Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Extraordinară din 20 martie 2015

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 20 martie 2015:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței  ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara  din data de 03.03.2015.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Peter George Oliver Freund.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A. Timișoara, din surse proprii, pentru anul 2015.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat  în Timișoara, Str. Țebea nr. 12A.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în Calea Dorobanților nr. 32 înscris în C.F. nr. 404218 Timișoara nr. cad./top. 4473, aferent locuinței dobândite în baza Legii nr. 112/1995.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului reprezentând teren aferent la Calea Stan Vidrighin având suprafața de 10804 mp.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 501/23.10.2014 privind transmiterea în administrarea  Universității de Vest Timișoara a imobilului situat în Timișoara, Piața Libertății nr. 1, cu titlu gratuit și a Contractului de administrare nr. 1/18.11.2014.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Plavoșin Deian- Dan.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind  repartizarea ap.11 din str. Miloia Bl B2.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local  Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de 8/12 din imobilul “Casa cu 2 etaje” situat în Timișoara, strada Matei Corvin nr. 5,  identificat cu C.F. nr. 422858, nr. topo 431, la prețul de 310.000 euro.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a  spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință S.A.D. 9  situat în Timișoara,strada Ştefan cel Mare nr. 7, etaj I, ap. S.A.D. 9, identificat cu C.F. nr. 400621- C1-U18 (provenit din C.F.  vechi nr. 131106), nr.topo 6837/X, la prețul de 31.500 euro.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, strada Petre Ispirescu nr.5, identificat cu C.F. nr. 415677(provenit din C.F. vechi nr. 1589), nr. Topo 6005, la prețul de 20.000 euro.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind trecerea în patrimoniul Asociației 17 Decembrie a Răniților și a Familiilor Îndoliate din Revoluția 1989, a imobilului din Timișoara, Calea Şagului nr. 7.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea plății despăgubirilor aferente pentru garajele edificate pe terenul situat pe strada Uranus, pe latura de est a Parcului Lidia (Pădurice Giroc), ocupat în prezent de baterii de garaje, înscris în C.F.  409015- C1 nr. Cadastral 29076/1/1 pentru care s-a  declarat interesul local prin H.C.L. nr. 592/09.12.2014.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 599/09.12.2014 privind reglementarea situației terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timișoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 623/19.12.2014.

Rezultatul votului I
Rezultatul votului II

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune/închiriere pentru terenurile declarate ca fiind de interes public local pe care se află garaje.

Rezultatul votului I
Rezultatul votului II

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Municipiul Timișoara și Federația Română de Fotbal, în vederea organizării și derulării activității  Centrului Regional de Excelență pentru Fotbal Juniori din Timișoara.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind stabilirea  unor forme de sprijin financiar de la  bugetul local al Municipiului  Timișoara, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de acces infrastructura municipală (canalizația  subterană) pentru rețelele de comunicații realizată în cadrul obiectivului de investiții „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara” cod SMIS 31507 și încheierii contractelor privind constituirea dreptului de servitute dintre Municipiul Timișoara și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind  stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind  acordarea de  Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Timișoara.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Proiectului “PROinovație prin firme de exercițiu – de la școala competitivă la competitivitate în muncă”, proiect propus de Colegiul Economic “F.S. Nitti” din Timișoara, spre a fi depus spre finanțare prin POSDRU.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Proiectului “Primii pași  în carieră prin firma de exercițiu”, proiect propus de Colegiul Economic “F.S. Nitti” din Timișoara, spre a fi depus spre finanțare prin POSDRU.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind încheierea Actului adițional de prelungire a Contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 92/30.03.2004 între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Asociația Societatea Română Speranța.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a opt autoturisme, șapte marca Peugeot, tipul 2*8HZ*/2A8HZ*/206 și un autoturism marca Mercedes Benz, tipul 639/ZKCHM/Vito 115 CDI în proprietatea Direcției Poliția Locală Timișoara.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul fiscal 2015.

Rezultatul votului

29. Proiect  pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regională „CLĂDIREA VERDE”,  modificată prin Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.230/20.05.2014.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii, situate în Timișoara, str. Aleea  Sănătății  nr. 15, datorat bugetului  local pentru anul  fiscal 2015,  Asociației  Casa  Faenza.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara str. Ana Ipătescu , nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2015 Asociației “Societatea Română Speranța”.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind respingerea  cererii de  acordare a  scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara,  str. Gheorghe Lazăr   nr. 10-12, , datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2015, formulată de Uniunea  Adam Muller Guttenbrunn.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi

33. Proiect de hotărâre  privind respingerea cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului aferent clădirii, situate în Timișoara,  str. Ciprian Porumbescu, nr. 59, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2015 de către Asociația Oncohelp.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi

34. Proiect de hotărâre privind  aprobarea procedurilor de admitere și de încetare a serviciilor în Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială și transmiterea în folosință gratuită a corpurilor de clădire 1 (S+P+M), 1A (P+E), 2(P+M) și 3(P+E+M) situate în Timișoara, str. Telegrafului nr.8 către Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind însușirea nomenclatorului stradal al Municipiului Timișoara, actualizarea denumirilor unor străzi, atribuirea de denumiri la șapte străzi respectiv  două intrări și schimbarea denumirilor la o stradă respectiv cinci tronsoane de străzi din Municipiul Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe și funcțiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi

37. Adresa nr. RE2015- 284/02.03.2015 privind Raportul Administratorilor Regiei Autonome de Transport Timișoara.

38. Adresa nr. SC2015-006904 /13.03.2015 a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely privind  Raportul de Audit Financiar   cu  nr. 391/10.02.2015 și Decizia Curții de Conturi nr. 3/27.02.2015,urmare a  efectuării misiunii de audit financiar.
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi , cu excepția pct.29 ,  au fost
inițiate de Primarul Municipiului  Timișoara – domnul Nicolae Robu.
Proiectul de hotărâre de la pct.29 a fost inițiat de consilierii locali Radu Dragoș Dimeca, Bogdan Herzog, Dorel Bogluț.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 20.03.2015

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2015.

Amendament

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea caracteristicilor și a indicatorilor tehnico- economici precum și realizarea lucrărilor  de „ Refuncționalizare și amenajări spații” la sala Constantin Jude, Timișoara, Aleea Ripensia nr.2, Jud. Timiș.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiș.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea date pentru imobilul înscris în CF 435212 Timișoara în suprafață de 481137 mp. Şi operațiunea de primă înscriere în Cartea Funciară a imobilului reprezentând TRONSON NOU INEL IV DE CIRCULAȚIE în suprafată de 14955 mp.

Rezultatul votului

5. Adresa nr. SC2015 – 006691/12.03.2015 a  d-lui Conac Nicolae privind Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 592/2014 – privind  declararea ca fiind de interes public local a unor zone din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

6. Adresa nr. SC2015 -007278/18.03.2015 a Casei de Insolvență Transilvania Filiala Timiș, prin care se aduce la cunoștință intenția CSF Club Universitar Politehnica Timișoara, prin lichidator judiciar CITR Filiala Timiș SPRL, de a vinde pachetul de 1.758.278 acțiuni deținute de societatea debitoare în cadrul  S.C. Politehnica Timișoara S.A.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic  Zonal „ Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare „ , Zona Torontal C.F. 403995, top. 403995, Timișoara.
 
Rezultatul votului