Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Ordinară din 23 ianuarie 2015

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 23 ianuarie 2015:
 
1. Aprobarea Proceselor-Verbale  ale ședințelor  Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de: 16.12.2014, 19.12.2014 , 20.12.2014 și 09.01.2015.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Filarmonica Banatul Timișoara.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind guvernanța corporativă a Regiei Autonome de Transport Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre  privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat   în str. Popa Șapcă nr. 16, înscris în C.F.  nr. 429697  Timișoara  nr.cad/top. 942, aferent locuinței dobândite în baza Legii nr. 112/1995.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea împuternicirii  Primarului  Municipiului Timișoara în vederea efectuării demersurilor necesare convocării Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către  Municipiului  Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. EURO PRO EST S.R.L.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.1 din str. Miloia bl. B12 și a ap.9 din str. Miloia bl B1 sc.B.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2015, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat sau socială.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea suplimentării valorii Contractului de prestări servicii nr. SC2014 – 26080/02.10.2014 pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare din zona centrală a municipiului Timișoara, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărâri Consiliului Local  nr. 405/01.08.2014.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Expertiză tehnică +D.A.L.I. +Studiu Geotehnic+Raport de Audit Energetic”  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Sala de Sport la Şcoala Gimnazială nr. 18” în Municipiul Timișoara, Str. Amforei nr. 6.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Experiză tehnică + Studiul de Fezabilitate” pentru obiectivul de investiții „Extindere școală S.(teh)+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 16” în Municipiul Timișoara, str. București, nr. 11.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire corp nou de clădire pentru Asociația Casa Faenza, Aleea Sănătății nr.15, Timișoara”.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii nr.113/27.04.2004 cu privire la componența  Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice pe raza municipiului Timișoara și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al comisiei.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind necesitatea adoptării unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului  Timișoara în sensul exonerării de la plata obligațiilor accesorii (majorări și penalități de întârziere) cuprinse în facturile emise în baza contractelor de închiriere/concesiune, generate în sarcina terților contractanți persoane fizice și juridice fără vreo culpă contractuală  din partea acestora.

Amendament
Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timișoara pentru anul 2015.

Rezultatul votului

17. Adresa nr. SC2014-034767/29.12.2014 a Societății Civile de Avocați „Aron, Galanton&amp Asociații” cu privire la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.553/11.11.2014 privind aprobarea încheierii unui act adițional pentru prelungirea Contractului de închiriere nr.1463/2004.

Rezultatul votului

18. Adresa nr. SC2015 – 000888/15.01.2015 a Camerei de Conturi a Județului Timiș referitoare   la Decizia nr. 113/09.01.2015 – privind măsuri pentru înlăturarea neregulilor în activitatea financiar – contabilă controlată, de către directorul  general   al R.A.T.T.

19. Adresa nr. SC2015 -000889/15.01.2015 a Camerei de Conturi a Județului Timiș referitoare  la  Decizia nr. 110/08.01.2015 – privind măsuri pentru înlăturarea neregulilor în activitatea financiar – contabilă controlată, dispuse de căre directorul  general  al SC Drumuri Municipale Timișoara S.A.

20. Adresa nr. SC2015 – 001042/16.01.2015  a Camerei de Conturi a Județului Timiș privind Decizia nr. 1288/12.01.2015  – de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse, prin Decizia nr. 42/14.10.2011, respectiv Decizia nr.9/27.02.2012 pentru Drumuri Municipale S.A. Timișoara.

21. Adresa nr. SC2015- 001046/16.01.2015 a Camerei de Conturi a Județului Timiș privind Decizia nr. 2171/12.01.2015 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.5/03.01.2013 respectiv Decizia nr.46/16.05.2013, directorului general al Regiei Autonome de Transport Timișoara.

22. Adresa nr. SC2015 – 001051/16.01.2015 a Camerei de Conturi  a Județului Timiș privind Decizia nr. 860/12.01.2015 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse, prin Decizia 52/2012 și 115/22.11.2013, ordonatorului terțiar de credite al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie  Dr. Victor Babeș.

23. Informarea nr.SC2015 -33359/12.12.2014  privind Raportul deplasării în Darmstadt, Germania din luna decembrie 2014.

24. Interpelările consilierilor locali.
 
Proiectele de hotărâre  înscrise pe Ordinea de  Zi, cu excepția proiectului de hotărâre de la pct.15 ,  au fost inițiate  de  Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.
Proiectul de hotărâre de la pct.15 a fost inițiat de domnii consilieri Radu Țoancă, Sandu Ștefan, Moșiu Simion și  Radu Dimeca.  


ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 23.01.2015
                

1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului  cu altă cu altă destinație decît aceea de locuință din Timișoara str. E. Carusso – D.Cantemir nr.1, către Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară.
 
Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 5 și a Mag.(S.R. 10) situate în imobilul din Piața Traian nr. 6.
 
Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului Casă cu etaj, situat în Timișoara, Bulevardul Mihai Viteazu nr.26, înscris în C.F. nr. 407600, număr topo 11808.
 
Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Capitolelor III și VI din Regulamentul de publicitate stradală în Municipiul Timișoara, aprobat prin HCL nr. 160/2009.
 
Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.149/24.04.2012, completată prin Hotărârile Consiliului Local nr.243/29.05.2012, 557/31.10.2013, 174/15.04.2014 și 411/04.08.2014 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timișoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy SA în vederea finanțării proiectului „Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obținut din deșeuri municipale, prin realizarea unei instalații și încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timișoara”.
 
Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Timișoara.
 
Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.101/24.03.2009, modificat prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 226/23.11.2012.
 
Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor de concesiune pentru terenurile din domeniul public și privat al Municipiului Timișoara, respectiv a tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință.
 
Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și Uniunea Scriitorilor din România în vederea tipăririi revistei „Orizont”.
 
Rezultatul votului

10. Informarea nr. SC2015 – 1711/23.01.2015 a Direcției Comunicare, privind deplasarea unei delegații a Municipiului Timișoara la Novi Sad, în Serbia, cu ocazia “Zilei orașului Novi Sad”.
 
Rezultatul votului
Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  conferirea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului Stefan Hell.