire la Contractul de împrumut ce se va încheia între S.C. AQUATIM S.A ŞI Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru co-finanțarea Proiectului  „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș”.

Rezultatul votului

7. Proiect de privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 40/07.02.2012 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne în valoare de maxim 25 milioane lei în scopul asigurarii confinantarii proiectului cu finantare din fonduri europene nerambursabile “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara în vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei în alimentarea cu caldura urbana”.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara de încetare a  asocierii în participațiune privind realizarea  și exploatarea obiectivului  &laquo  Incubator de afaceri și centru de transfer tehnologic în domeniul software Timișoara &raquo .

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind  actualizarea  Studiului  de fezabilitate „ Strada Gheorghe Cotoșman”.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de  venituri și cheltuieli și a Criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2012 ale  S.C. Drumuri Municipale S.A.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind construirea a 5 parcări subterane. 
 
Rezultatul votului