Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 30 ianuarie 2013

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 30 ianuarie 2013:

1. Interpelările Consilierilor Municipali.

2. Aprobarea Procesului Verbal al Şedinței Extraordinare a Consiliului Local din data de 15.01.2013.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei I pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe și Comisiei III pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilelor identificate prin nr. Top1025/1 înscris în CF  nr. 13510 Timișoara și nr. Top. 1025/2 înscris în CF nr. 136320 Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat, rectificarea suprafetelor si alipirea imobilelor din strada Baader colt cu strada Virtutii inscrise in CF cu nr. 407154 Timisoara cu nr. top. 5552-5553/2 in suprafata de 1318 mp.(suprafata masurata de 1150 mp.) respectiv CF nr. 407603 Timisoara cu nr. top. 5554 in suprafata de 6296 mp.(suprafata masurata de 6401mp.) , nr.top. 50900 inscris in CF nr. 412548 Timisoara in suprafata de 408 mp.(suprafata masurata de 419 mp.), nr. top. 5552-5553/1 inscris in CF nr. 414229 Timisoara in suprafata de 595 mp.(suprafata masurata de 631 mp.), nr. top. 434430 inscria in CF nr. 434430 Timisoara in suprafata de 5397 mp.(suprafata masurata de 5397mp.).

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiului Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC TEHNOLUB  SRL.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului – Clădire școală cu D+P+2E și a terenului aferent, situat în Timișoara, Bv. Gen. Dragalina nr.2 din spațiu pentru învățământ în spațiu cu altă destinație.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosinței gratuite a obiectivelor cu destinație sportivă (baze sportive) aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Timișoara, pe parcursul anului 2013, pentru structuri sportive din Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional de modificare, completare și prelungire a Convenției – Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.29/29.01.2008 încheiată între Consiliului Local al Municipiului Timișoara și Fundația Timișoara 89.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1474/2005, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat  în imobilul din Timișoara, Calea Martirilor nr. 1 AB, încheiat cu Casa de Economii și Consemnațiuni – Sucursala Timișoara (actual CEC BANK S.A. – Sucursala Timișoara).

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri la patru străzi fără nume respectiv schimbarea de denumiri la o alee și o intrare din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de folosire a Sălii Polivalente „Olimpia „ și a Complexului Sportiv Bega Timișoara.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Timișoara la Asociația Les Rencontres și a achitării taxei de membru pentru Municipiul Timișoara în cadrul acestei asociații.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  “Construire spalatorie auto”, str. Anton Bacalbasa  nr. 66, Timișoara.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărârea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire imobil S+P+4E cu apartamente si spatiu comercial la parter, imprejmuire si acces auto”, str. Timocului nr. 16, Timișoara.

Rezultatul votului

18. Adresa nr.SC2012-03144/27.12.2012 a S.C MANITARIS COMPANY S.R.L referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 93/23.11.2012 -privind delimitarea Campusului Studențesc  Timișoara si  conditiile de desfășurare a activităților comerciale, de alimentație publica sau prestări servicii in perimetrul Campusului Studentesc Timișoara.

Rezultatul votului

19. Adresa nr. SC2013 – 001039/15.01.2013 a domnului  Corneliu Vaida. 

Proiectele de hotărâre inscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul Robu Nicolae.
 
MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI
 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 237/29.05.2012 – privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice ocupării postului – administrator public la Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind completarea art. III din modelul cadru al contractului de schimb ce se va încheia între municipiul Timișoara pe de o parte și SC ART SRL pe de altă parte, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 293/18.12.2012.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației SC „CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS”SRL Timișoara.

Rezultatul votului

6. Adresa nr. SC2013 – 744/30.01.2013 a Serviciului Juridic privind comunicarea Sentinței nr. 3638/21.11.2012 a Tribunalului Timiș – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, de admitere a acțiunii formulată de reclamantul Prefectul Județului Timiș prin care instanța dispune anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 267/26.07.2011 – privind investițiile de peste un milion de euro.

7. Proiect de hotărâre privind componența Consiliului de administrație al S.C. COLTERM S.A. 
 
Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.