Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț privind depunerea de proiecte de sport

Anunț privind depunerea de proiecte de sport, prin programele sportive de utilitate publică ’’Promovarea sportului de performanță” și ‘’Sportul pentru toți’’, pentru finanțarea  acordată de la bugetul local al Municipiului Timișoara
 
Primăria Municipiului Timișoara face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare pentru anul de execuție bugetară 2015, privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timișoara, pentru proiecte de activitate sportivă, prin programele sportive de utilitate publică ’’Promovarea sportului de performanță” și ‘’Sportul pentru toți’’.

Cadrul legal este dat de urmatoarele acte normative:
– Legea nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
– Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
– Ordinul nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor județene pe ramură de sport și ale municipiului București;
– Ordin nr. 236/2006 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București;
– Hotărârea de Guvern  nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă;
– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată.

Documentația de solicitare a finanțării este cuprinsa in Regulamentul privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportiva, și se pune la dispoziția solicitanților la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C. D. Loga nr.1, sau poate fi consultată pe site-ul instituției, la adresa: www.primariatm.ro rubrica Info Primărie, Agenda Sportivă 2015.

În vederea obținerii finanțării pentru proiectele de sport de la bugetul local al Municipiului Timișoara, aplicanții vor depune toată documentația prevăzută la art. 22-pct.b din Regulament, în două exemplare tipărite, semnate și ștampilate și în format electronic (CD/DVD) la cam. 12, Serviciul Relaționare directă cu Cetățenii, pentru Direcția Institutii Şcolare, Medicale, Sportive și Culturale, Biroul Baze Sportive.

Dosarul de finanțare a solicitanților va conține următoarele acte:
1) formularul de cerere de finanțare, Anexa 1 din Regulament ;
2) declarație pe propria răspundere, Anexa 2 din Regulament;
3) bugetul de venituri și cheltuieli al programului/proiectului, Anexei 3 din Regulament ;
4) declarația de imparțialitate – Anexa 5 din Regulament;
5) cv-ul coordonatorului de proiect, Anexea 8 din Regulament;
6) dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți:
     – scrisori de intenție din partea terților;
     – contracte de finantare/ si sau sponsorizare;
     – bugetul de venituri și cheltuieli al organizatorului;
     – alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți;
7) declaratia președintelui/directorului structurii sportive sau organizatiei, privind reprezentantii legali ai structurii sportive/organizatiei, cu atributii in derularea proiectului de sport; dupa caz, împuternicirea de către președintele/directorul structurii sportive/ organizatiei a responsabilului de proiect de sport pentru derularea acestuia;
8)  anexele 2 și 3 din contractul de asociere-cadru;
9) copie după certificatul de identitate sportivă și avizul de constituire, pentru structuri sportive;
10) copie după hotărârea judecătorească de înființare, definitivă și irevocabilă;
11) copii după statut și actul constitutiv, precum și modificările aduse acestora;
12) copii după hotărârile judecătorești rămase definitive și irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului și actului constitutiv;
13) copie după situația financiară pe anul anterior înregistrată la organul fiscal competent, cu  excepția structurilor sportive  înființate în anul în curs;
14) copie după certificatul de înregistrare fiscală;
15) certificat fiscal eliberat de Direcția Fiscală original si Certificat de Atestare Fiscală eliberat de DGFP Timis  din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către bugetul de stat si bugetul local, care să nu fie mai vechi de 30 de zile;
16) copie după dovada de sediu in Timisoara; exceptie fac structuri sportive, organizatii din alte localitati(cluburi,federatii nationale, organizatii),care deruleaza in Timisoara proiecte sportive internationale, de mare importanta, pentru care au solicitat parteneriat pentru finantare.
17) alte documente considerate relevante de catre aplicant.

Termenul de depunere a proiectelor este 16 martie 2015
. Durata de depunere a proiectelor a fost stabilită pentru a asigura structurilor sportive posibilitatea să acopere din contribuția financiară a Municipiului Timișoara o perioada cât mai mare din anul sportiv 2015.

NOTĂ: Se prelungește termenul de depunere al proiectelor până în data de 23 martie 2015.

Anexe:

Regulament privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timișoara, pentru proiecte de activitate sportivă;
– Cererea de finanțare (word/pdf);
Contract de asociere cadru (word) cu anexele: Anexa 1 (word), Anexa 2 (word), Anexa 3 (word) și Anexa 4 (word);
Anexe pdf (Anexe word: Anexa 2 ; Anexa 3 ; Anexa 5 ; Anexa 8 ) solicitate conform Regulamentului de finanțare.
 
Director – Direcția Instituții Şcolare, Medicale, Sportive și Culturale    
Ioan Mihai Costa

 
Raport privind rezultatele proiectelor de sport aprobate pentru alocarea contributiei financiare pe anul 2015 din bugetul local al Municipiului Timisoara