Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Condiții privind depunerea de proiecte de activitate sportivă – 2017

Conditii  privind depunerea de proiecte de activitate sportivă, prin programele sportive de utilitate publică”Promovarea sportului de performanță” și „Sportul pentru toți” pentru finanțare nerambursabilă  acordată de la bugetul local al Municipiului Timișoara
 
Primăria Municipiului Timișoara face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție bugetară 2017, pentru proiecte de activitate sportivă, prin programele sportive de utilitate publică ’’ Promovarea sportului de performanță” și "Sportul pentru toți’’.
Cadrul legal este Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timișoara, pentru proiecte de activitate sportivă, aprobat prin HCLMT nr. 436/30.10.2015.

Dosarul cu documentația de solicitare a finanțării va conține următoarele documente :
1) formularul de cerere de finanțare, conform Anexei 1 a Regulamentului ;
2) bugetul de venituri și cheltuieli al programului/proiectului conform Anexei 4, completat conform art.19;
3) dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți, cu ajutorul unuia dintre documentele de mai jos:
– scrisori de intenție din partea terților;
– contracte de sponsorizare/ de finantare;
– bugetul de venituri și cheltuieli al organizatorului;
– extras de cont, ce dovedește disponibilitatea financiară pentru proiect;
– alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți;
– declarații pe propria răspundere, din care să rezulte deținerea disponibilitaților bănesti reprezentand cota proprie de finanțare a aplicantului;
4) declarație pe propria răspundere-Anexa 2 din Regulament;
5) declarația de imparțialitate – Anexa 5 din Regulament;
6) declaratia președintelui/directorului structurii sportive sau organizatiei, privind reprezentantii legali ai structurii sportive/organizatiei, cu atributii in derularea proiectului de sport; dupa caz, împuternicirea de către președintele/directorul structurii sportive/ organizatiei a responsabilului de proiect de sport pentru derularea acestuia;
7) anexa privind actiunile proiectului si anexa privind obiectivele si indicatorii proiectului;
8) copie după certificatul de identitate sportivă și avizul de constituire, pentru structuri sportive;
9) copie după hotărârea judecătorească de înființare, definitivă și irevocabilă;
10) copii după statut și actul constitutiv, precum și modificările aduse acestora; copii după hotărârile judecătorești rămase definitive și irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului și actului constitutiv;
11) dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația pe ramură de sport județeană, după caz(pentru structuri sportive);
12) Certificat de atestare fiscală (Direcția Generală Regionala a Finanțelor Publice Timis) si Certificat de atestare fiscala (Directia Fiscala a Municipiului Timisoara);
13) copie dupa situația financiara anuala la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrata la administrația finanțelor publice a municipiului Timișoara,cu excepția structurilor sportive  înființate în anul în curs; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior (bilanț  la data de 30.09.2016 și balanța la 31.12.2016 );
14) copie după certificatul de înregistrare fiscală;
15) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, dacă este cazul;
16) CV-ul coordonatorului de proiect;
17) copie după dovada de sediu in Timisoara; exceptie fac structuri sportive, organizatii din alte localitati(cluburi,federatii nationale,organizatii),care organizeaza in Timisoara evenimente/ competitii de interes public pentru municipiul Timisoara si Romania.
18) alte documente considerate relevante de catre aplicant.
 
Documentatia mentionata la aliniatul precedent se va depune in doua exemplare (original si copie) si in format electronic la camera 12, Serviciul Relationare directa cu Cetatenii, pentru Biroul Sport-Cultura, Compartiment Sport.
 
Dosarul cu documentele de solicitare a finantarii se va depune pana la data de 15.05.2017 orele 16.
Anexe:
Regulament privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timișoara, pentru proiecte de activitate sportivă;
Anexele solicitate conform Regulamentului de finanțare;
Anexa categorii de cheltuieli eligibile;
Anexa actiuni/activitati ale proiectului;
Anexa obiective/indicatori ai proiectului.
 

Comunicat privind rezultatele proiectelor sportive depuse de structuri sportive/organizatii pe anul 2017