Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Ordinară din 3 martie 2015

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 3 martie 2015:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței  ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara  din data de 13.02.2015.

Rezultatul votului

2. Raportul Primarului Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu ,  pe  anul 2014, înregistrat cu nr.SC2015 -4849/24.02.2015.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2015 – 2018 al Municipiului Timișoara  și  modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 87/11.03.2014.

Rezultatul votului

4. Proiect  de hotărâre  privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru scoaterea  din domeniul  public al Statului Român și din  administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara a unor suprafețe de  teren și includerea acestora în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, Județul Timiș, în vederea realizării unor proiecte de investiții.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre pentru  înaintarea  către Guvernul României a cererii privind trecerea imobilului înscris în  CF 426742 Timișoara, nr. top 10536 , Piața Axente Sever, din domeniul public  al  statului în domeniu  public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa nr.1 (pozițiile 406 – 424).

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public – Privat și Promovarea Exporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, sectorului de drum DN  69 km  3+300 – 6+400(până la intrarea în sensul giratoriu de la centură).

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare  Regiei Autonome de Transport Timișoara a unui imobil din domeniul public al Municipiului Timișoara, situat în  Calea Buziașului , înscris în C.F.  nr. 427784, cu nr. top.256/1/1/1/1/1.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea operativă a Colterm S.A. Timișoara, a terenului situat în str. Albinelor nr. 70 A și B, înscris în C.F.  nr. 408573 – Timișoara, nr. Topo. 3450/3, în suprafață de 2169 mp.

Amendament

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind anularea poziției nr. 326 din Anexa la Hotărârea Consiliului  Local  nr. 364/2013 în care este înscris imobilul din str. Proclamația de la Timișoara nr. 7.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare  a Complexului Comercial, situat în Timișoara, str. Vârful cu Dor nr.3, identificat cu C.F. nr. 401222 (provenit din C.F. vechi nr. 2670), nr.topo 7096, la prețul de 310.000 euro.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea drepului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Timișoara, strada Eugeniu de Savoya nr.11, etaj parter, nr. ap. S.A.D. , identificat  cu C.F. nr. 402009 – C1-U4, nr. topo 293/VI la prețul de 200.000 euro.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preeemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, S.A.D1 situat în Timișoara, strada Piața Victoriei nr. 8, etaj P, la prețul de 250.000 euro.

Rezultatul votului I

Rezultatul votului II

15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă  destinație decât aceea de locuință, Spațiu Comercial II/3 situat în Timișoara, str. Piața Victoriei nr. 6, nr. ap. II/3, la prețul de 10.000 euro.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul  privat al Municipiului Timișoara, a cotei de 71%  din 532 mp. teren aferent construcției situate în Timișoara, str. Fructelor nr.5.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului înscris în CF 438994 Timișoara, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Saftescu Ecaterina, Vincze Ştefan și Stanciu Elisabeta.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. Melodiei nr.10.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea plății despăgubirilor aferente pentru garajele edificate pe terenul situat pe strada Uranus, pe latura de est a Parcului Lidia(pădurice Giroc) ocupat în prezent de baterii de garaje, înscris în C.F. 409015-C1 nr. cadastral 29076/1/1 și pe terenul situat în spațiul verde și alei din Zona Străzii Vasile Balmuș, înscris în C.F. nr.53866 nr. top.29231 pentru care s-a declarat interesul local prin HCL nr. 592/09.12.2014.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice în vederea acordării de asistență și reprezentare juridică în Dosarul nr. 229/59/2013.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip A.N.L., situate pe raza Municipiului Timișoara, aprobarea actualizării Promisiunii bilaterale (antecontract) de vânzare-cumpărare, aprobarea prețurilor de  vânzare, precum și actualizarea acestora la data vânzării, abrogarea H.C.L. nr. 261/26.07.2011, abrogarea H.C.L. nr. 45/07.02.2012.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Contractul de furnizare gaze naturale și fideiusiune nr. 1000386125/12.2014/GN/647.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiilor de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat și Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, Filarmonica Banatul, și respectiv pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea  Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Biroul Permanent de Lucru al Consiliului Local Timișoara.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea  Statului de Funcț&iacute i  pentru Casa de Cultură  a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de tineret alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local.

Amendament

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de cultură alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 538/31.10.2014  privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului  „Reabilitarea spațiilor  publice din centrul  istoric al Municipiului Timișoara”, a  documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect  ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară  1. – „Sprijinirea dezvoltării  durabile  a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul : „Poli de creștere”.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de modificare și prelungire a Convenției – anexa la Hotărârea Consiliului Local  al Municipiului Timișoara nr. 96/26.02.2013 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Asociația Evanghelistică și de Caritate „ Isus Speranța României”  pentru susținerea Centrului  Frații lui Onisim – Serviciul de Ocrotire al  Tinerilor Dezinstituționalizați.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind organizarea Zilelor Energiei Timișoara 2015  în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK.

Amendament 1

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis  privind  dezvoltarea regională ”CLĂDIREA VERDE”, modificată prin Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 230/20.05.2014.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.16/2015  privind exonerarea de la plata obligațiilor accesorii (majorări și penalități de întârziere) cuprinse în facturile emise în baza contractelor de închiriere/concesiune, generate în sarcina teților contractanți persoane fizice și juridice fără vreo culpă contractuală din partea acestora ca urmare a recursului administrativ exercitat de către Instituția Prefectului – Județul Timiș.

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru „ ACS Poli Timișoara”.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru Asociația Sportivă  „Clubul de Handbal Politehnica Timișoara”.

Amendament 1
Amendament 2

Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru  Asociația Timișoara Saracens Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru Asociația „ Baschet Club Timișoara”.

Amendament

Rezultatul votului

40. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere zona activități economice – Producție și depozitare”, Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire spălătorie auto” , Blv. Liviu Rebreanu nr. 2, Timișoara.

Rezultatul votului

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor și realizarea obiectivului de investiții ” DALI (expertiza tehnica) +PT+DDE+Caiet de sarcini, amenajări interioare la Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara, Bv. C.D. Loga nr.1.

Rezultatul votului

43. Proiect de hotărâre privind  aprobarea „D.A.L.I” pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Şcoala Generală nr. 24” în Municipiul  Timișoara, str. Brândușei nr. 7.

Rezultatul votului

44. Proiect de hotărâre privind  aprobarea „D.A.L.I” pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade  la Şcoala Generală nr. 25” în Municipiul  Timișoara, str.  Cosminului nr. 42.

Rezultatul votului

45. Proiect de hotărâre privind  aprobarea „D.A.L.I” pentru obiectivul de investiții „Reabilitare  acoperiș   la Şcoala Generală nr. 25” în Municipiul  Timișoara, str. Cosminului , nr. 42.
Proiect de hotărâre privind  aprobarea „D.A.L.I” pentru obiectivul de investiții „Reabilitare  fațadă  la Şcoala Generală nr. 12”  în Municipiul  Timișoara,  Bv Tinereții (actual Regele Carol) nr.17.

Rezultatul votului

46. Proiect de hotărâre privind  aprobarea „D.A.L.I” pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Şcoala Generală nr. 2” în Municipiul  Timișoara, str. Mureș  nr. 8.

Rezultatul votului

47. Proiect de hotărâre privind  aprobarea „D.A.L.I” pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Grădinița  P.P. 11” în Municipiul  Timișoara, str. Versului,  nr. 2.

Rezultatul votului

48. Proiect de hotărâre privind  aprobarea „D.A.L.I” pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade  la  Grădinița P.P. 27 ” în Municipiul  Timișoara, str. Brândușei nr. 15.

Rezultatul votului

49. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  „Studiului de fezabilitate” pentru obiectivul de investiții „Construire Sala de sport la Şcoala Generală nr. 25” în Municipiul Timișoara, str. Cosminului nr.42.

Rezultatul votului

50. Raportul de activitate pe anul 2014 al domnului  consilier Vasile Rușeț, cu nr. SC2015 – 005153/26.02.2015. Raport privind activitatea Comisiei III – pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale pe anul 2014, cu nr. SC2015 – 5477/27.02.2015.

Rezultatul votului

51. Informarea nr.SC2015 – 1352/29.01.2015  referitoare la  Raportul de activitate privind deplasarea la Bruxelles în Belgia în perioada 25-28 ianuarie 2015.

Rezultatul votului

52. Informarea nr.SC2015 – 1376/10.02.2015  referitoare la  Raportul de activitate privind deplasarea la Washington în Statele Unite ale Americii în perioada 2-9 februarie 2015.

53. Adresa nr. SC2015-1892 /12.02.2015 a Direcției Instituții Şcolare, Medicale, Sportive și Culturale   privind  Raportul de Audit Financiar   cu  nr. 7078/12.12.2014 și Decizia Curții de Conturi nr. 114/09.01.2015   , în urma efectuării misiunii de audit financiar  la entitatea Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie  „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

54. Interpelările consilierilor locali.              
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi , cu excepția pct. 35,  au fost inițiate de Primarul Municipiului  Timișoara – domnul Nicolae Robu.
Proiectul de hotărâre de la pct. 35  a fost inițiat de consilierii locali Radu Dragoș Dimeca, Bogdan Herzog și Dorel Bogluț

    
 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 03.03.2015
 
1. Raport anual privind Starea economică, socială și de mediu a Municipiului Timisoara pe anul 2015 înregistrat prin Adresa nr. SC 2015-5248/26.02.2015.

2. Proiect de hotărâre privind  privind închirierea imobilului situat în Timișoara, str. Abrud nr.19, fostă  Aleea Detunata nr. 6, înscris în CF nr. 402743 Timișoara cu nr. top 5668 , în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 16.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Timișoara la Rețeaua de inovare “Morgenstadt: City Insights” – “Orașul Viitorului: Perspective asupra Orașului” .

Rezultatul votului