Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Ordinară din 1 august 2014

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 1 august 2014:

1. Şedința festivă a Consiliului Local al Municipiului Timișoara dedicată Zilei Timișoarei.

2. Decernarea post mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara lui Paul Neagu.

3. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Paul Eugen Banciu.

4. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Eugen Dorcescu.

5. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local din data de 18.07.2014.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. pentru anul 2014”.

Amendament

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria  Municipiului Timișoara a titulaturii Timișoara 2021 Capitală Culturală Europeană Oraș Candidat.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al asociației Eurocities pentru anul 2014.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al asociației Les Rencontres pentru anul 2014.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a rețelelor de alimentare cu apă și energie termică evidențiate în implementarea proiectelor „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara” și „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, în vederea scoaterii din funcțiune, dezmembrării, casării și valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a două clădiri aflate în administrarea Spitalului Clinic de Urgență  pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara precum și scoaterea din funcțiune în vederea demolării.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj și aprobarea documentației de atribuire.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205/15.04.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință  S.A.D 1 , parter, la prețul de 485.000, 00 lei, situat în imobilul din Piața Victoriei nr. 8.

Amendament 1
Amendament 2

Rezultatul votului
Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, strada 16 Decembrie 1989 nr. 25 la prețul de 540.000 euro.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a sopațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD2, parter, la prețul de 15.000 euro, situat în în imobilul din str. Gheorghe Lazăr nr. 4.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a sopațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD, parter, la prețul de 18.500 euro situat în imobilul din str. Gheorghe Doja nr.31, ap.4.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Chirici Alexandru și Chirici Maria-Elena.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. IMOBPRACTIC S.R.L.

Rezultatul votului

20. Proiect de  hotărâre privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. Preyer nr.33.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unui număr de 5 amplasamente pentru amplasare rulote mobile pe domeniul public, scoaterea la licitație publică deschisă cu strigare a acestora, aprobarea caietului de sarcini, a instrucțiunilor și a modelului cadru de contract de închiriere.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă  a unei suprafețe de teren de 20.000 mp, în vederea realizării unei unități industriale și de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale de către S.C. COLTERM S.A. privind decontarea din surse proprii a lucrărilor suplimentare care nu au fost incluse în  contractul inițial de lucrări nr.221/06.12.2011, având ca obiect Retehnologizarea a trei cazane de abur, CAE1, CAE2 și CAE3(IMA6) în CET SUD, aferent proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană”.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație al Spitalului  Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituțiilor școlare, medicale, sportive și culturale, aflate în proprietatea Municipiului, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 186/29.03.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 510/22.10.2013.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobată conform art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind metodologia de închiriere a spațiilor temporar disponibile din incinta unităților  de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „ Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/luna”.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.113/26.02.2013 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 11-13”.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind  finanțarea de la bugetul local în vederea finalizării lucrărilor de amenajare a Bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” – Parohia Ortodoxă Romana Timișoara – Zona Soarelui Sud.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorii prevăzute la art. 2^1 din Protocolul de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013,  prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 80/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.  478/24.09.2013 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 612/10.12.2013 .

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății TVA-ului plătit de operatorul S.C. AQUATIM S.A. din fondul IID în cadrul proiectului de investiții „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale și modernizarea canalizării pentru populatia orașului Timișoara situat în județul Timiș din România”.(masura ISPA 2000/RO/16/P/PE/004).

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective, funcțiuni complementare, comerț și servicii în regim de înălțime S+P+4E+Er, str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timișoara.

Rezultatul votului

35. Informarea nr. SC2014 – 017507/17.07.2014 a Direcției Dezvoltare referitoare la realizarea și exploatarea obiectivului „Incubator de afaceri și centru de transfer tehnologic în domeniul software Timișoara, precum și a S.C. UBIT S.R.L.

36. Raportul de activitate al domnului consilier Herzog Bogdan  Radu înregistrat cu nr. SC2014 – 019624/29.07.2014.

37. Interpelările consilierilor locali.
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de  Zi, cu excepția pct.7,  au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.
Proiectul de hotărâre de la pct. 7 a fost inițiat de doamna consilier Tîrziu Adelina Larissa și domnul consilier Sandu Ştefan.

 
ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 1.08.2014

1. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, aferent apartamentului nr. 7 situat în Timișoara str. Republicii nr. 1, corp B, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2014, Organizației Salvați Copiii.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei cu nr. Top 8353/3 înscrisă în C.F. nr. 427426 Timișoara, parcelă situată în str. Delinesti – Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind alipire parcelă cu nr. Top 1100 înscris în C.F. 407235 Timișoara și nr. Top 1099/2 înscris în C.F. nr. 412780 Timișoara.
 
Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului – Birou situat în Timișoara, Piața Victoriei nr.1/b, ap.21/B/II, la prețul de 40.000 euro.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decît aceea de locuință S.A.D., subsol, la prețul de 7000 de euro, situat în imobilul din strada Ady Endre nr.9.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință  S.A.D. 2A- parter la prețul de 140.000 lei, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr. 9.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință  S.A.D. 1A- parter, la prețul de 140.000 lei, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr. 9.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind modul de atribuire al lemnelor rezultate în urma tăierilor de pe raza Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajarea pistei de skateboard” în Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  suplimentarea plății de la bugetul local, cu suma de 3.113,44 miilei, necesară execuției lucrărilor de intervenție la nouă obiective de investiții.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/24.04.2012, completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 243/29.05.2012, 557/31.10.2013 și 174/15.04.2014 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timișoara a biletelor la ordin emise de către S.C. Internațional Recycling Energy SA în vederea finanțării proiectului “Valorificarea energetic a combustibilului alternative obținut din deșeuri municipal, prin realizarea unei instalații și încadrarea acesteia în cadrul CET Sud  Timișoara”.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi  și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor și refacerea  spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar – gospodărești din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectuluii “Dezvoltarea creativității și a capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii”, proiect propus și câștigat de Colegiul Silvic “Casa Verde” din Timișoara și finanțat prin POSDRU

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.

Proiectl a fost retras de pe ordinea de zi.

16. Proiect de hotărâre privind intenția de cumpărare a imobilelor în care funcționează Colegiul Național Bănățean și Liceul theoretic “D. Obradovici” 

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.342/18.06.2013 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe în valoare de maxim 35.000.000 de euro sau echivalent în lei.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.218/03.05.2012 privind aprobarea proiectului &quot Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara&quot , a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere&quot , Domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană&quot , Sub-domeniul: &quot Poli de creștere&quot .

Rezultatul votului