Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Conditii  privind depunerea de proiecte de activitate sportivă, prin programele sportive de utilitate publică”Promovarea sportului de performanță” și „Sportul pentru toți” pentru finanțare nerambursabilă  acordată de la bugetul local al Municipiului Timișoara
 
Primăria Municipiului Timișoara face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție bugetară 2018, pentru proiecte de activitate sportivă, prin programele sportive de utilitate publică ’’ Promovarea sportului de performanță” și "Sportul pentru toti”.

Cadrul legal este Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timișoara, pentru proiecte de activitate sportivă, aprobat prin HCLMT nr. 265/04.07.2017.

 Documentatia necesara privind depunerea de proiecte sportive
 
1) Cerere de finanțare – Anexa 1.1 din Regulament;
2) Bugetul de venituri și cheltuieli al programului/proiectului sportiv – Anexa 1.2 din Regulament;
3) dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți, cu ajutorul unuia dintre documentele de mai jos: – Anexa 1.3 din Regulament;
– contracte de sponsorizare/ de finantare;
– extras de cont, ce dovedește disponibilitatea financiară pentru proiect;
– alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți;
4) declarație pe propria răspundere – Anexa 1.4  din Regulament;
5) declarația de imparțialitate – Anexa 1.5 din Regulament;
6) declaratia președintelui/directorului structurii sportive sau organizatiei, privind reprezentantii legali ai structurii sportive/organizatiei, cu atributii in derularea proiectului de sport; dupa caz, împuternicirea de către președintele/directorul structurii sportive/ organizatiei a responsabilului de proiect de sport pentru derularea acestuia-Anexa 1.6 din Regulament;
7) CV-ul coordonatorului de proiect – Anexa 1.7  din Regulament;
8) copie după certificatul de identitate sportivă și avizul de constituire, pentru structuri sportive;
9) copie după hotărârea judecătorească de înființare, definitivă și irevocabilă;
10) copii după statut și actul constitutiv, precum și modificările aduse acestora; copii după hotărârile judecătorești rămase definitive și irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului și actului constitutiv;
11) dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația pe ramură de sport județeană, după caz(pentru structuri sportive);
12) Certificat de atestare fiscală (Direcția Generală Regionala a Finanțelor Publice Timis) si
Certificat de atestare fiscala (Directia Fiscala a Municipiului Timisoara);
13) copie dupa situația financiara anuala la data de 31 decembrie a anului precedent,înregistrata la administrația finanțelor publice a municipiului Timișoara,cu excepția structurilor sportive  înființate în anul în curs; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior;
14) copie după certificatul de înregistrare fiscală;
15) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, dacă este cazul;
16) copie după dovada de sediu in Timisoara; exceptie fac structuri sportive, organizatii din alte localitati (cluburi,federatii nationale,organizatii), care organizeaza in Timisoara evenimente / competitii de interes public pentru municipiul Timisoara si Romania.
17) certificat de grefa care atesta faptul ca nu se afla in stare de lichidare sau dizolvare sau alt document emis de o autoritate competenta care atesta acest aspect;
18) raportul de activitate pe anul 2017 aprobat in Adunarea Generala a Asociatilor sau Adunarea Generala a Consiliului Director;
 
Documentatia mentionata la aliniatul precedent se va depune intr-un exemplar scris, precum si in format electronic la camera 12, Serviciul Relationare directa cu Cetatenii, la sediul Primariei Municipiului Timisoara, situata pe Bd. C.D. Loga nr.1, pentru structura de specialitate cu activitatea sportiva din Primarie.
 
Dosarul cu documentele de solicitare a finantarii se va depune pana la data de 19.04.2018 orele 16.
Anexe:
Regulament privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timișoara, pentru proiecte de activitate sportivă;
Anexele solicitate conform Regulamentului de finanțare – Anexele 1.3. – 1.7;
Anexa 3 – categorii de cheltuieli.

Raport cu rezultatele proiectelor sportive depuse de către structuri sportive pentru finanțarea din bugetul local al municipiului Timișoara în anul 2018 – afișat în data de 10.05.2018

Raportul anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Timișoara pentru anul 2018