Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 28 septembrie 2012

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 28 septembrie 2012:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței Extraordinare a Consiliului Local din data de 14.09.2012.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor municipali.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Timișoara pe anul 2012.

Amendament 1

Amendament 2

Amendament 3

Amendament 4

Amendament 5

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind recunoașterea și însușirea hotarelor administrativ-teritoriale ale Municipiului Timișoara cu unitățile administrativ-teritoriale învecinate:Dumbravița, Ghiroda, Moșnița Nouă, Giroc, Şag, Sînmihaiu Român, Săcălaz, Dudeștii Noi și Sânandrei.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în Timișoara, B-dul Republicii nr.12, înscris în C.F.   nr. 426219, nr. Top 426219.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind înlocuirea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 182/24.04.2012 privind înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanțare internațională, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2011.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2011 privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995 și Legii nr. 79/1997.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului constitutiv al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat cu Asociația Română pentru Reciclare RoRec cu sediul  în București.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafețelor și dezlipirea imobilelor situate în str. Gheorghe Lazăr cu număr topografic 1072/2/1 înscris în C.F. nr. 404758 Timișoara, număr topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/3/1 înscris în C.F. nr. 404766 Timișoara, număr topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/2 înscris în C.F. nr. 404994 Timișoara, număr topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/1 înscris în C.F. nr. 404763 Timișoara.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind atribuire nr. Cadastral pentru parcela de teren în suprafață de 1881 mp ce nu deține Carte Funciară, situată în intravilanul Municipiului Timișoara, zonă industrială, zona Calea Şagului.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/03.08.2012, referitor la încheierea unui contract de împrumut de folosință (comodat) pentru Baza de antrenament a Stadionului „Dan Păltinișanu”.

Amendament
Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.118/27.03.2012 privind modificarea si extinderea suprafetelor din contractele de concesiune ale medicilor ce functioneaza in cadrul imobilului din Timisoara, str.Teiului nr.7, precum si a Casei de Pensii a județui Timis.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, să negocieze cu Ordinul Călugarițelor de la Notre-Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, Contractele de închiriere pentru imobilele în care se desfășoară activitatea unităților de învățământ – Colegiul Național Bănățean împreună cu  Liceul Teoretic  „D. Obradovici” și Colegiul Tehnic de Vest.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Zbegan Gheorghe.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului din Timișoara, str. Războieni nr.2, din clădire școală, în sediu pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință dintre Hînciu Mihaela Corina, chiriașă a ap.14 din str. Miloia Bl. B7, respectiv Rionesei Elena, chiriașă a ap.28 din str. Miloia Bl. B1 sc.A.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a Analizei cost-beneficiu pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității serviciilor medicale în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș”.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara P-ța Crucii nr. 5.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului  situat în Timișoara str. Mercur nr. 4.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Gheorghe Şincai nr.11.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1447/2003 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, Calea Buziașului nr.28, încheiat cu S.C. APOTHECARIA S.R.L.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor„ în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: „Poli de creștere”.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 407/13.12.2011 privind aprobarea proiectului REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE, a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donației Societății Comerciale „CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS” S.R.L. Timișoara.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre  privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea de investiții și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei  de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale neachitate în termen constând în impozit/taxă pe clădire și/sau impozit/taxă pe teren datorate bugetului local de câtre întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Timișoara.

Amendament
Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădire și teren datorat de asociații și fundații.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei din bugetul local în vederea organizării unor evenimente cu orașul Rueil-Malmaison din Franța.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 123/27.03.2012 privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timișoara – zona de sud.

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”.

Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE BIROURI ÎN REGIM  S+P+5E+Er”, str. Simion Bărnuțiu nr. 32, Timișoara.

Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Demolare parțială, reamenajare, extindere și schimbare destinație din anexa în locuința 2 ap. în regim de înălțime S+P+2E”, str. Timocului nr. 23, Timișoara.

Rezultatul votului

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Studențesc Medicina Timișoara. 

Amendament
Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi , cu excepția pct. 40 , au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul NICOLAE ROBU.
Proiectul de hotărâre înscris la pct. 40 a fost inițiat de domnul consilier ȚOANCĂ RADU.

MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 28.09.2012

1. Proiect de hotărâre privind modificarea  reprezentantului Municipiului Timișoara pentru semnarea Contractului de Asistență Tehnică pentru proiectul: „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș”.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 432457 și trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a suprafeței de 1176 mp.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii  Protocolului de colaborare între Municipiul Timișoara și S.C. URSUS BREWERIES S.A

Amendament 1

Amendament 2

Rezultatul votului

4. Adresa nr. SC2012 – 022768/26.09.2012 a Instituției Prefectului Județul Timiș referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva următoarelor hotărâri:Hotărârea Consiliului Local nr. 50/24.07.2012 – privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și structuri sportive cu secții de discipline sportive individuale și acordarea contribuției financiare pentru susținerea activității sportive pe semestrul al II-lea al anului 2012 Hotărârea Consiliului Local nr. 83/03.08.2012 – privind creșterea veniturilor Primăriei Municipiului Timișoara prin vânzarea unor spații disponibile și concesionarea în toate parcurile importante  a unor suprafețe pentru terase și Hotărârea  Consiliului Local nr. 84/03.08.2012 – privind creșterea veniturilor Primăriei Municipiului Timișoara și a calității serviciilor către populație.

Rezultatul votului pentru HCL 50

Rezultatul votului pentru HCL 83

Rezultatul votului pentru HCL 84

Rezultatul votului

5. Adresa nr. SJ2012 – 7112/27.09.2012 a Serviciului Juridic  referitoare la acțiunea formulată de Instituția Prefectului Județul Timiș  împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 267/26.07.2012 privind investițiile de peste 1 milion de euro,  dosar nr. 712/2012, cu termen de judecată 21.11.2012, în vederea  angajării unui apărător.

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul public în comun unor categorii de cetățeni ai municipiului Timișoara pentru anul  2012, încheiat între Municipiul Timișoara și Regia Autonomă de Transport Timișoara, aprobat  prin Hotărârea Consiliului Local nr. 421/13.12.2011 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/07.02.2012.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului local multianual pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, incluse în baza de date a Primăriei.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea imobilelor inventariate pe principalele artere ale orașului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional 2007 – 2013, Axa prioritară 1, Domeniul de intervenție 1.2 – Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind oportunitatea demarării unui proiect de parteneriat public – privat.

Rezultatul votului
 
10.  Informare  Poli.

11.  Proiect de hotărâre privind  transmiterea Căminului Internat I al Colegiul  Tehnic „ Regele  Ferdinand I”   situat în Timișoara,  str. Renaștri 24, înscris în CF nr.407030, cu nr cad. 407030, top nr.4545/1/1/1/3/1/2, proprietatea publică a municipiului Timișoara, din administrarea Consiliului Local al Municipiului  Timișoara în administrarea Consiliului Județean Timiș.

Rezultatul votului