Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Ordinară din 20 mai 2014

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 20 mai 2014:                                                                                                                                                          
1. Decernarea  Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Ion Marin Almăjan.

2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local din data de 15.04.2014.

Rezultatul votului

3. Interpelările consilierilor locali.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 204/04.04.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.  și a Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr.7 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.132/24.04.2007 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind trecerea  din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Țibleșului nr. 46.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara,  Calea Bogdăneștilor nr.3.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind dezlipire parcela cu nr. top 408203, teren în str. Armoniei, nr. 24, Timișoara.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Calea Martirilor nr.102.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare pentru terenul liber de construcții aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timișoara, str. Janos Paris nr. 19.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind completarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul  regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/14.10.2002.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Badea Cârțan nr. 1, către Direcția Poliției Locale.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD2, situat in imobilul din str. Mărășești nr.12, la prețul de 100.000 euro.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea  dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor nr.1,2,3 și 4, situate în imobilul din str. Gheorghe Doja nr.4, la prețul de 43.000 euro.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă detinație decât aceea de locuință SAD 3b, la prețul de 2.000 de euro, situat în imobilul din Piața Traian nr.6, Demisol.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă detinație decât aceea de locuință SAD 2,  la prețul de 185.000 euro și a magaziei la prețul de 65.000 de euro, situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.5, parter.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, SAD 3, SAD 4, SAD 5, SAD 6 și SAD 7, situate în imobilul din str. Cantemir nr.1 și Piața Libertății nr. 4 , la prețul de 1.702.000 lei.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.38 din str. Miloia Bl.B1 sc.A.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C.  M.A.M. BUILDING DEVELOPMENT S.R.L.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a imobilului (construcții) ce  fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către Societatea BEGA TURISM S.A.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Timișoara.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local  nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala ”CLADIREA VERDE”.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta anului fiscal 2014, datorata bugetului local al municipiului Timisoara de catre Asociatia Handicapatilor Locomotor Timisoara.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă și a contribuțiilor financiare acordate de la bugetul local, prin asocierea  dintre Municipiul Timișoara și structuri  sportive, asociații sau fundații fără scop patrimonial, pe anul 2014.

Amendament

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii actului adițional de prelungire cu un an, până la data de 26.05.2015  a Convenției – anexa la H.C.L.M.T. nr. 217/26.05.2009, încheiată între  Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Serviciul de Ajutor Maltez în România – filiala Timișoara.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru a Municipiului Timișoara în cadrul Asociației “Cluster Regional Tehnologia Informației și a  Comunicațiilor – Regiunea Vest România”.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de repartizare a locuințelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/26.06.2012 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93/26.02.2013.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 383/05.07.2013 referitor la componența  comisiei de atestare a persoanelor fizice și autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabiliatte pentru obiectivul de investiții „Extindere corp clădire școală cu un corp  S.(teh) +P+3E – Colegiul Tehnic Regele Ferdinand”, Timișoara, str. Renașterii nr.24A.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii Convenției pentru modificarea traseului rețelei de distibuție a gazelor naturale existente pe str. P-ța Sf. Gheorghe , din Timișoara, aflată în curs de reabilitare în cadrul proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara”, cod SMIS 31507.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 414/20.11.2009 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și analizei cost-beneficiu, a proiectului precum și a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului  Național CD Loga Timișoara” în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 413/20.11.2009 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și analizei cost-beneficiu, a proiectului precum și a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L. Calderon – Timișoara” în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 415/20.11.2009 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și analizei cost-beneficiu, a proiectului precum și a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara” în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 23”.

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 29”.

Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 35, sc A+B”.

Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 42”.

Rezultatul votului

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 60”.

Rezultatul votului

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr.70”.

Rezultatul votului

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 72”.
 
Rezultatul votului

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 78”.

Rezultatul votului

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr. 1/1 – 1/2&quot .

Rezultatul votului

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr.1/3”.

Rezultatul votului

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr.2/1”.

Rezultatul votului

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu,nr.132/A”.

Rezultatul votului

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr.134/A”.

Rezultatul votului

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr.141”.

Rezultatul votului

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr.142”.

Rezultatul votului

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr.22”.

Rezultatul votului

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 30”.

Rezultatul votului

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr.32”.

Rezultatul votului

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr.97”.

Rezultatul votului

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.1-3-5”.

Rezultatul votului

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.21.

Rezultatul votului

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.24.”

Rezultatul votului

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.31-33”.

Rezultatul votului

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.38”

Rezultatul votului

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.52.”

Rezultatul votului

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.54”.

Rezultatul votului

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.55A”.

Rezultatul votului

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr. 83, bl. 9, sc. A,B,C”.

Rezultatul votului

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.140, bl. B3.”

Rezultatul votului

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil  Str. Venus, nr. 23”.

Rezultatul votului

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Str. Venus nr.27”.

Rezultatul votului

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil  Calea Sever Bocu, Bl. B56”.

Rezultatul votului

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil  Calea Sever Bocu, Bl. B57”.

Amendament

Rezultatul votului

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Torontalului nr.25A”.

Amendament

Rezultatul votului

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil  Str. Brândușei nr.14.”

Amendament

Rezultatul votului

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil  Str. Mareșal Constantin Prezan, nr.65”.

Rezultatul votului

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr.31”.

Rezultatul votului

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil  16 Decembrie 1989, nr. 79, sc. A,B,C”.

Rezultatul votului

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  “Locuinte pentru doua familii in regim P+2E”, str. Livezilor nr. 73, Timișoara.

Rezultatul votului

75. Informare  nr.SC2014 – 12558/16.05.2014  a Direcției Secretariat General cu privire la încheierea  contractului de asistență juridică cu cabinetul asociat de avocați Popa &amp Popa și  avocat Popa Gheorghe  Constantin, pentru litigiul având ca obiect „Pretenții” formulat de S.C. RIPS S.A. în Dosar 6831.1/30/2007.

Rezultatul votului

76. Adresa nr. SC2014-011640/07.05.2014 a Instituției Prefectului Județul Timiș referitoare la  Hotărârea Consiliului Local nr. 146/25.03.2014 – privind modalitatea de parcare în centre comerciale și reglementarea ridicării, transportului și depozitării unor vehicule.

Rezultatul votului

77. Adresa nr. SC2014 – 010060/16.04.2014 a S.C. Îngerii Galbeni Asigurări S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 146/25.03.2014 – privind modalitatea de parcare în centre comerciale și reglementarea ridicării, transportului și depozitării unor vehicule.

Rezultatul votului

78. Adresa nr.SC2014-010204/17.04.2014 a RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 600/2013 – privind mandatul consiliilor de administrație la societățile la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, în privința salarizării directorilor, personalului din subordine și membrilor Consiliilor de administrație.

Rezultatul votului

79. Adresa   nr. NR.SC2014 –012144/13.05.2014 a  Cabinet avocat Cristina Iovițoni cu privire la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 298/2007 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire birouri, servicii și locuințe plurifamiliale” din str. Gheorghe Lazăr nr.15 (nr.cad 1211/2/1) Timișoara.

Rezultatul votului

80. Informarea nr. SC2014- 12497/15.05.2014 privind deplasarea unei delegații a Municipiului Timișoara la Szeged, în Ungaria, cu ocazia „Zilei orașului Szeged”.

Rezultatul votului

81. Informarea nr.SC2014 – 12498/15.05.2014 privind deplasarea unei delegații a Municipiului Timișoara la Faenza, în Italia, cu ocazia evenimentului „Niballo-Palio”.
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de  Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu
 
ANEXA LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 20.05.2014
     
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara  pe anul 2014.

Rezultatul votului

2. Adresa nr. SC2014 – 010712/25.04.2014 a cabinetului de avocat Banda Cristian privind Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 161/25.03.2014 privind declararea ca fiind de interes public local a unor zone din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei Municipiului Timișoara la „Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național” – 2014 în vederea achiziționării a două autoturisme prin acest program.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic  Zonal „Construire ansamblu rezidențial, str. Telegrafului – Str. Renașterii – Str. Lorena- Str. Samuil Micu, conform Aviz Oportunitate nr. 21/28.09.2011”, str. Telegrafului nr.55, str. Renașterii nr.23, Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect  de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 327/18.06.2013, privind atribuirea în folosință gratuită a imobilului din Timișoara, str. Martir Gogu Opre (fosta str. Vaslui) nr. 24, către FUNDAȚIA TIMIŞOARA 89.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la etajul I din strada Polonă nr. 19, pentru obținerea unor apartamente cu 2 camere.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  modificarea valorii aferente lucrărilor executate pentru amenajări hale și spații logistice cuprinse în obiectivul de investiții la Actul Adițional nr.2/30.09.2013 aferent Contractului de Concesiune nr.66/07.08.2006 încheiat între Municipiul Timișoara și S.C. PIEȚE S.A.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Direcția  Poliției Locale Timișoara a donației autoutilitarei cu numărul de înmatriculare TM 08 JIL, marca Dacia Drop-Side, cu numărul de identificare UU1D2711913002183 an fabricație 2001.

Rezultatul votului

10.  Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul  2015.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 pentru  sprijinirea zonelor afectate de inundațiile devastatoare din Serbia, în vederea remedierii pagubelor.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, dezmembrării, casării și valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Timișoara din România și orașul Da Nang din Vietnam.
 
 Rezultatul votului