Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 27 martie 2012

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 27 martie 2012:

1. Interpelările consilierilor locali.

2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței Extraordinare a Consiliului Local  din data de 13.03.2012.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului CARȚIŞ GHEORGHE IOAN.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului CORIOLAN BABEȚI.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului INGO GLASS.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Municipiului Timișoara la data de 31 decembrie 2011.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2012.

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2012 ale Regiei Autonome de Transport Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice centralizat pe anul 2012.

Rezultatul votului

10. Proiect  de hotărâre privind  prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 157/28.05.2002.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Organigramei  și Statului de funcții precum și desființarea efectivă a unui număr de 25 posturi din structura regiei.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal 661/26.10.2011 al Comisiei  de control numită prin Decizia nr. 178/18.03.2011 a Directorului General al RATT, Raportului de evaluare a materialelor rămase pe stoc, atribuirii în folosință gratuită a RATT, valorificării și vânzării unor materiale și împuternicirea RATT pentru recuperarea valorii materialelor neutilizabile.

Amendament

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  asigurării și garantării de către Consiliul Local al Municipiului  Timișoara, a unei scrisori de garanție bancară pentru eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale sau a unui împrumut bancar pentru stingerea obligațiilor fiscale ale RATT administrate de ANAF în favoarea EximBank.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

14. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind  schimbul de terenuri între Primăria Municipiului Timișoara și Tenche Dimitrie Vilian, Tenche Florica, Tenche Alexandru și Tenche Mihaela.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. Pindului nr.19.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara .

Amendament 1

Amendament 2

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință  aflate  în imobile revendicate.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind preluarea Contractului de închiriere nr. 1502/2007 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara str. V. Alecsandri nr.1 , de către Agenția Națională Antidrog – Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timișoara.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea  a patru parcele în baza  Listei de priorități aprobată cu Hotărârea  Consiliului Local nr. 384/26.10.2010, privind sprijinul acordat conform Legii nr.15/2003 tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1494/20.07.2007 încheiat cu Casa Județeană de Pensii Timiș, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Vârful cu Dor nr.2.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre  privind modificarea art.3  din Hotărârea Consiliului Local  nr. 224/2011 – privind acceptarea donației terenului, în suprafață de 94 de mp., oferit de Ion Teodor și Ion Vioara, teren înscris  în C.F.  nr. 424907 Timișoara, situat în str. Virgil Madgearu nr.6.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind  modificarea și extinderea suprafețelor din contractele de concesiune  ale medicilor ce funcționează în cadrul imobilului din Timișoara str. Teiului nr. 7 precum și a Casei de Pensii a Județului  Timiș.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 387/25.10.2005 – privind stabilirea modalității de repartizare a locuințelor proprietate de stat  și a locuințelor sociale către persoanele înscrise  pe lista evacuaților pe cale judecătorească din imobile redobândite de către foștii proprietari, listă întocmită conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 349/22.02.2000.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a  spațiului  cu altă destinație decât aceea de locuință SAD  F/B, situat în imobilul din Piața Badea Cârțan  nr. 13, la prețul de 34.000 euro.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a  spațiului  cu altă destinație decât aceea de locuință SAD  10, situat în imobilul din str. Episcop A. Pacha nr. 10, la prețul de 40.000 euro+TVA.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare a locuințelor de tip ANL  blocurile B1 și B2 situate în Timișoara, Str. Miloia nr.51 pentru anul 2012.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara, Calea Bogdăneștilor nr.4, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2012, Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timișoara – CARP.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind suplimentarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Reamenajare și  modernizare Parcul Copiilor – Ion Creangă”.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 401/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor și cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport Timișoara.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic de Detaliu „Centru medical Medici` s”  Str. C. Porumbescu  nr. 9.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 22/31.01.2012 privind încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul Timișoara și Ministerul Administrației și Internelor Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Timiș.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu un an a colaborării Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu Asociația Societatea Română Speranța.

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de prelungire cu un an a Convenției – anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Umanitară Chosen.

Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei  de 50.000  lei în vederea finalizării lucrărilor de finisaj interior la Biserica Parohială din Parohia Ortodoxă Română Timișoara Fabric – Vest.

Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume în Bugetul pe anul 2012 pentru proiectul „ Formarea continuă a cadrelor didactice printr-un model inovativ de tip „ blended learning”, finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „ Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1 „ Tranziția de la școală la viața activă” câștigat de Colegiul Național Bănățean Timișoara.

Rezultatul votului

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării, în calitate de partener, a Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara la proiectul „Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale”, în cadrul  Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.4. „ Parteneriat Transnațional”.

Rezultatul votului

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare din partea Municipiului Timișoara pentru Asociația „Baschet-Club Timișoara”, în semestru I 2012.

Rezultatul votului

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participațiune între Municipiul Timișoara și S.C. POLITEHNICA S.A.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și structuri sportive cu echipe de jocuri și acordarea contribuției financiare pentru susținerea activității sportive pe semestru I al anului 2012.

Rezultatul votului

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiului  Timișoara și structuri sportive pentru organizarea și desfășurarea unor programe sportive de tradiție și de anvergură în Timișoara.

Rezultatul votului

45. Proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și structuri sportive cu secții de discipline sportive individuale și acordarea contribuției financiare pentru susținerea activității sportive pe semestrul I al anului 2012.

Rezultatul votului

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2012 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara. 
 
Amendament 1
Amendament 2

Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepția pct.42, au fost inițiate de Primarul Municipiului  Timișoara – domnul  dr.ing. Gheorghe Ciuhandu.
Proiectul de hotărâre înscris la pct. 42 a fost inițiat  de consilierul local – Traian Stoia.

 
 
 MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A. Timișoara, din surse proprii, pentru anul 2012.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind alocarea suplimentară a sumei de 4.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de returnarea la Timișoara a lucrărilor cu care Municipiul Timișoara a participat la expoziția de artă organizată la Karlsruhe cu ocazia aniversării a 20 de ani de la semnarea Acordului de Înfrățire dintre municipiul Timișoara și orașul Karlsruhe din Germania.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotarare pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/28.02.2012 privind aprobarea reorganizării și funcționării rețelei școlare a Municipiului Timișoara pentru anul școlar 2012 – 2013

Amendament 1
Amendament 2

Rezultatul votului

4. Proiect de hotarare privind schimbarea de denumiri la o piața si cinci strazi respectiv atribuirea de denumiri la șase strazi fara nume din Municipiul Timisoara.

Rezultatul votului

5. Vot de principiu pentru Politehnica Timișoara.

Rezultatul votului