Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 29 mai 2012

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 29 mai 2012:

1. Interpelările consilierilor locali.

2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței Extraordinare a Consiliului Local din data de 03.05.2012.

Rezultatul votului

3. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Coriolan  Babeți.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2012.

Amendament

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al Municipiului Timișoara la data de 31 martie 2012.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor  locale  în Municipiul Timișoara pentru anul 2013.

Amendament 1

Amendament 2
Amendament 3

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind concesionarea piețelor unor operatori privați.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

12. Proiect de hotărâre privind  completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara.

Amendament
Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind  modificarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate aprobat  prin art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 108/27.03.2012.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Szieburg  Ioana.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind  completarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 149/24.04.2012 privind aprobarea avalizării de către  Municipiul Timișoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A.  în vederea finanțării proiectului „Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obținut din deșeuri municipale, prin realizarea unei instalații și încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timișoara.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind  apartamentarea imobilului situat în Timișoara, Intrarea Peru nr.14.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 42/2000 privind  modificarea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință .

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât  aceea de locuință SAD 1, situat în imobilul din str. Dacilor nr. 5, la prețul de 28.350 lei.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1304/2002 încheiat între Municipiul Timișoara și S.C. COMPLEX BASTION S.R.L., pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Str. Hector nr.1.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind dreptul proprietarilor de clădiri, blocuri sau hale industriale aflate pe terenuri proprietatea Municipiului Timișoara de a cumpăra aceste terenuri.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Instrucțiunilor pentru ofertanți și a contractului cadru de concesiune pentru concesionarea prin licitație publică a terenului din strada Ştefan cel Mare nr.44 înscris în CF nr. 420718 în suprafață de 336 mp, în vederea realizării unei parcări publice ecologice.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1497/2007, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, str. Dropiei nr. 5, încheiat cu Clubul Sportiv „NIMB”.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de închiriere nr. 1502/2007 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara str. Vasile Alecsandri nr.1, încheiat cu Agenția Națională Antidrog – Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timișoara.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de închiriere nr. 1447/2003 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, Calea Buziașului nr.28, încheiat cu S.C. APOTHECARIA S.R.L.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1491/2007 pentru spațiul din Timișoara, str. Cronicar Neculce nr.1, încheiat cu Asociația Handicapaților Locomotor Timiș.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1220/2001 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, Piața Victoriei nr. 6, încheiat cu Fundația pentru  Culturism „Hercules” Timișoara.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de închiriere nr. 1299/2001, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, Piața Libertății nr. 1, încheiat cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit – Programul SAPARD.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1501/2007, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, Piața Romanilor nr.1, încheiat cu Asociația Luptătorilor din Timișoara Arestați în Revoluția din 1989.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent  apartamentelor nr.2/b și nr. 2/c situate în Timișoara, str. Timotei Cipariu nr.3, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2012, Fundației Estera .

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului local  al municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2012, Asociației Onco Help.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb  de autovehicule între Municipiul Timișoara și Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiție”Modernizarea Parcului Lidia (Pădurice Giroc)”

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timișoara – zona de sud.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timișoara – zona de nord.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare spălătorie auto conform Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2009”, Calea  Şagului nr. 180, Timișoara.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere zona de servicii, depozitare, industrie în extravilan Timișoara”, C.F. nr. 410312 nr.cad. A 1299/1/15/b/2, extravilan, Timișoara.

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 100.000 lei în vederea  continuării lucrărilor de construcții începute la ansamblul bisericesc Biserica Studenților corpurile B,C și D.

Rezultatul votului

38. Adresa nr. SC2012 – 012596/23.05.2012 a  d-lui Miza Mihai prin av. Sergiu Stănilă, referitoare la  Sesizarea adresată Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu privire la Contractul de asistență pentru proiect care urmează a fi semnat între Municipiul Timișoara, S.C. AQUATIM S.A. și BERD.
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepția pct. 11 și 20 au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu.
Proiectul  de hotărâre  înscris  la pct.11 a fost inițiat de domnii consilieri Traian Stoia și Radu Țoancă  iar Proiectul de hotărâre de la pct. 20   a fost inițiat de domnul  consilier  Traian Stoia.

 
 MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea parcelei înscrisă în CF 405720 Timișoara cu nr. top. 17292, situată în spaiul Tudor Vladimirescu nr. 16 A.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara și Proiect de hotărâre privind atribuire teren pentru interes public.

Amendament
Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 369/2007.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea proiectului complex de investiții ,,Amenajare complex rutier zona Michelangelo etapa II”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere.

Rezultatul votului