Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Extraordinară din 12 septembrie 2014

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 12 septembrie 2014:
 
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local din data de 01.08.2014 și a Procesului-verbal al Şedinței extraordinare a Consiliului Local din data de 04.08.2014.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3
Amendament 4
Amendament 5

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici  – faza PT pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Str. Mareșal Constantin Prezan nr. 91-101, Bl.54”.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea  Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public–Privat și  promovarea Exporturilor  în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara,  a sectorului de drum DN 59A  km 3+170 – 3+612.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind transmiterea din proprietatea publică a Municipiului Timișoara și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în proprietatea publică  a Statului Român  și în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine , Parteneriat Public – Privat și Promovarea Exporturilor, a sectorului de drum DN 6 km 559+922 – 560+100.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind   trecerea  din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Mihai Roșu nr. 30, înscris în C.F. nr. 407726 Timișoara nr. Top. 3729, 3730, aferent locuinței dobândite în baza Legii nr. 112/1995.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind   trecerea  din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a cotei de teren de 751/825 situat în str. Dr. Nicolae Paulescu nr. 2, înscris în C.F. nr. 404709 Timișoara nr. Top.1174.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Moldovei nr.19.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  închirierea spațiilor temporar disponibile din incinta imobilelor unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu în suprafață de 34,61 mp. de la etajul III, cam. 308, din Căminul nr. 2 al Colegiului Tehnic „HENRI COANDĂ”, situat în Timișoara str. Calea Circumvalațiunii nr. 2, către Forumul Revoluției din Decembrie 1989 – Libertatea Timișoara.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local  Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului comercial situat în Timișoara, strada Lucian Blaga nr. 6, la prețul de 300.000 lei.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap. 3 din str. Miloia Bl. B9.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 71/26.02.2013 – privind stabilirea tarifelor de bază pe mp la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.193/23.11.2012.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.240/20.05.2014 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 413/20.11.2009 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și analizei cost-beneficiu, a proiectului precum și a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L. Calderon – Timișoara” în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.239/20.05.2014 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 414/20.11.2009 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și analizei cost-beneficiu, a proiectului precum și a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național C.D. Loga Timișoara” în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării anuale a sumei necesare pentru plata serviciului de administrare și management și a întreținerii clădirii a „Infrastructurii regionale de afaceri și inovare în sectorul IT&amp C”, cod SMIS 34472, investiție finanțată prin Programul Operațional Regional 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind  completarea Hotărârii Consiliului Local nr.600/10.12.2013 privind mandatul consiliilor de administrație la societățile la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, în privința salarizării directorilor, personalului din subordine și membrilor Consiliilor de administrație.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de concesiune nr. 13/27.05.1998 încheiat cu SC „Comania Locală de Termoficare COLTERM „SA.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Realizarea drumurilor de legătură și a utilităților aferente, între str. Popa Şapcă, Calea Aradului și str. Oituz”.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare Zona servicii și depozitare”, extravilan, CF 417384, cad. 417384, Timișoara.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casa duplex P+1E”, str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timișoara.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului “Sprijinirea investițiilor în eficiența  energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună”.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Timișoara cu Federația Română de Fotbal, în vederea înființării Centrului Regional de Excelență pentru Fotbal Juniori din Timișoara.

Rezultatul votului

27. Adresa nr. SC2014 – 020756/07.08.2014 a d-lui Mitrana Florin și a d-nei Mitrana Maria Cristina privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 569/2013 – privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa 1 (OCPI).
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de  Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.
 
 
 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 12.09.2014
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Dudui Viorica.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 503/22.10.2013 privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Organigramei și Statului de funcții.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/28.01.2014.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosință gratuită de către  Spitalul Clinic Municipal de Urgență, în calitate de administrator, a spațiului situat în incinta Clinicilor Noi, str. N. Dima nr. 5, către Serviciul de Ambulanță Județean Timiș.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului timișoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune și încheierea de acte adiționale la contractele de închiriere aflate în derulare.

Rezultatul votului

6. Proiect de  hotărâre privind  acceptarea de către Municipiul Timișoara a donației proiectului 79/2014 „Reabilitare termică bloc str. Surorile Martir Caceu nr. 27, Bl A2” întocmit de SC Eurodraft SRL, de la Asociația de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional.
 
Rezultatul votului