Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Extraordinară din 19 decembrie 2014

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 19 decembrie 2014:
 
1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare  a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 09.12.2014.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  validarea Dispoziției Primarului nr. 1404/16.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind  modificarea structurii organizatorice pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Cîmpina nr. 15.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Ecaterina Teodoroiu nr. 16, înscris în C.F. nr. 407090 Timișoara nr. Cad./top. 5955, aferent locuinței dobândite în baza Legii nr. 112/1995.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara la intenția de înstrăinare a imobilului Casa cu etaj, situat în Timișoara, strada Eugeniu de Savoya nr. 3, înscris în C.F.  nr. 409888, număr topo 348.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 599/09.12.2014 privind reglementarea situației terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății despăgubirilor aferente pentru garajele edificate pe terenul situat  de-a lungul străzii Orion, pentru care s-a declarat interesul local.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind  administrarea  Structurii locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița – Incubator de Afaceri, cod SMIS 26443, investiție finanțată în parteneriat cu Comuna  Dumbrăvița prin Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 1 – D.I. 1.1, subdomeniul poli de creștere.

Amendament
Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind tarifele pentru serviciile prestate de S.C.  Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenției și încheierea unui act adițional la Convenția anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006 – privind aprobarea colaborarii între Direcția  de Asistență Socială Comunitară Timișoara-Serviciul pentru Protecția Persoanei cu Handicap și Regia Autonomă de Transport Timișoara pentru realizarea acrivității de transport a persoanelor cu dizabilități locomotorii din municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației faza PT+DE  „Alimentare de siguranță cu energie electrică a Pasajului Michelangelo”.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Clădire de birouri”, str. Gheorghe Lazăr nr. 9, Timișoara.

Rezultatul votului

15. Adresa nr. 13203/S3 a Instituției  Prefectului – Județul Timiș înregistrată  la Primăria Municipiului Timișoara nr. CP 2014 – 1108/12.12.2014.

 
Proiectele de hotărâre  înscrise pe Ordinea de  Zi  au fost inițiate  de  Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 19.12.2014                  
 
1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public  al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului intravilan situat în Timișoara, str. Armoniei, nr. 24 identificat prin nr. top 438322 (top vechi 408203/2) înscris în CF 438322 cu suprafața de 1183 mp. și top 438323 (top vechi 408203/3) înscris în CF cu suprafața de 567 mp.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  modificarea inventarului  domeniului public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului  LOT nr.1 având suprafața de 3754 mp.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru Asociația Club Sportiv ACS POLI Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru Asociația Sportivă Clubul de Handbal Politehnica.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind privind diminuarea cu suprafata de 3768mp a terenului proprietatea Municipiului Timișoara, cu nr. cad. 403998, înscris în C.F. 403998 Timișoara (CF vechi 65841, nr. top. 15924/1) si dezmembrarea acestuia in doua loturi.
         
Rezultatul votului