Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Ordinară din 10 octombrie 2014

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 10 octombrie 2014:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței extraordinare a Consiliului Local din data de 12.09.2014.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 30 iunie 2014 al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014 – 2017 al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa 1 (pozițiile 376 – 405).

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de funcții, Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Statului de Funcții la Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu  Handicap Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995 și Legii nr. 79/1997.

Amendament
Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenurilor aferente spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință.

Amendament
Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini în vederea achiziționării serviciului  „ Închirierea și întreținerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara”.

Amendament
Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara.

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea folosinței gratuite a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Simion Bărnuțiu nr. 11A de către Direcția de Asistență Socială Comunitară – Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Timișoara, str. Gen. H. Berthelot (fosta Caraiman) nr. 6.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al MunicipiuluiTimișoara, a unor mijloace fixe reprezentând mijloace fixe date spre administrare și folosință la AQUATIM S.A. în vederea casării și valorificării.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre  privind atribuirea în folosință  gratuită  pe o perioadă de 49 de ani către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al Județului Timiș, a imobilului cazarma pompierilor situată în Timișoara str. 16 Decembrie 1989 nr. 48.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 615/10.12.2013 privind transferul dreptului de folosință gratuită a terenului atribuit Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timișoarei, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 248/12.04.2012, către nou înființata parohie „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” în vederea costruirii unei biserici.

Amendament
Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 407561, Bv. C.D. Loga nr. 37, Timișoara.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de &frac12 din imobilul situat în Timișoara, Bulevardul Tinereții nr.4 (actualmente Bulevardul Regele Carol I) parter, nr. Apartament S.A.D. 5, situat în corpul de clădire A, înscris în C.F. nr. 413352 – C1- U5, număr topo 17187/V, la prețul de 10.000 dolari SUA.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului Casă cu etaj , situat în Timișoara, Bulevardul  Mihai Viteazu  nr. 26,  înscris în C.F. nr. 407600, număr topo 11808, la prețul de 640.000 euro.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, Bd. Take Ionescu nr. 73, parter, nr. Ap. Sediu firmă ( fost apartament nr. 1) înscris în C.F.  nr. 409958 –C1-U5, număr topo 5612/4/I, la prețul de 71.000 euro.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și încheierea unui contract de uz în formă autentică, pentru Postul Trafo și accesul la echipamentele energetice, situate în Curtea Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul AUTOMOTIVE Timișoara, Parc Industrial Freidorf.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de acces infrastructură municipală (canalizația subterană) pentru rețelele de comunicații, realizată în cadrul obiectivului de investiții „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara” cod SMIS 31507 și  încheierii contractelor privind constituirea dreptului de servitute dintre Municipiul Timișoara și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Andrei Mihai Constantin.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Iftimiciuc – Sencu Daciana și Sencu Adriana – Cosmina.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Biacă Imelda-Ioana prin mandatar Andrei Mihai-Constantin.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.30 din str. Miloia bl.B1 sc.A.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap. 8 și 14 din str. Miloia bl. B 12.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință dintre Popescu Denis Daniela Miruna, chiriașă a ap. 11 din str. Miloia bl. B2 și Țirchi Sebastian Bogdan, chiriaș al ap.19 din str. Miloia bl. B2.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de repartizare a locuințelor proprietate de stat și  a locuințelor sociale  către persoanele înscrise pe lista de priorități, evacuate din imobile redobîndite de foștii proprietari.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 412/04.08.2014.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2014 -2015.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timișoara și un reprezentant al Consiliului Local Timișoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Județean Timiș.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind desemnarea din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a unui membru titular și a unui membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara, constituit în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 433/12.09.2014.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a demersurilor necesare legale necesare dizolvării / lichidării SC UBIT SRL Timișoara.

Amendament
Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind declararea Zilei de 29 octombrie 2014 ca Ziua Muzicii de Orgă din Timișoara.

Amendament
Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre  privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Amendament
Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Timișoara în vederea tipăririi cărții „Periplu expozițional”.

Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local pentru lucrările de construcții la Biserica cu hramul “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Timișoara – Parohia Viile Fabric.

Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de amenajare la Parohia  “Nașterii Maicii Domnului”  Timișoara,  Iosefin din Piața Alexandru Mocioni nr.9.

Rezultatul votului

40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei în vederea continuării lucrărilor de construcții începute la ansamblul bisericesc Biserica Studenților corpurile B,C și D.

Rezultatul votului

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la proiectul internațional “Tineri în Europa – Un program de prevenire  a consumului de droguri” și încheierea Acordului de Parteneriat între Centrul Islandez pentru Cercetări și Analize Sociale – The Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA), Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

42. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Proiectului „ Cariera – provocarea mea”, proiect propus și câștigat de Colegiul Tehnic „ Ion Mincu” din Timișoara și finanțat prin POSDRU.

Rezultatul votului

43. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 229/29.06.2010 privind intabularea unor construcții de la CET Timișoara în proprietatea Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Largire la 4 benzi Calea Martirilor”.

Rezultatul votului

45. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Lotizare pentru construire locuințe colective D+P+2E”, str. Grigore T. Popa nr. 31-35, Timișoara.

Rezultatul votului

46. Proiect de hotărâre privind  finanțarea bugetului local în vederea finalizării lucrărilor de construcții la Monumentul Rezistenței Anticomuniste din Banat.

Rezultatul votului

47. Adresa nr. SC2014 -026107/02.10.2014 a  Asociației PET HOPE referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe raza Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

48. NOTA înregistrată cu nr. SC2014-025844/01.10.2014, din partea S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ TIMIŞOARA S.A – privind împărțirea acțiunilor S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ TIMIŞOARA S.A. între Consiliul Județean Timiș și Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

49. Adresa nr. SC2014 -026157/02.10.2014 a S.C. Horticultura S.A.  referitoare la Hotărârea  Consiliului Local nr. 405/2014 – privind stabilirea modalității pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru întreținerea și amenajarea spațiilor  verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare , întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii  și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor și refacerea  spațiilor verzi ,în urma intervențiilor edilitar-gospodărești din Municipiul Timișoara.

50. Interpelările consilierilor locali.
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de  Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.
 

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 10.10.2014

1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Grădinița cu program prelungit nr. 36, care are în structură Grădinița cu program prelungit nr. 37, a unui spațiu din căminul internat nr. 1, al Liceului Tehnologic Agricol  “Petru Botiș“, situat în Calea Aradului 37.
 
Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  majorarea capitalului social și modificarea actului constitutiv a S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.
 
Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei  la Hotărârea nr.375/01.08.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a două  clădiri aflate în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii  „Louis Țurcanu”  Timișoara precum și scoaterea din funcțiune în vederea demolării.
 
Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea  în folosință gratuită  pe o perioadă de 49 de ani, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Timișoara, Str. Libertății nr. 1.
 
Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.
 
Amendament
Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind branșarea/rebranșarea construcțiilor noi finanțate din bugetul local, precum și a clădirilor existente ale instituțiilor publice, care vor fi modernizate, reabilitate cu fonduri de la bugetul local , la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul Timișoara.
 
Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții al Direcției Fiscale  a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

8. Adresa nr.RE2014 -001454/08.10.2014  privind  Raportul Administratorilor Regiei Autonome de Transport Timișoara, aprobat de Consiliul de administrație.
 

9. Proiect de hotărâre privind acoperirea parțială a pierderilor induse din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în valoare de 66.576.987 lei.

Amendament
Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 378000 RON către zonele calamitate din Județul Timiș.

Rezultatul votului