Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 30 mai 2013

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 30 mai 2013:
 
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței Ordinare a Consiliului Local din data de 14.05.2013.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2014.

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3
Amendament 4

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. pe anul 2013.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cantinei de Ajutor Social Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și a Organigramei pentru Filarmonica Banatul.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al Direcției Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de serviciu și a Caietului de Sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare modernizării, exploatării și întreținerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timișoara.

Amendament 1 și 2
Luare cuvânt
Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind interzicerea comercializării pe raza municipiului Timișoara a produselor chimice bronz aluminiu, bronz argintiu și bronz auriu.

Amendament

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat la Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situate în Timișoara, str. Eneas nr.15.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara a unei suprafețe de 7,72 mp din terenul de 28.962 mp înscris în CF nr. 400393 Timișoara, nr. top 26169/1/1/1/1/1/1/1.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Crișan nr.73, înscris în C.F. 413310 Timișoara nr.cad./topo. 22024. 22025 și a terenului situat în str. Ardealului nr.71, înscris în C.F. nr.427553 Timișoara nr.topo.384/b-1, aferent imobilelor cu destinația de locuință dobândite în baza legii nr.112/1995.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr.71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al MunicipiuluiTimișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea amplasamentelor  pentru scoaterea la licitație publică deschisă în vederea ocupării domeniului public cu chioșcuri de comercializare și difuzare a presei cât și a modelelor agreate.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiilor temporar disponibile situate în incinta imobilelor  cu destinația de unități sanitare proprietatea publică a municipiului Timișoara aflate în administrarea spitalelor.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru închirierea spațiilor temporar disponibile situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Rezultatul votului

19. Proiect de  hotărâre privind  subînchirierea  spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara str. 1 Mai (actual Scuar  Martir Radian Belici) nr. 1.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind completarea listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/2002.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune  din  partea Consiliului Local Timișoara, la intenția  de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1A, situat în imobilul din str.E. Ungureanu nr.9, la prețul de 160.000 euro.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât acea de locuință SAD 1, situat în imobilul din B-dul Regele Carol I nr.8, la prețul de 25.000 euro.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra imobilului situat în Timișoara, Bv. Gen. Dragalina nr. 2, înscris în CF nr. 427521 Timișoara, top nr. 17156, 17157.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Manualului de Proceduri a programului „Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timișoarei, Infrastructură Municipală Fază II”.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice și autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara și constituirea Comisiei de atestare.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

26. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii   Consiliului Local nr. 53/28.02.2012 și Hotărârii Consiliului Local  nr. 142/27.03.2012 privind aprobarea organizării și funcționării unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara pentru anul școlar 2012 – 2013.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind revocarea art.1 din HCL nr. 199/16.07.2002  – privind transmiterea fără plată a unor autoturisme către Centrul Comunitar de Asistență Socială Timișoara, Casa Corpului Didactic Timișoara și Corpul Gardienilor Publici.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public Zona de Nord.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public Zona de Sud.

Rezultatul votului

30. Adresa nr.SC2013 – 14386/23.05.2013 a salariaților Clinicii de  Dermato-Venerologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.216/23.04.2013 – privind transferarea  activității medicale a Clinicii de Dermato-Venerologie, laboratorului și a Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, în Căminul cu P+4E al Colegiului Tehnic „Ion I.C. Brătianu”, situat în Timișoara, str. Daliei nr.17.

Rezultatul votului

31. Adresa nr. SC2013 – 14348/23.05.2013  privind depunerea declarațiilor  de avere și de interese.
 
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepția pct. 9 au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu.
Proiectul de hotărâre de la punctul nr. 9  a fost inițiat de  domnul  Radu Țoancă – consilier local.

 
 
MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 30.05.2013
 
     
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului de reorganizare și restructurare al Regiei Autonome de Transport Timișoara,  Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Organigramei și Statului de funcții precum și desființarea efectivă a unui număr de 7 posturi din structura regiei.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2013 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara cu evenimentul cultural, opera rock-simfonică „Meșterul Manole” organizată de Asociația Pro-Philharmonia.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a unei suprafețe de 318,60 mp, situată în imobilul din str. Cicio Pop nr. 1 pentru Grădinița cu Program Prelungit nr. 33 care are în structura sa Grădinița cu Program Prelungit „Poștă”.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  guvernanța corporativă a  Regiei Autonome de Transport Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună”.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare nr. 2  și a cheltuielilor aferente proiectului „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare nr.3 și a cheltuielilor aferente proiectului „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare nr.4 și a cheltuielilor aferente proiectului „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 249/04.12.2012 și atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unui teren în suprafață de 1185 mp din suprafața dtotală de 6911 mp din imobilul situat în Timișoara, zona Lunei înscris în CF 425534 cu nr. top 30674/1/1/a către Biserica Penticostală Filadelfia Timișoara, în vederea construirii unui lăcaș de cult.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  instituirea dreptului de superficie al Municipiului Timișoara asupra terenului înscris  în C.F. 433378 Timisoara proprietatea Universității de Vest din Timișoara în vederea construirii unui nou edificiu pentru Liceul „Nikolaus Lenau”
 
Rezultatul votului