Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 22 octombrie 2013

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 22 octombrie 2013:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței extraordinare a Consiliului Local din data de 24.09.2013.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor locali.

3. Proiect de hotărâre privind trecerea  din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Gelu nr. 54, înscris în C.F. nr. 412107 Timișoara nr. topo. 17583 și a terenului situat în str. Gării nr. 16, înscris în C.F.  nr. 412898 Timișoara nr. topo. 17582, în vederea vânzării conform   Hotărârii Consiliului Local nr. 82/2012 completată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2013.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea pentru scoaterea la licitație  publică deschisă cu strigare în vederea ocupării domeniului public cu chioșcuri de comercializare și difuzare a presei, aprobarea caietului de sarcini a instrucțiunilor cât și a modelului cadru de Contract de închiriere.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea pentru scoaterea la licitație publică deschisă cu strigare în vederea ocupării domeniului  public cu rulote, aprobarea caietului de sarcini, a instrucțiunilor cât și a modelului cadru de contract de  închiriere.           

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, situat în imobilul din Piața Unirii nr. 9, la prețul de 60.000 euro.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 11, situat în imobilul din str. Episcop Augustin Pacha nr.10, la prețul de 22.000 euro +TVA.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unui spațiu de la etajul II din Căminul nr.2 al Colegiului Tehnic “HENRI COANDĂ”, situat în Timișoara, str. Brediceanu nr.37, către Asociația New Millenium.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap. 25 din str. Miloia, bl. B1, sc. A, Ap. 25 din str. Miloia bl. B1 sc. B și ap. 2 situat în str. Miloia bl. B2

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de restructurare pentru anii 2013 – 2014 la Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Organigramei și Statului de Funcții.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Timișoara aprobat prin HCLMT nr. 256/14.05.2013.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Cantinei de Ajutor Social Timișoara.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prețurilor de vânzare a locuințelor de tip ANL , blocurile B1 și B2 situate în Timișoara, Str. Miloia nr.51, pentru anul 2013.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind condițiile specifice eliminatorii pentru ocuparea  funcției  publice de execuție de polițist local la Direcția Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare a calității de administrator de imobile.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării componenței  Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituțiilor școlare, medicale, sportive și culturale, aflate în proprietatea Municipiului, constituită în baza  Hotărârii Consiliului Local  nr. 186/29.03.2013 .

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Locuințe și dotări”, str. Sulina nr. 19-21,  Timișoara.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu „Construire  două  case în regim P+1E+M”, str. Herculane nr.61,63 Timișoara.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  atribuirea de denumiri la două străzi fără nume, schimbarea denumirii unui tronson de strada și modificarea  amplasamentului unui  tronson de alee din municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acțiune prioritară a Municipiului Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Proiectului “Centrul de informare, consiliere și orientare școlară și profesională a elevilor – Consilium”, proiect propus de Colegiul Economic “F.S. Nitti” din Timișoara, spre a fi depus spre finanțare prin POSDRU.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Proiectului “Euroidentități Profesionale”, proiect propus de Colegiul Economic “F.S. Nitti” din Timișoara, spre a fi depus spre finanțare prin POSDRU.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Timișoara și Institutul Intercultural Timișoara (I.I.T.) și susținerea financiară pentru implementarea proiectului „Dă glas generației tale!”

Amendament

Rezultatul votului

26. Proiect  de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de amenajare a Bisericii Milennium – Parohia Romano-Catolică Timișoara II Fabric.

Rezultatul votului

27. Proiect  de hotărâre privind suplimentarea  contribuției financiare din partea Municipiului Timișoara pentru “CS Taifun Racing”.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuției financiare din partea Municipiului Timișoara pentru “CS Municipal Timișoara”.

Rezultatul votului

29. Informarea Direcției Instituții Şcolare, Medicale, Sportive și Culturale – Compartiment Spitale, înregistrată cu nr. CP 2013-868, SC2013-26326, CT2013-4392, SC2013-26321/30.09.2013, privind situația imobilului situat în Timișoara, Bv. Revoluției nr. 12 în care funcționează Clinica de Cardiologie – ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență.

30. Adresa nr. SC2013 – 028383/03.10.2013 a SC AEROBICS SRL  privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local  nr. 415/2013 – privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 300/30.05.2013 – privind închirierea spațiilor temporar disponibile din incinta imobilelor unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Rezultatul votului

31. Adresa nr. SC2013 – 27831/07.10.2013  a Direcției Dezvoltare  privind plângerea prealabilă formulată  de S.C. CESSENA COMPANY TRADE S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2010 – privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Malurile Canalului Bega Timișoara”.

Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de  Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.
 
ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărîre privind aprobarea cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului „ Sistem agro – logistic regional integrat „ nr. HURO /080/2/153, Acronim RAL – SYSTEM.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local  Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD, înscris în CF 413344 –C1 – U2, a terenului, în cotă de 20/80 din suprafața de 737 mp , înscris în C.F. nr. Nr. 413344, a terenului în suprafață de 486 mp, înscris în CF nr. 430738, a terenului în suprafață de 675 mp., înscris în CF nr. 430737, situate în Timișoara str. Memorandului nr. 12, la prețul de 130.000 euro.

Rezultatul votului

4. Proiect de  hotărâre privind modificarea Comisiei de Cenzori la S.C. Piețe S.A. Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului de furnizare gaze naturale și fideiusiune cu nr. 1000386125/10.2013/GN.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea prin contract de concesiune către S.C. Retim Ecologic Service S.A. a terenului rezultat în urma dezmembrării parcelei cu nr. top./cad 416497 și ulterior unificarea parcelei rezultate din dezmembrare cu parcelele cu nr. top-/cad. 409857 și 433621 pentru realizarea investiției Stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației S.C. SSI SCHAEFER SRL constând în teren înscris în C.F. nr. 431944 în suprafață de 197 mp.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către municipiul Timișoara , a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către BUGA VIOREL și BUGA LAURA.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către municipiul Timișoara , a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BANU CONSTRUCT SRL.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului de la bugetul local a sumei de 500.000 lei către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” pentru achitarea unor obligații de plată ale spitalului privind cheltuielile de întreținere și gospodărire.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  ajustarea tarifelor  la contractele de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț nr.39/22.02.2011 pentru sectorul 4 și nr.40/22.02.2011 pentru sectorul 5 din Municipiul Timisoara.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor la contractele de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț nr.5/24.01.2011 pentru sectorul 1, nr.6/24.01.2011 pentru sectorul 2, nr.7/24.01.2011 pentru sectorul 3 și nr.108/29.06.2011 pentru sectorul 6 din Municipiul Timisoara..

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind  actualizarea devizului general aferent obiectivului “Amenajare strada Gladiolelor”.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei la Direcția Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2013.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona mixtă comerț și servicii – Ansamblu de clădiri cu funcțiune mixtă”, str. Calea Şagului nr. 100 – 104-106-110, Timișoara.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Spălătorie auto în sistem autoservire”, str. Cloșca nr.54, Timișoara.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara pentru domnul Chester Mornay Williams.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. HORTICULTURA S.A.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timisoara în Adunarea  Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.
 
 Rezultatul votului