Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 28 februarie 2012

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 28 februarie 2012:

1. Interpelările consilierilor locali.

Interpelare

2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței Extraordinare a Consiliului Local  din data de 07.02.2012.

Rezultatul votului

3. Raportul Primarului Municipiului Timișoara pe anul 2011.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea  și aprobarea Organigramei , Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru  aparatul de specialitate  al Primarului Municipiului Timișoara.

Amendament 1

Amendament 2

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții  și a Regulamentului de Organizare și Funcționare la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Filarmonica Banatul Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării și funcționării rețelei școlare a Municipiului Timișoara pentru anul școlar 2012 – 2013.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2012, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat al orașului Timișoara.

Rezultatul votului
 
10. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității abonamentelor TELPARK.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind eliberarea locațiilor în vederea scoaterii la licitație publică a amplasamentelor pentru chioșcuri de difuzare și comercializare a presei.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Etapei a 2-a – Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN).

Amendament 1

Amendament 2 și 3

Amendament 4 și 5

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 – Cadastrul Verde”

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Consiliului Județean Timiș asupra terenului în suprafață de 18.697 mp înscris în C.F.nr.428241 a Municipiului Timișoara

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD, situat în imobilul din str. C-tin Titel Petrescu nr. 4, la prețul de 140.910 lei.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  închirierea imobilului situat  în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcționează Secția de Obstetrică  și Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilelor cu destinația de locuință, dobândite în baza Legii nr. 112/1995, situate în Timișoara str. Cezar Boliac nr. 31, Rachitei nr. 8, Ardealul nr. 46 și Frigului nr. 1.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a mijlocului fix  „tabelă electromecanică” care face parte din obiectivul „Sala Olimpia” din Timișoara, în vederea casării.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind instituirea servituții de trecere pe terenul cu nr. topo 5472 înscris în CF nr.413951, în vederea creării unui acces din Intrarea Ioan Vasii la Centrul persoanelor fără adăpost.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre   aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timișoara , pe anul 2012.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind  alocarea unor sume în  Bugetul pe anul 2012 pentru proiectul „Firma de exercițiu – o șansă  pentru cariera ta!” , finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1  „Tranziția de la școală la viața activă” câștigat de Colegiul Economic F.S. Nitti Timișoara.

Rezultatul votului
 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării, în calitate de partener, a Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara la proiectul &quot reconstrucția statutului femeii : de la discriminare la formare/dezvoltare profesională și egalitate de șanse&quot , în cadrul  Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 &quot Promovarea incluziunii sociale&quot , Domeniul major de intervenție 1.2. &quot Promovarea egalității de șanse pe piața muncii&quot .

Rezultatul votului
 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Contractului de asociere  dintre Municipiul Timișoara și Asociația Club Banu Sport Timișoara.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință cu plată a Sălii Olimpia în vederea desfășurării unui concert Pink Martini.

Amendament

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință cu plată a Sălii Olimpia în vederea desfășurării unui concert extraordinar Demis Roussos.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 48.000 lei din bugetul local în vederea organizării în anul 2012 de către Municipiul Timișoara a unui eveniment dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea Acordului de înfrățire a municipiului Timișoara cu orașul Karlsruhe din Germania.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind alocarea în Bugetul pe anul 2012 a unor sume rămase neutilizate pentru proiectul „Cultural Heritage in Everiday Life in the Border Areas” (Moștenirea culturală în viața de zi cu zi în zona de graniță) câștigat de Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” și Colegiul Național „C.D.  Loga” din Timișoara și finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră IPA România – Republica Serbia.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 26 din str. Miloia bl. B1, sc. B.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentelor 1 și 13 situate în str. Miloia Bl. B1 sc. B, ap. 22 din Miloia bl. B1, sc. A  și ap. 2 din Miloia bl. B2.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. Pop de Băsești, nr. 43.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Hala producție, depozitare, zona administrativă și servicii”, str. Ovidiu Cotruș CF 427419, CF 427431, extravilan Timișoara.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind  modificarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 213/13.07.1999.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 351/2008 privind constituirea Comisiei de Analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.412/27.11.2007- privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara  în domeniul privat al Municipiului Timisoara a unor parcele de teren și atribuirea a două pacele de teren în suprafață de câte 166 m.p. către beneficiarii Legii nr.341/2004 dl. Monoranu Paul Alexandru și d-na Monoranu Oana-Alexandra-Miruna ce au calitatea de urmaș de erou – martir al Revoluției române din decembrie 1989.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 304/2010 privind aprobarea proiectului “Reabilitare Str. IANCU VACARESCU – tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol si B-dul 16 Decembrie 1989”, a Documentatiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1. – „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: „Poli de crestere”

Rezultatul votului

37. Adresa nr. SC2011-27504 din 17.02.2012 din partea Direcției Patrimoniu – Biroul Administrare Imobile, cu referire la prețul de închiriere a imobilului situat în B-dul Mihai Viteazu nr. 26, în care funcționează Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.
 
38. Adresa Direcției Tehnice nr. SC2012 – 3998/10.02.2012 cu referire la taxele percepute pentru prestațiile specifice realizate de Direcția Tehnică.
 
39. Adresa nr.CS2012 – 000004/01.02.2012   prin care Instituția  Prefectului Județului Timiș ne aduce la cunoștință că a  formulat acțiune în contencios administrativ de anulare ca nelegală a  Hotărârii Consiliului Local nr. 267/26.07.2011 – privind investițiile de peste un milion de euro – inițiată de consilierul local STOIA TRAIAN.  

40. Adresa nr. SC2012 -004339/15.02.2012  a S.C. E-ON  Gaz Distribuție S.A. privind Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 13/27.01.2009 – privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public.
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului  Timișoara – domnul  dr.ing. Gheorghe Ciuhandu.
 
Materiale suplimentare la Ordinea de zi:
 
1. Proiect de hotărâre privind alocarea suplimentară a sumei de 7.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea  cheltuielilor implicate de participarea  Municipiului Timișoara la evenimentul aniversar, organizat la Karlsruhe în anul 2012, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la semnarea Acordului de înfrățire dintre Municipiul Timișoara și orașul Karlsruhe din Germania.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea proiectului complex de investiții &quot Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara – Ghiroda)&quot , a documentației tehnico- economice și a analizei cost – beneficiu, a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, precum și aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană&quot , Sub-domeniul: &quot Poli de creștere&quot

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea proiectului complex de investiții &quot Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara – Dumbrăvița&quot ), a documentației tehnico- economice și a analizei cost – beneficiu, a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, precum și aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană&quot , Sub-domeniul: &quot Poli de creștere&quot .

Rezultatul votului
 
4. Proiect de hotărâre privind acordarea  unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală ordinară a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.

Rezultatul votului
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 281/13.07.2010 privind constituirea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timișoara, str. Abrud nr. 19, fostă Aleea Detunata nr. 6, înscris în C.F. nr. 402743 Timișoara cu nr. Top 5668, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program prelungit nr. 16.

Rezultatul votului

8. Adresa nr. SC2012 – 004811/21.02.2012 a S.C. COLTERM S.A.   privind numirea în funcția de director general al Companiei Locale de ter,oficare COLTERM a d-lui PAMPU PETRICĂ.

9. Adresele nr. SC2012 – 5349 și 5350/28.02.2012 privind Procesul-Verbal al dezbaterii publice pe marginea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Etapei a 2-a – Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) , din data de 27.02.2012 și recomandările la proiect.
 
MATERIALE REFERITOARE LA PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI
 
10. Adresele nr. SC2012 – 5281 și5282 /27.02.2012  ale Direcției Comunicare privind procesul verbal al dezbaterii publice din data de 23 februarie 2012 și recomandările la proiect.

11. Adresa nr. SC2012 – 005061/23.02.2012 a d-nei Anculia Ionela – educatoare la Grădinița PP CFR, Str. Republicii nr. 25.

12. Adresa nr. SC2012 – 005058/23.02.2012 a d-nei Dinicică Karina – educatoare la  Grădinița PP  C.F.R., Str. Republicii nr. 25.

13. Adresa nr. SC2012 – 005059/23.02.2012 a d-nei Moșteoru Andreea – educatoare la Grădinița PP  C.F.R., Str. Republicii nr. 25.

14. Adresa nr. SC2012 – 005060/23.02.2012 a d-nei Dărău Cristina  – educatoare la Grădinița PP  C.F.R., Str. Republicii nr. 25.

15. Adresa nr. SC2012 – 005062/23.02.2012 a Comitetului de Părinți al Grădiniței PP C.F.R. Timișoara.

16. Adresa nr. SC2012 – 005106/23.02.2012 a Comitetului de părinți din cadrul Grupului Şcolar de Poștă și Telecomunicații Timișoara.