Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Extraordinară din 31 octombrie 2014

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 31 octombrie 2014:

1.
Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței extraordinare  în plen, din data de 23.10.2014

Rezultatul votului

2. Informarea nr. SC2014- 27264/15.10.2014 , a Direcției Secretariat General din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara,  privind urmărirea ducerii la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local pe semestrul I al anului 2014.

3.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.

Amendament 1
Amendament 2

Rezultatul votului

4.
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către AQUATIM S.A.

Rezultatul votului

5.
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branșamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă și canalizare recepționate în perioada 2011-2013.

Rezultatul votului


6.
Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru îtreținerea  și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea  locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de  tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor  și refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar – gospodărești din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timișoara, Bv. 16 Decembrie 1989, nr. 30, imobil în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, precum și exprimarea intenției de cumpărare a imobilului.

Rezultatul votului

8.
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Grădinița cu program prelungit nr. 36 a spațiului reprezentând cantina Liceului Tehnologic Agricol “Petru Botiș”, situat în Calea Aradului nr. 56.

Rezultatul votului

9.
Proiect de hotărâre privind neexercitarea  dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, Piața Aurel Vlaicu nr. 3, înscris în CF nr. 411107 (provenit CF vechi 15509) , nr. topo 6814.

Rezultatul votului

10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei culturale a Municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2024.

Rezultatul votului

11.
Proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între Fundația CardioPrevent și Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

12.
Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de sector cadastral pentru zona Braytim cuprinsă între str. Mureș – Calea Martirilor – str. Musicescu- str. General George Pomut.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 286/26.07.2011 pentru modificarea și completarea HCLnr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul Major de intervenție 1.1 – “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub –domeniul: “Poli de creștere”  

Rezultatul votului

14.
Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 13/26.06.2012 privind numirea consilierilor municipali care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii potrivit Legii nr. 550/2002.

Amendament
Rezultatul votului

15.
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 252/04.12.2012 privind numirea consilierilor municipali care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale și din Comisia de contestații pentru vânzarea spațiilor medicale.

Rezultatul votului

16.
Proiect de hotărâre privind susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea  și aprobarea structurii organizatorice pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Rezultatul votului

17.
Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de repartizare a locuințelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/26.06.2012.

Rezultatul votului

18.
Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014.
 
Rezultatul votului

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 31.10.2014

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea suplimentării valorii Contractului de prestări servicii nrSC2014-26080/02.10.2014 pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare din zona centrală a municipiului Timișoara, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 405/01.08.2014.

Amendament
Rezultatul votului