Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Acte necesare pentru asociațiile de proprietari/administratorii de condominii

Conform Legii nr. 294/18.12.2020 s-a prelungit termenul de atestare a administratorilor de condominii, până la 01 ianuarie 2022

Primăria Municipiului Timișoara anunță eliberarea atestatelor de administratori condominii pentru persoanele fizice care au depus dosare conforme cu cerințele Legii 196/2018, până la data de 06.09.2021.

LISTA PERSOANELOR FIZICE ATESTATE CA ADMINISTRATORIDE CONDOMINII CONFORM LEGII 192/2018 – MUNICIPIUL TIMIȘOARA până în data de 6.09.2021

Primăria Municipiului TIMIȘOARA anunță preluarea de cereri în vederea atestării administratorilor de condominii ÎN BAZA LEGII 196/2018.

Administrarea condomniilor poate fi realizată de către persoane fizice, persoane fizice autorizate, sau persoane juridice specializate, autorizate conform legii.

 1. Documentele necesare pentru obtinerea certificatului de atestare, de catre persoanele fizice care au domiciliul/reședința pe raza municipiului Timișoara:
  a) cerere  tip  – formular cerere
  b) copia documentului de identitate;
  c) certificatul de cazier judiciar;
  d) certificat de cazier fiscal eliberat de ANAF
  e) copia certificatului de pregătire profesională pentru funcţia de administrator de condominii, organizat în condiţiile legii;

2. În vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate, persoanele juridice specializate, care au ca obiect de activitate administrarea condominiilor, au obligația obținerii atestatului în condițiile legii 196/2018, pentru toți angajații acestora care presteaza activitatea de administrare a condominiilor.

 
3. ACTE NECESARE PENTRU ÎNFIINȚAREA ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI
 

1. Articolul 17 din Legea 196/2018 a Asociațiilor de proprietari

(1) Cererea pentru dobândirea personalității juridice a asociației de proprietari împreună cu statutul, acordul de asociere și procesul-verbal al adunării de constituire se depun și se înregistrează la judecătoria în a cărei rază teritorială se află condominiul.

(2) Statutul și acordul de asociere se întocmesc în baza prezentei legi.

(3) Acordul de asociere trebuie să conțină:

a) adresa și individualizarea proprietății individuale, potrivit actului de proprietate;

b) numele și prenumele tuturor proprietarilor asociați;

c) descrierea proprietății, cuprinzând: descrierea condominiului, structura condominiului, numărul de etaje, numărul de proprietăți individuale structurate pe număr de camere, numărul de clădiri, numărul spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, suprafața terenului aferent condominiului, numărul cadastral sau topografic al imobilului și numărul de carte funciară, pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară;

d) enumerarea și descrierea părților aflate în proprietate comună, precum și regulile de folosință a părților comune potrivit prezentei legi;

e) cota-parte indiviză ce revine fiecărui proprietar din proprietatea comună;

f) declarațiile pe propria răspundere ale proprietarilor privind informațiile referitoare la suprafețele utile și construite în situația în care acestea diferă de cele înscrise în actele de proprietate asupra locuințelor sau a spațiilor cu altă destinație.

(4) Asociația de proprietari dobândește personalitate juridică în baza încheierii judecătorului desemnat de președintele judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află condominiul.

(5) Încheierea se dă fără citarea părților și este executorie.

(6) Încheierea este supusă numai apelului în termen de 5 zile de la comunicare, președintele asociației fiind obligat să informeze în scris toți proprietarii în aceeași zi, prin afișare la avizier. Apelul se judecă cu citarea părților.

(7) Înscrierea ulterioară în asociație a proprietarilor care nu au fost prezenți la adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociației de proprietari sau care au dobândit calitatea de proprietari ulterior adunării de constituire, după caz, se face la cererea scrisă a acestora, prin semnarea unui act adițional la acordul de asociere. Prin grija președintelui asociației de proprietari, actele adiționale se atașează dosarului de înființare a asociației, se păstrează la sediul asociației și se prezintă compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, la solicitarea acestora.

(8) Acordul de asociere și statutul asociației de proprietari, actualizate, se depun de către președintele asociației de proprietari, ori de câte ori sunt modificări, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află condominiul.

(9) Odată cu pierderea calității de proprietar în condominiu încetează statutul de membru al respectivei asociații de proprietari.

– Taxă judiciară de timbru

Extras de carte funciară colectivă;

– Copii ale actelor de identitate ale membrilor comitetului executiv, inclusiv președintele asociației și comisiei de cenzori.

Articolul 18 din Legea 196/2018 a Asociațiilor de proprietari

Dacă numărul proprietarilor dintr-un condominiu scade sub 3 ca urmare a unor acte de înstrăinare, proprietarul sau proprietarii cer judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află imobilul încetarea personalității juridice.

Articolul 19 din Legea 196/2018 a Asociațiilor de proprietari

(1) După dobândirea personalității juridice, asociația de proprietari se înregistrează la organul fiscal local în a cărui rază teritorială se află condominiul.

(2) După înființarea asociației de proprietari, aceasta se identifică prin denumire, adresa condominiului, încheierea președintelui judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află condominiul sau orice alt document emis la înființare în baza legii și prin codul de identificare fiscală al asociației. Actele emise de către asociațiile de proprietari cuprind obligatoriu datele de identificare.

(3) Toate asociațiile de proprietari sunt obligate să afișeze, la loc vizibil, pe peretele exterior al imobilului, în imediata apropiere a căii de acces în condominiu, sediul și denumirea asociației respective.

 

Documentele întocmite în original se vor depune la Judecătoria Timișoara, în baza căreia asociația dobândește personalitate juridică.

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

Pentru următoarele puncte, Actele se vor depune la Primăria Municipiului Timișoara, parter, camera 12, ghișeele 10 și 11

2. DEPUNEREA SITUAȚIEI SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI PASIV
 
Asociațiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilității în partidă simplă vor depune la compartimentele specializate în sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI PASIV, întocmită potrivit Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007, până la data de 1 martie pentru situația existentă la 31 decembrie și până la data de 1 septembrie pentru situația existentă la 30 iunie. Asociațiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilității în partidă dublă vor depune bilanț contabil, conform prevederilor legale.
CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
 
 
3. DEPUNEREA FORMULARULUI PENTRU COMPLETAREA BAZEI DE DATE PRIVIND ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA
 
În vederea completării bazelor de date existente, asociațiile vor depune, în cel mai scurt timp de la data constituirii sau transformării asociației de locatari, precum și în urma schimbării membrilor comitetului executiv sau comisiei de cenzori, DECLARAȚIA INFORMATIVĂ PRIVIND BAZA DE DATE.


CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
4. LEGISLAȚIE UZUALĂ PRIVIND ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI

Noul PUG
Reabilitare clădiri istorice
Reabilitarea termică a locuințelor
LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA și FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIILOR de PROPRIETARI și ADMINISTRAREA CONDOMINIILOR
HCL 195/1999 privind aprobarea metodologiei de contorizare individuală a consumurilor de apă, pe apartamente, în Municipiul Timișoara
HCL 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara
DECRET 209/05.07.1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unitărților socialiste
LEGEA 22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice**) (aplicabilă începînd cu data de 1 februarie 2014*)
LEGEA 114/11.10.1996 (**republicată**) privind locuințele
OMFP 3103/24.11.2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
HCL 371/2007
ORDONANȚĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor – extras

Lege 82/1991 a contabilității
Legea 325/2006 a Serviciului public de alimentare cu energie termică
Ordin 483/2008 privind aprobarea contractului cadru de furnizare a energiei termice
Ordin 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum
Ordin nr. 1.058 din 11 februarie 2019 privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului
Ordinul 635/07.03.2019 – privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România
Standard ocupațional

HCL 357/01.09.2020 privind aprobarea METODOLOGIEI DE ATESTARE a persoanelor fizice şi autorizare a persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de condominii în Municipiul Timişoara și MEODOLOGIEI DE REATESTARE pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de condominii în Municipiul Timişoara a persoanelor fizice ale căror atestate au fost retrase

Legea nr. 294/18.12.2020 privind prelungirea termenului de atestare, pana la 1 ianuarie 2022

Comunicat privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în sistem centralizat

În atenția asociațiilor de proprietari – NOI OBLIGAȚII – de la data de intrare în vigoare la Legii 196/2018 – 28.09.2018


https://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=3257 link PUG/RLU
https://www.primariatm.ro/hcl?unid=78645E9A2125B45EC225805A0038EA42 HCL 157/2016
https://www.primariatm.ro/hcl?unid=482B683E5687B4D0C225805300218D1D HCL 158/2016
https://www.isc.gov.ro/judet_TM.html  ISC Timis

https://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=1751&viewItem=6070 – Legislație uzuală urbanism

https://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=1&viewCat=3677 – link InfoUtile

Judecătoria Timișoara – acte necesare pt înființare și modificare acte constitutive și/sau organelor asociațiilor de proprietari