Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 28 ianuarie 2014

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 28 ianuarie 2014:                                                                                                               
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței extraordinare a Consiliului Local din data de 16.12.2013.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  validarea Dispoziției Primarului nr.1871/20.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2013.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2013.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3
Amendament 4
Amendament 5
Amendament 6
Amendament 7
Amendament 8
Amendament 9
Amendament 10
Amendament 11
Amendament 12
Amendament 13
Amendament 14
Amendament 15
Amendament 16
Amendament 17

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al  Regiei Autonome de Transport Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din domeniul public și privat al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale  mai mici de 40 lei existente în sold la 31.12.2013.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind guvernanța corporativă a S.C. HORTICULTURA S.A. Timișoara.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru scoaterea la licitație publică deschisă cu strigare în vederea ocupării domeniului public cu chioșcuri de comercializare și difuzare a presei, aprobarea caietului de sarcini, a instrucțiunilor cât și a modelului cadru de Contract de închiriere.

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3
Amendament 4
Amendament 6
Amendament 7
Amendament 8

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiilor temporar disponibile din incinta imobilelor unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind  închirierea  prin atribuire directă  a unui  spațiu din incinta Şcolii Gimnaziale nr. 21 „Vicențiu Babeș”, situat în Timișoara,
 str. S. Bărnuțiu nr. 9, către Asociația Alma Medica Timișoara.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare și /sau ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor oprite/staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Timișoara, a Caietului de sarcini și  a Contractului de delegare.

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei 2 din Regulamentul  pentru organizarea și executarea serviciului public  de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101/2009 modificată și completată.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de folosire a Sălii Polivalente Olimpia Timișoara și a Complexului Sportiv Bega Timișoara.

Rezultatul votului

17. Proiect  de hotărâre privind organizarea Zilelor Energiei Timișoara 2014 în cadrul European Sustainable Energy Week.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  încheierea  actului adițional de modificare și prelungire  a Convenției – anexă la Hotărârea Consiliului Local  al Municipiului Timișoara  nr.29/29.01.2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara  și Fundația Timișoara 89.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind  Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timișoara, pentru anul 2014.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind completarea numărului de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creștere Timișoara”.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării Devizului General aferent tuturor contractelor din cadrul  proiectului &quot Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană&quot .

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind realizarea lucrărilor de mansardare a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri la două tronsoane de străzi, schimbarea denumirii unui bulevard și schimbarea denumirii unei unități de învățământ din Municipiul Timișoara.

Amendament
Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere hală existentă pentru depozitare”, str. Jean Monet nr. 27, Timișoara.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr.13-15, Timișoara.

Rezultatul votului

26. Adresa nr. SC2013 – 22371/23.01.2014 a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse referitoare la   exercitarea dreptului de preemțiune  pentru  imobilul  din Timișoara B-dul M. Viteazu nr. 3 – Casa Muhle.

Rezultatul votului

27. Adresa nr.SC2013 – 036363/13.12.2013  a Uniunii Sârbilor din România privind  funcționarea Liceului  Teoretic “Dositei Obradovici”.

28. Adresa nr. SC2013 – 036418/13.12.2013 a SC TIMPRESS S.A. – Timișoara referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 294/18.12.2012 privind prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosința persoanelor juridice.

Rezultatul votului

29. Informarea nr. SC2014 – 775/16.01.2014 a Compartimentului Control cu privire la rapoartele de control întocmite în perioada octombrie-decembrie 2013.

30. Interpelările consilierilor locali.
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de  Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu
 
ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 28.01.2014
 
1. Proiect de hotărâre privind prețul local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM SA.                                                               

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  modificarea Contractului  de concesiune nr. 94/18.01.2005, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local  nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea  directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Rezultatul votului

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013,  nr. 418/30.07.2013, respectiv nr. 613/10.12.2013.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

4. Proiect  de hotărâre privind modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Local nr.639/16.12.2013 prin care s-a aprobat organizarea și funcționarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2014 – 2015.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări privind gestionarea  câinilor fără stăpân în Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local al Municipiului   Timișoara nr. 354/24.09.2009 și nr. 8/15.01.2013.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală din partea Municipiului Timișoara pentru Asociația „BASCHET-CLUB TIMIŞOARA”.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală din partea Municipiului Timișoara pentru clubul sportiv „Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timișoara”.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru  „ACS Poli Timișoara”.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

11. Adresa nr. SC2014-001588/23.01.2014 a Liceului Tehnologic Agricol “Petru Botiș” privind solicitare finanțare pentru lunile septembrie-decembrie 2014.

12. Adresa nr. SC2014 – 001839/27.01.2014 a Liceului Teoretic “Dositei Obradovici” privind susținerea financiară a funcționării cu efective sub limitele medii prevăzute de lege.(completare la  Adresa  nr. 1738/13.12.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2013 – 036418/13.12.2013 – pct 27 de pe ordinea de zi).

13. Adresa nr. SC2014 – 001857/27.01.2014 a Biroului Individual Notarial Topală Elena prin care solicită  diminuarea chiriei stabilită prin HCL nr. 71/2013.

14. Adresa nr. SC2014 – 001887/27.01.2014 formulată de   Societatea Profesională  Notarială  “Sichim Ioana – Noțingher Teodora “ prin care solicită  reanalizarea  chiriei stabilită prin HCL nr. 71/2013.
 
15. Proiect de  hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație public deschisă a unei suprafețe de teren de 10.000 mp, în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de 660 mp. teren din imobilul din Timișoara, str. Pastorilor nr.1 către Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență Formațiunea de Intervenție Rapidă pe Bază de Voluntariat “SALVO”.
 
Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

18. Informare TimPark.
 
Rezultatul votului