Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 31 ianuarie 2012

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 31 ianuarie 2012:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 09.01.2012.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor municipali.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect  de  hotărâre privind  modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Statului de Funcții , Organigramei și a Regulamentului de Organizare  și Funcționare la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara din subordinea Consiliului  Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind preluarea Contractului de facilitate de credit  la termen nr. 28/13.04.2006 încheiat între Regia Autonomă de Transport Timișoara și Raiffeisen Bank S.A.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 241/11.11.2003, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 215/30.05.2006, respectiv prin Hotărârea Consiliului Local nr. 372/29.11.2011 și aprobarea tarifelor TELPARK.

Amendament

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  împuternicirea Comisiei de  Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea cumpărării imobilului situat în Timișoara, str. Al.  Odobescu nr. 56/A, în care funcționează Grădinița PP nr. 14 – Timișoara.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii chiriei aferente imobilului situat  în str. Abrud nr.19 (fostă Detunata nr.6) în care funcționează Grădinița PP nr.16.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz, pentru Postul Trafo și accesul la echipamentele energetice, situate în noua clădire a Pieței Iosefin cu intrarea din str. Iancu Văcărescu nr. 33 A.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz, către S.C. Enel Distribuție Banat S.A. pentru Postul Trafo și accesul la  echipamentele energetice, situate în clădirea Infrastructură regională de afaceri și inovare în sectorul IT&amp C din str. Circumvalațiunii nr.4.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind  atribuirea unui spatiu situat in corpul vechi al Scolii cu clasele I – VIII nr. 11 din Timisoara, str. Războieni nr. 2 către Direcția Politia Locala Timisoara.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 înscris în CF nr. 411295, top nr. 17193.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 7, situat  în imobilul din str. A. Pacha nr. 1.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului public, pe care se află amplasate construcții cu caracter provizoriu-chioșcuri comerciale în Timișoara P-ța 700.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.380/29.11.2011 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 165/10.05.2011 privind atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou – martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  modificarea tarifelor de bază  pe m.p. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  indexarea taxei de concesiune  pentru terenurile din domeniul public și privat al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind indexarea pentru anul 2012 a tarifelor pentru permisele de lucru și a locurilor de veci practicate în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor  de folosire a Sălii Polivalente &quot OLIMPIA&quot   Timișoara   și a Complexului Sportiv  &quot BEGA&quot Timișoara.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind  încheierea protocolului de colaborare între Municipiul Timișoara și Ministerul Administrației și Internelor, Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție  Timiș.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Fundația Vest pentru Jurnalism  Regional și Euroregional Timișoara în vederea organizării proiectului &quot Timișoara – oraș al cetățenilor&quot în perioada 2012 – 2014.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului &quot E – Sănătate – o abordare modernă pentru organizarea și gestionarea activităților Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara&quot .

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului  Timișoara, în calitate de partener de proiect, în cadrul proiectului &quot Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de telemedicină pentru  diagnosticul și tratamentul cancerului genital în aria Timișoara – Szeged” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013.

Rezultatul votului

28.  Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 381/29.11.2011 – privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 – privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 216/14.06.2011 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție &quot Modernizare construcție P+1E pentru proiect  &quot Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelență pentru îmbunătățirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale” – modificări interioare și exterioare și semnalistică”.

Rezultatul votului

30.  Proiect de hotărâre privind  încheierea actului adițional de modificarea, completare și prelungire a Convenției – anexa la  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 29/29.01.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Timișoara  `89.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind  măsurile de eficientizare a înscrierii datelor în registrul Agricol al Municipiului Timișoara pentru perioada 2010 – 2012.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind actualizarea Studiului de fezabilitate  pentru &quot Valorificarea energetică a deșeurilor municipale prin conceperea  unei instalații adecvate și integrarea acesteia în cadrul CET  Sud Timișoara&quot aprobat prin HCL 465/15.12.2009.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea investiției &quot Spații de Depozitare Arhiva și Utilități la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator de curent) Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Parc Industrial Freidorf, în valoare totală de 20.677,53 mii lei.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului  de specialitate pentru evaluarea biotopurilor urbane și a Planului strategic pentru protejarea și conservarea biodiversității realizat în cadrul Proiectului  &quot Biodiversitatea și protecția naturii – o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două orașe înfrățite”, acronim BIOTOWNS,  cod proiect HURO/0901/128/1.3.4., prin Programul de Cooperare Transfrontalieră  Ungaria – România 2007-2013.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Imobil locuințe și funcțiuni complementare S+P+4E”, str. Budai Deleanu nr. 20, Timișoara.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Ansamblu rezidențial – Locuințe colective”, str. George Stephenson nr.2, Timișoara.

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Locuințe și funcțiuni complementare”, extravilan Timișoara, nr.cad: A 715/1/6/2/1, A 715/1/6/2/2.

Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Zonă de locuințe colective și funcțiuni complementare” Calea Bogdăneștilor nr.163, Timișoara.

Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Construire imobil servicii si comert S+P+3E”,Calea Martirilor nr. 94, Timișoara.

Rezultatul votului

40. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras si parcari”, str.  Ciprian Porumbescu nr. 59 – 61, Timisoara.

Rezultatul votului

41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 22.000 lei de la bugetul local în vederea participării Municipiului Timișoara în anul 2012 la Karlsruhe la evenimentul aniversar dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea  Acordului de Înfrățire dintre Municipiul Timișoara și orașul Karlsruhe din Germania.

Rezultatul votului

42. Adresa nr. CP2012 – 45/19.01.2012 a Inspectoratului Şcolar Județean Timiș privind  nominalizarea unei persoane din Cadrul Consiliului Local Timișoara  ca membru în Comitetul județean de  sprijin – Timiș pentru implementarea și sustenabilitatea  Proiectului &quot Educație, calificare și facilitarea tranziției spre un loc de muncă pentru elevi și tineri cu risc sau în situație de abandon școlar” ID 3024 .

Rezultatul votului

43. Raport privind evoluția organizatorică și rezultatele obținute în anul 2011 de către Direcția Poliției Locale Timișoara.

44. Adresa nr.SC2012 – 000826/13.01.2012 a domnului Trăilescu Anton cu privire la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 372/2011 – privind modificarea prevederilor Regulamentului de  funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.241/11.11.2003 și completat prin  Hotărârea Consiliului Local  nr. 215/30.05.2006.

45. Adresa nr. SC2012 – 001379/18.01.2012  a  S.C. Kromberg &amp Schubert Romania S.R.L.  privind plângerea prealabilă  formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 389/13.12.2011 –  privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale.

Rezultatul votului

46. Adresa nr. SC2012 – 000827/13.01.2012 a  S.C.  Holding Atlassib AUTOTIM S.A.  cu privire la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 389/13.12.2011 –  privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale.

Rezultatul votului

47. Adresa nr. SC2012 – 1574/19.01.2012  a domnului Katana Iosif  privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii nr. 486/31.10.2006 – privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

48. Adresa nr. SC2012 – 002507/25.01.2012 a Organizațiilor Studențești din Municipiul Timișoara referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local  nr. 421/13.12.2001 –  privind  aprobarea Protocolului de acordare a facilităților  la transportul public în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara pentru anul 2012 încheiat între Municipiul Timișoara și Regia Autonomă de Transport Timișoara.

Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu.