Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 14 mai 2013

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 14 mai 2013:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local din data de 23.04.2013.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor locali.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului  Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind trecerea terenurilor din Anexa 1 în domeniul public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2013, ale Regiei Autonome de Transport Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și stabilirea taxei de concesiune la contractele de concesiune pentru terenul aferent garajelor edificate pe terenul Municipiului Timișoara/Statului Român, contracte încheiate între Municipiul Timișoara și proprietarii garajelor.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind reapartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Ciprian Porumbescu nr. 17.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Anexei 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 399/13.12.2011 privind modificarea contractelor de concesiune/închiriere, având ca obiect concesionarea/închirierea terenurilor situate în Timișoara, Calea Martirilor nr. 51 (zona Braytim).

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind completarea listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/2002.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  modificarea componenței  Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Filarmonicii „Banatul”.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parc agrement, sport și servicii hoteliere”, str. Avram Imbroane nr.56, Timișoara.

Rezultatul votului

13. Adresa nr. SC2013 – 011197/19.04.2013 a DULEDOR S.R.L. prin SCA Aron, Galanton și Asociații” privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013 – privind stabilirea tarifelor de bază pe mp la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

14. Adresa nr. SC2013 – 011510/23.04.2013 a S.C. Elaine S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013 – privind stabilirea tarifelor de bază pe mp la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

15. Adresa nr. SC2013 – 012386/30.04.2013 a GPG COMPANY SRL prin SCA Aron, Galanton și Asociații privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de bază pe mp la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

16. Adresa nr. SC2013 – 010782/16.04.2013 a  Centrului de Perfecționare, Instruire și Formare a Specialiștilor  în Cadastru Agricol – Pifca referitoare la  plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013 – privind stabilirea tarifelor de bază pe mp la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

17. Adresa nr. SC2013 -011637/24.04.2013 a Societății Timișoara, referitoare la renovarea treptelor de la intrarea principală a Catedralei Mitropolitane din Timișoara.

Proiectele de hotărâre de pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul NICOLAE ROBU.
 
MATERIALE  SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 14.05.2013:
 

1. Adresa nr.SC2013 – 12941/10.05.2013 a Curții de Conturi – Camera de Conturi a Județului Timiș privind  Raportul de control  încheiat în urma acțiunii “Controlul modului de utilizare a alocațiilor bugetare pentru investiții la unitățile administrativ-teritoriale” la Unitatea Administrativ –Teritorială Municipiul Timișoara pentru perioada 01.01.1990 – 31.12.2012, poate fi văzută la Direcția Secretariat General –Serviciul Administrație Locală  și Direcția Economică.

2. Informarea Primarului Municipiului Timișoara privind  starea economică , socială  și de mediu a Municipiului Timișoara

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții al Direcției Poliției Locale Timișoara.
 
Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003 privind  obiectivul “Incubator de Afaceri și Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul  Software Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al  Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. UBIT S.R.L.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare dintre Casa de Cultură a Municipiului Timișoara și S.C. URSUS BREWERIES pentru realizarea filmului “Timișoara First Date”.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare dintre Casa de Cultură a Municipiului Timișoara și S.C. URSUS BREWERIES pentru susținerea financiară a evenimentului cultural Festivalul de Jazz.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului „Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara”, finanțat în cadrul Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului  Timișoara în calitate de partener 16 la Proiectul „Addressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning (CH4LLENGE )” și aprobarea cofinanțării în valoare de 45.487,15 euro.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării HCL nr. 250/12.07.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociației „Timișoara Capitală Culturală Europeană”.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului nr.35 din strada Miloia Bl B1 sc.A.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind modificarea  actului constitutiv al S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.  

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de serviciu și a Caietului de Sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare modernizării, exploatării și întreținerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/28.09.2012 și a Actului constitutiv al .S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație a Spritalului Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 136 din 12.07.2005 cu acordul părților.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de administrație a SC Colterm SA.

Rezultatul votului

18. Adresa nr. SC2013 – 012211/29.04.2013 a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor  privind solicitarea de scutire de impozit pentru clădirea din Str. Bogdăneștilor nr. 4 și Punctul de vedere  al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara privind motivarea respingerii cererii de acordare a scutirii prin Referatul nr. E12013 – 007247/25.03.2013.

Rezultatul votului

19. Informare privind deplasarea în Norvegia în luna aprilie 2013.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 24”

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil 16 Decembrie 1989 nr. 79, sc. A, B, C”

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 52”

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 53 – 55”

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 35-37”

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 38, bl. 15B”
 
Rezultatul votului