Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Reabilitarea termică a locuințelor

Metodologia de înscriere în Programul de reabilitare termică

Asociațiile de proprietari care doresc înscrierea în Programul local multianual pentru creșterea eficienței energetice vor depune o solicitare scrisă (formular tip) la Primăria Municipiului Timișoara, însoțită de următoarele acte:

 • hotărârea adunării generale a proprietarilor și un tabel nominal cu semnăturile proprietarilor, din care să rezulte că majoritatea este de acord cu înscrierea asociației de proprietari în Programul local privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 (formular tip);
 • contractul de mandat în două exemplare, semnat de către președintele asociației de proprietari;
 • lista proprietarilor din imobil (formular tip);
 • fișa tehnică a blocului de locuințe, din care se completează doar următoarele rubrici:
 • adresa blocului de locuințe;
 • anul construirii;
 • regimul de înălțime;
 • numărul total de apartamente;instalația interioară de încălzire.

Deoarece există un mare interes din partea asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a locuințelor, Primăria Municipiului Timișoara pune la dispoziția tuturor celor interesați, mai multe informații de care au nevoie. Informații suplimentare se pot obține la Biroul Reabilitare Termică, camera 211, etaj 2, telefon: 0256- 408385.

 
Legislație:

2009:

1. Ordonanța de Urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, publicată în Monitorul Oficial nr. 155/12.03.2009.
Acest act normativ stabilește -lucrările de intervenție pentru izolarea termică a blocurilor de locuințe    construite după după proiecte elaborate în perioada 1950-1990;

               -etapele necesare realizării lucrărilor;

               -modul de finanțare;

               -obligațiile și răspunderile autorităților publice și ale asociațiilor de  proprietari.


2. Ordinul nr.163/540/23 ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor și al vicepriministrului, ministrul administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.
Acest ordin, care conține Normele metodologice a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 194/27.03.2009 și reglementează:

                  -modul de aplicare a Ordonanței de Urgență;

                  -acțiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării programelor locale;

                  -conținutul cadru al contractului de mandat și al documentelor pentru finanțarea executării lucrărilor de intervenții.


3. Hotărârea nr.28/27.01.2009 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind aprobarea criteriilor de selecție pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuințe incluse în programele anuale de reabilitare termică.   HCL stabilește selecția anuală a blocurilor care intră în programul local și care se face pe baza ponderii criteriilor de selecție.

4. Hotărârea nr. 105/24.03. 2009 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind aprobarea programului local multianual pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara pe anul 2009. Această hotărâre conține lista blocurilor aprobate pentru reabilitare termică în anul 2009.  

2010:

1. Hotărârea de Guvern nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 311 din 12 mai 2010, care stabilește nivelurile maxime de costuri.

 

2.Ordonanța de Urgență nr. 69 din 30 iunie 2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, emisă de Guvern și publicată în Monitorul Oficial nr. 443 din 1 iulie 2010, care vine cu noi reglementări privind finanțarea reabilitării termice a locuințelor.

 

Acte necesare și formulare tip:
 
Înscrierea în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a clădirilor, se face prin:

Actele se depun la camera 12, ghișeul 2 – Edilitare

Etapa privind proiectarea lucrărilor de intervenție se realizează după cum urmează:
 • expertiză tehnică, audit energetic și elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;
 • elaborarea, în urma efectuării auditului energetic, a certficatului de performanță energetică a blocului de locuințe corespunzător stării tehnice inițiale;
 • aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărârea consiliului local și notificarea asociației de proprietari asupra valorii investiției și a individualizării sumelor de plată;
 • semnarea de către președintele asociației de proprietari a actului adițional la contractul de mandat în cazul în care adunarea generală a asociației de proprietari aprobă executarea lucrărilor de intervenție fundamentate în documentația de avizare.
 • elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție și obținerea autorizației de construire;
 • elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, precum și a documentației de achiziție pentru contractarea executării lucrărilor de intervenție cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • urmărirea și verificarea executării lucrărilor de intervenție prin diriginți de șantier autorizați conform legislației în vigoare;
 • la terminarea lucrărilor de intervenție, coordonatorul local organizează recepția la terminarea lucrărilor cu participarea reprezentantului desemnat al asociației de proprietari, și pune la dispoziția acesteia certificatul de performanță energetică a blocului de locuințe, cu evidențierea consumului anual specific pentru încălzire al blocului izolat termic;
 • organizarea recepției finale de către coordonatorul local, după expirarea perioadei de garanție de bună execuție de 3 ani, cu participarea reprezentantului desemnat al asociației de proprietari.

Actele se depun la camera 12, ghișeul 2 – Edilitare 

HCL_513 din 25.10.2022

Acte necesare și formulare tip:

Pentru Înscrierea în Planul National de Redresare si Rezilienta, se face prin:

Informare(formular tip)
Adresa de inaintare(formular tip)