Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Extraordinară din 23 octombrie 2014

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 23 octombrie 2014:

1. Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 10.10.2014.

Rezultatul votului
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.
 
Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Universității de Vest Timișoara a imobilului situat în Timișoara, Piața Libertății nr. 1, cu titlu gratuit.

Amendament

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind ajustarea anuală a tarifelor la contractele de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț nr. 5/24.01.2011 pentru Sectorul 1, nr. 6/24.01.2011 pentru Sectorul 2, nr. 7/24.01.2011 pentru Sectorul 3 și nr. 108/29.06.2011 pentru Sectorul 6 din Municipiul Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat  în str. Posada nr. 16, înscris în CF nr. 409523 Timișoara nr. Top 16323, 16324, aferent locuinței dobândite în baza Legii nr. 112/1995.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat  în Timișoara, str. Romaniței nr. 1 .
 
Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara , a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat  în Timișoara, str. C-tin Brâncuși nr. 17
 
Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat  în Timișoara, str. Sf. Apostoli Petru și Pavel (fost Borzești), nr. 50.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat  în Timișoara, str. Glad nr. 55.
 
Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat  în Timișoara, bd. Cetății nr. 8.
 
Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat  în Timișoara, str. Progresului nr. 46.
 
Rezultatul votului

12.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Al. Vlahuță nr. 7, înscris în CF nr. 431847 Timișoara, nr. Top 16659, aferent locuinței dobândite în baza Legii nr. 112/1995.
 
Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Griviței nr. 4.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Ion Slavici nr. 37.
 
Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil construcții-teren  din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul public al Statului Român, în scopul dării în administrare către Teatrul Național “Mihai Eminescu” Timișoara.
 
Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Timișoara, str. Colonel Enescu nr.8.
 
Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.
 
Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timișoara.
 
Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini și a valorii estimate pentru achiziția serviciului de administrare și management a “Infrastructurii regionale de afaceri și inovare în sectorul IT&amp C”, cod SMIS 34472, investiție finanțată prin Programul Operațional Regional 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013.
 
Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 429/12.09.2014 referitor la documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și analizei cost-beneficiu, a proiectului precum și a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiții “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L. Calderon – Timișoara” în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
 
Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 430/12.09.2014 privind proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național C.D. Loga Timișoara” în cadrul Programului Operațional Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 3 ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 –“ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
 
Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 180/24.04.2012 privind aprobarea proiectului “Crearea și Dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Timișoara” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – “Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul de intervenție 5.3 – “Promovarea potențialului Turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea – “Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotareaacestora”.
 
Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. Sava Petrovici nr. 6.
 
Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii  de la plata impozitului pe clădiri aferent  anului 2014  pentru patru clădiri Fundației Umanitare “Centrul Vieții”.
 
Rezultatul votului

25. Adresa nr. SC2014-027248/14.10.2014,  a Instituției Prefectului Județul Timiș privind Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 405/01.08.2014 – privind stabilirea modalității pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor și refacrea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar – gospodărești din  Municipiul Timișoara.
 
Rezultatul votului

26. Informare privind Controlul efectuat la Filarmonica Banatul Timișoara, de către Corpul de Control și Antifraudă al Primarului

27. Adresa nr. SJ2014-5789/15.10.2014 a Serviciului Juridic, cu privire la Dosar nr. 8220/30/2013- S.C. DRUFEC CONS C.F. SRL.

28. Adresa nr. SJ 2014-5792/13.10.2014 a Serviciului Juridic, cu privire la Dosar nr. 8646/30/2013 – S.C. DRUFEC CONS C.F. SRL. 
 
29. Adresa nr. SC2014 -027365/16.10.2014  a Asociației de Proprietari din Str. Lunei L 14 Timișoara, cu privire la PUD “Construire lăcaș de cult” pe str. Lunei nr.22.
 
ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 23.10.2014
 
1. Proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între Fundația de Abilitare “Speranța”, Organizația Salvați Copiii – Filiala Timiș și Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între Fundația CardioPrevent și Municipiul Timișoara.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 13/26.06.2012 privind numirea consilierilor municipali care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii potrivit Legii nr. 550/2002.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 252/04.12.2012 privind numirea consilierilor municipali care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale și din Comisia de contestații pentru vânzarea spațiilor medicale.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.
 
Rezultatul votului
 
7. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de sector cadastral pentru zona Braytim cuprinsă între str. Mureș – calea Martirilor – str. Musicescu- str. General George Pomut.


8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea  dreptului de preemțiune din partea Consilșiului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în timișoara, Piața Aurel Vlaicu nr. 3, înscris în CF nr. 411107 (provenit CF vechi 15509) , nr. topo 6814.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61/30.01.2013 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit  mediu sub 350 euro/lună.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere pentru imobilul situat în timișoara Bv. 16 decembrie 1989, nr. 30, imobil în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, precum și exprimarea intenției de cumpărare a imobilului.

11. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Timișoara a donației Proiectului 80/2014 „Reabilitare termică bloc Bv. Corneliu Coposu nr. 18, S+P+8E” întocmit de S.C. Eurodraft SRL, de la Asociația de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional.
 
Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extindere la 4 benzi str. prof. Dr. Aurel păunescu – Podeanu.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru îtreținerea  și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea  locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de  tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor  și refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar – gospodărești din Municipiul Timișoara.