Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Ordinară din 8 mai 2015

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 08 mai 2015:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței  ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara  din data de 07.04.2015.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Proiectului “ TOP Management V-NV – Firme de exercițiu pentru accesul elevilor la poziții de top management, cercetare și inovare în viața profesională”, proiect propus de Colegiul Național Bănățean din Timișoara, spre a fi depus spre finanțare prin POSDRU.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2015.

Amendament

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind modificarea  și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației de subapartamentare a imobilului situat în Timișoara str. Memorandului nr. 57.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  retragerea dreptului de administrare al Trustului de Construcții Montaj Timiș asupra imobilului situat în Timișoara înscris în C.F. 438483 cu nr. Top. 1723/2/3/1/1.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea spatiului comercial din Timisoara, bv. Gen. I.Dragalina nr.38-42 catre COJOCARU ARMANDO GIANINI.

Rezultatul votului

10. Proiect  de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, identificat cu C.F. nr. 401910-C1-U15 și nr. Topo 17287/XXI/B, la prețul de 14.000 de euro, situat în Timișoara, strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 6, ap. SAD 2/B.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui act adițional pentru prelungirea Contractului de închiriere nr. 1538/09.04.2010 încheiat cu S.C. PRINTTECH S.R.L.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită pe o periadă de 49 de ani în favoarea Societății E-ON GAZ Distribuție S.A. a imobilului – teren în suprafață de 66 mp. din totalul de 8556 mp. domeniul public al Municipiului Timișoara , identificat cu nr. Top. 2188/1/1, C.F. 426524.

Amendament

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.36 din str. Miloia Bl. B1 sc.A.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara numărul 143/01.06.1999  prin care a fost aprobat   “Regulamentul privind închirierea  adăposturilor  de protecție civilă în Municipiul Timișoara”.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

15. Proiect de hotărâre privind pronunțarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra oportunității includerii terenului înscris în C.F. nr. 415402 Timișoara, în PUZ – „Zonă mixtă: comerț, servicii, birouri Open Ville”.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Organigramei și Statului de funcții aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/22.10.2013 și modificate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 441/12.09.2014.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului perceput de către Regia Autonomă de Transport Timișoara pentru eliberarea avizului tehnic.

Amendament

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu un an a Convenției – anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 137/24.04.2007, încheiată între Municipiul Timișoara și  Serviciul  de Ajutor  Maltez în Romania, Filiala Timișoara pentru susținerea serviciului social „Cantina Socială Aurelian Balint” privind cazurile care necesită transport la domiciliu a hranei, din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind  încheierea Actului Adițional de modificare a Convenției – anexă la Hotărârea Consiliului Local  al Municipiului Timișoara nr. 29/29.01.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Timișoara  89.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii  de la plata impozitului pe clădiri aferent anului fiscal 2015 datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru trei clădiri , Asociației Ecumenica a Bisericilor din România – AIDROM.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea susținerii din bugetul local a sumei necesare plății Echipamentelor medicale pentru anatomie patologică aferente Lotului 1 și încasarea de la Furnizor a penalităților de întârziere calculate până la data efectivă de livrare a acestora în baza art.21.1 (Anexa 1 – General Condition) din contractul de furnizare nr. 52/24.03.2015 în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelență pentru îmbunătățirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale în aria Timișoara – Vrsac”, MIS-ETC Code 1347 finanțat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  participării Direcției Poliției Locale Timișoara la „Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național” – 2015 în vederea achiziționării a 7(șapte) autovehicule prin acest program.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării Municipiului Timișoara ca membru activ  al  Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în cadrul Proiectului „YouConf2015”, precum și alocarea sumei de 9.000 Euro, în contextul înfrățirii dintre orașele Timișoara și Karlsruhe pentru acoperirea cheltuielilor  de participare la Proiect.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind completarea art.1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 13/27.01.2009 privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea „D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare acoperiș tip șarpantă la Şcoala Generală nr.19”, Timișoara, Bv. Cetății , nr. 24.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea „D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare acoperiș tip șarpantă la  Internat – Colegiul Silvic Casa Verde”, Timișoara, Aleea Pădurea Verde, nr.5.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea „D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare acoperiș Şcoala Generală nr.7”, în municipiul Timișoara, str.  I.I. de la Brad nr.2

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în Municipiul Timișoara – zona sud.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în Municipiul Timișoara – zona nord.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  „Studiu de fezabilitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Timișoara”.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe și funcțiuni complementare, conform Aviz de oportunitate 07/03.10.2013”, Calea Urseni F.N. Timișoara.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Extindere hală existent”, str. Ovidiu Cotruș nr.26 A, Timișoara.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2014- 2015 prevăzuți în Anexa nr.1 constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 475/10.10.2014.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Colegiului Silvic „Casa Verde” Timisoara în Colegiul de Silvicultură și Agricultură „Casa Verde” Timișoara.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și Federația Română de Baschet în vederea pregătirii și desfășurării Campionatului European de baschet feminin – Euro Basket Women 2015, în perioada  11 – 17 iunie 2015, în Timișoara.

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă și a contribuțiilor financiare acordate de la bugetul local, prin asocierea dintre Municipiul Timișoara și structuri sportive, asociații sau fundații fără scop patrimonial, pe anul 2015.

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3

Rezultatul votului – Proiectul a fost votat prin ridicarea mâinii cu 20 de voturi pentru și 2 împotrivă.

38. Adresa nr. SC2015 – 9658/14.04.2015  a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind tarifele  pentru serviciile conexe practicate de COLTERM S.A.

39. Informarea nr.SC2015- 8097/03.04.2015  a Direcției Comunicare privind aspecte legate de comunitatea romilor  care au fost prezentate cu ocazia  Zilei Internaționale a Romilor.

40. Interpelările consilierilor locali.
 
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului  Timișoara – domnul Nicolae Robu.
               
ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI DE PLEN DIN DATA DE 08.05.2015

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor administrative fiscale ce urmează a fi emise prin intermediul unui centru de imprimare masiva.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 413/30.07.2013 prin care s-a aprobat închirierea prin  licitație  publică deschisă , cu strigare, a unui imobil cu destinație  comercială situat în Parcul Copiilor „Ion  Creangă” Timișoara.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de /pentru tineret cu finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități  nonprofit de interes local, pe anul 2015.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării  Municipiului Timișoara la Acordul de Cooperare pentru pregătirea, implementarea și valorificarea în comun a proiectelor de investiții cuprinse în Planul Comun de Acțiune pentru valorificarea și dezvoltarea potențialului turistic  al Canalului Bega.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 6013/06.05.2014 pronunțată de Judecătoria Timișoara, definitivă, în dosar nr.8231/30/2011***, în contradictoriu cu reclamanta SC „ELAINE” S.R.L., în șnur cu Decizia Civilă nr.538/A/LP/30.10.2014 a Tribunalului Timiș și Decizia Civilă nr.112/R/11.03.2015 a Curții de Apel Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției între Municipiul Timișoara și Societatea RCS&amp RDS S.A.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2015 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  acceptarea rezilierii de drept a contractului de sponsorizare încheiat intre Municipiul Timișoara și S.C. URSUS BREWERIES S.A.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 163/07.04.2015 privind modificarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/01.03.2011 – privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal – terase sezoniere pe raza Municipiului Timișoara, scoaterea la licitație publică deschisă, a amplasamentelor propuse, aprobarea Caietului de sarcini.

Rezultatul votului

10. Raportul privind stadiul realizării măsurilor din Programul integrat de gestionare a calității aerului pentru aglomerarea Timișoara, Comuna Remetea Mare și Comuna Şag din Județul Timiș – aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 84/29.04.2015.

11. Informarea nr. SC2015 – 11911/06.05.2015 –privind deplasarea unei delegații oficiale din Municipiul Timișoara în orașul Szeged din Ungaria pentru a participa la „Ziua orașului Szeged”.

12. Informarea nr.SC2015-12114/08.05.2015 referitoare la  Raportul de activitate privind deplasarea în orașul Banja Luka din Bosnia și Herțegovina, în perioada 21-23 aprilie 2015.