Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Regulament de organizare și funcționare

REGULMENTUL   DE  ORGANIZARE  ŞI   FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI  SENIORILOR  TIMIŞOARA 

Preambul 

Consiliul Seniorilor din orașul Timișoara a fost creat la 15 ianuarie 2004,   pentru 0 durată determinată de necesitatea  lui, de către domnul Gheorghe Ciuhandu, primarul orașului Timișoara, la inițiativa domnului Adrian Orza, viceprimar delegat pentru problemele persoanelor vârstnice. Are un rol de utilitate socială, prin implicarea pensionarilor  la acțiuni cetățenești ale orașului, în respectul valorilor democratice care sunt libertatea, demnitatea, toleranța  și spiritul civic. 

CAPITOLUL  I

Generalități și obiective

1.1. CONSILIUL SENIORILOR din TIMIŞOARA (C.S.T.) reprezintă pensionarii din municipiu, indiferent de starea socială, sex, afinitatea religioasă și apartenența politică,  cu vârsta de peste 53 de ani, constituiți într-o organizație specifică reglementată în cap. II.

1.2. Consiliul Seniorilor este un organ consultativ de concertare, de reflexie, de propuneri și de acțiune în toate domeniile care au legătura cu viata orașului. Obiectivul C.S.T. este fondat pe experiența, cunoașterea, bogăția spirituală și memoria membrilor săi, ancorat de  tradițiile locului și reprezintă participarea   la consolidarea coeziunii sociale din urbe.

1.3. Consiliul Seniorilor își desfășoară activitatea  sub conducerea   organelor proprii, în colaborare cu persoana desemnată din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară și coordonat de viceprimarul delegat pentru problemele persoanelor vârstnice.   

1.4. Membrii Consiliului Seniorilor din Timișoara își  interzic orice declarație sau discuție partizană cu caracter ideologic, confesional sau politic.

1.5. Consiliului Seniorilor din Timișoara a fost înființat de autoritatea municipală la inițiativa viceprimarului delegat pentru problemele persoanelor vârstnice și are o durată de  existență  determinată de utilitatea lui.

CAPITOLUL  II

Constituire, organizare și funcționare

2.1. Aderarea membrilor la  C.S.T. se face prin candidatura voluntară, în scris, a cetățenilor pensionari activi din Municipiul Timișoara, care consideră că mai au ceva de oferit  concetățenilor. Ei pun la dispoziția municipiului experiența,  timpul și dragostea lor pentru a reînvia și  menține  aura cu care l-au înnobilat înaintașii noștri. Un anunț pentru depunerea candidaturilor este publicat anual, de regulă în luna august , în Monitorul Primăriei Timișoara și în mas-media, pentru a păstra un efectiv care nu poate depăși 80 de membri.

2.2. Când numărul cererilor de aderare este mai mare de 80, Biroul de Coordonare al C.S.T. selectează viitorii membri având la bază criteriile: persoanele să fie în stare să ofere din experiența lor fără pretenții, să reprezinte structura zonală, socială și profesională a municipiului.

2.3. Consiliul Seniorilor din Timișoara are următoarea structură organizatorică:

 • Plenul Consiliului Seniorilor din Timișoara (P.C.S.T.);
 • Biroul de Coordonare al  Consiliului Seniorilor din Timișoara (B.C.C.S.T.);
 • Comisiile Consiliului Seniorilor din Timișoara (P.C.S.T.).

2.3.1. Plenul Consiliului Seniorilor din Timișoara reprezintă întrunirea trimestrială a tuturor membrilor în ședință de lucru  ordinară, în ședință  festivă dedicată unor zile de sărbătoare și în ședințe extraordinare când se impune luarea unor decizii importante urgente. Şedința este regulamentară dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din membri. Lucrările sunt conduse de către viceprimarul delegat pentru problemele persoanelor vârstnice, în lipsa acestuia, de către președintele executiv sau unul dintre președinții comisiilor.   

2.3.1.1.  Convocarea ședințelor și ordinea lor de zi sunt stabilite în ședințele B.C.C.S.T. cu cel puțin două săptămâni înainte de data ținerii acestora. În trimestrul unu ședința în plen va avea pe ordinea de zi, la unul din puncte, prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul precedent de către președinții comisiilor și dezbateri pe această temă. În trimestrul  patru, de regulă în luna octombrie, ordinea de zi va cuprinde prezentarea  Agendelor de Activitate ale comisiilor și Agenda de Activitate al C.S.T. cu proiectele de activități de cuprins în bugetul pentru  anul următor. Pentru celelalte ședințe în plen, ordinea de zi va prevedea cel puțin un  punct cu probleme importante din viața urbei, la care să fie invitați factori de răspundere din primărie sau din celelalte organe ale puterii locale și zonale, sau ale organismelor non guvernamentale.

2.3.1.2. Deciziile în ședință se iau cu majoritatea simplă (jumătate plus unu) a membrilor prezenți și devin HOTĂRÂRI  al C.S.T. Lucrările ședinței sunt consemnate în proces verbal, de către secretarii B.C.C.S.T.. Aceștia vor  întocmi un document cu sinteza lucrărilor din ședință și hotărârea luată, pe care îl  vor înainta viceprimarului delegat pentru problemele persoanelor vârstnice.

2.3.2. Biroul de Coordonare al  Consiliului Seniorilor din Timișoara (B.C.C.S.T.) este organul de conducere al consiliului format din doisprezece membri:

 • Viceprimarul delegat pentru problemele persoanelor vârstnice;
 • Președintele de onoare, este desemnat decanul de vârstă al membrilor C.S.T.,
 • Președintele executiv este ales prin vot deschis al  membrilor, în Plenul C.S.T. dintre președinții comisiilor, la doi ani în luna octombrie. Primul președinte executiv va fi ales  în prima ședință plenară al C.S.T.;
 • Vicepreședintele executiv ales prin vot deschis al  membrilor, în Plenul C.S.T. dintre președinții comisiilor, la fel ca președintele;
 • Secretarul și secretarul adjunct al B.C.C.S.T. aleși prin vot deschis al  membrilor, în Plenul C.S.T., dintre membrii care se oferă voluntar, pentru o perioadă nedeterminată;
 • Membrii biroului sunt ceilalți doi președinți și cei patru vicepreședinți de comisii.

2.3.2.1. În situații deosebite oricare membru al C.S.T. din B.C.C.S.T. poate fi înlocuit cu  un alt membru care îndeplinește cerințele art. 2.3.2. Mandatul acestuia expiră odată cu al celorlalți membri al B.C.C.S.T.

2.3.2.2. Biroul de Coordonare al  Consiliului Seniorilor din Timișoara se întrunește în ședință de lucru, de regulă lunar sau când sunt de rezolvat probleme de interes ale C.S.T. Ordinea de zi și data ședinței sunt stabilite la întrunirea  precedentă sau în cazuri deosebite de către președintele executiv și comunicate prin secretar celorlalți membri. De regula în luna octombrie, ordinea de zi va cuprinde prezentarea  agendelor de activitate ale comisiilor,  întocmirea Agendei de Activitate al C.S.T.  și stabilirea  proiectelor de activități care să fie  cuprinse în bugetul de cheltuieli  pentru  anul următor.

2.3.2.3. Şedința este regulamentară dacă sunt prezenți cel puțin șapte membri, din care  președinți sau vicepreședinți din trei comisii și un secretar. Deciziile în ședință se iau cu majoritatea simplă (jumătate plus unu) a membrilor prezenți și devin HOTĂRÂRI  ale B.C.C.S.T. În cazul egalității de voturi propunerea este validată. Lucrările ședinței sunt consemnate în proces verbal, de către secretari. Membrii B.C.C.S.T. vor stabili dacă secretarii să întocmească sau nu,  sinteza lucrărilor în ședință și hotărârea luată pentru a  fie  înaintată viceprimarului delegat pentru problemele  persoanelor vârstnice. Președinții comisiilor sunt obligați să-și informeze membrii despre cele stabilite în ședința de lucru.

2.3.2.4. Atribuțiile principale ale membrilor B.C.C.S.T. sunt:

 • Președintele de onoare, ca cel mai în vârstă membru, trebuie să fie sănătos, activ și competent, să  ofere multă înțelepciune și exemplu personal pozitiv și constructiv semenilor. Poate activa în oricare comisie și are dreptul să participe la ședințele celorlalte comisii.
 • Președintele executiv ajutat de vicepreședintele executiv coordonează întreaga activitate a consiliului și a B.C.C.S.T. pentru a întocmi „Agenda de activități”a C.S.T., „Calendarul ședințelor”, sintezele ședințelor  și  actele care se înaintează primăriei, urmărește  întocmirea proceselor verbale la ședințele  plenare ale C.S.T. și ale B.C.C.S.T. și verifică îndosarierea tuturor  documentelor .
 • Secretarul si secretarul adjunct întocmesc procesele verbale și sintezele  ședințelor biroului și  plenului consiliului, precum și celelalte acte care se înaintează primăriei, îndosariază  exemplarele rămase la C.S.T., anunță membrii B.C.C.S.T. când se convoacă ședințe extraordinare, ține legătura cu organele puterii locale și cu alte organisme, instituții guvernamentale și non guvernamentale.Membrii B.C.C.S.T. participă activ la conceperea,  elaborarea și realizarea documentelor și proiectelor C.S.T. și sprijină real activitățile  președintelui, vicepreședintelui și ale secretarilor.    

2.3.3. COMISIILE C.S.T. sunt entități organizate pe domenii  în care membrii își desfășoară activitățile. Fiecare comisie își desemnează un birou de conducere format din : un  președinte, un vicepreședinte, un secretar și un secretar adjunct. Mandatele au o durată de doi ani și pot fi re înnoite. Când situația impune, se poate înlocui deținătorul  oricărei funcții, mandatul acestuia expirând odată cu al majorității membrilor din birou. Alegerile au loc în septembrie prin vot direct pentru fiecare funcție în parte. Prevederile prezentului articol anulează Art. 7. din Regulamentul de Organizare și Funcționare a comisiilor.

2.3.3.1.  Comisiile Consiliului Seniorilor Timișoara sunt:

 • Comisia „Memorie Colectiva, Tradiții și Estetica Orașului”: caută să revitalizeze rădăcinile afective, culturale și tradițiile urbei   , să valorifice și să pună în evidență potențialul concetățenilor ;
 • Comisia „Persoane Vârstnice”:  studiază dependenta persoanelor vârstnice și caută mijloace pentru a combate izolarea și singurătatea, bolile specifice vârstei etc.;
 • Comisia „Relații Publice”:  mediatizează Consiliul Seniorilor, întreține relațiile cu organizațiile guvernamentale  și non-guvernamentale, organizează evenimente ca activități turistice, de agrement și altele;
 • Comisia „Intergenerații”: creează puntea de conștiință  a respectului reciproc în relația dintre generații, implicându-se în proiecte și programe de educație eficientă aplicată privind conștientizarea cetățenilor români comunitari europeni. Organizează conferințe, mese rotunde și simpozioane cu dezbateri – dialog privind opiniile generațiilor referitoare la valorile reale naționale și europene. Oferă copiilor, adolescenților și tinerilor (preșcolari, școlari și studenți)  prin activități de voluntariat, din experiența și înțelepciunea lor și practica acumulată în timp.

2.3.3.2. Comisiile C.S.T. își desfășoară activitățile pe baza  Regulamentelor de Organizare și Funcționare proprii. Fiecare comisie poate constitui sub-grupe. Fiecare comisie, în perioada septembrie-octombrie  își întocmește  agenda de activități pentru un an calendaristic. Fiecare comisie poate constitui sub-grupe. Fiecare membru va avea posibilitatea să  adere la 2 comisii, la alegerea sa. Comisiile se reunesc cel puțin o dată pe lună, iar prezența fiecărui membru este de dorit. Absența nejustificată la toate ședințele dintr-un trimestru este considerată demisie.

2.4. Viceprimarul delegat pentru problemele persoanelor vârstnice sau persoana desemnată din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară au drept de veto în hotărârile  B.C.C.S.T. și al C.S.T., când implică Primăria Timișoara pentru organizarea, desfășurarea și finanțarea activităților.   

2.5. Viceprimarul delegat pentru problemele persoanelor vârstnice transmite concluziile lucrărilor Consiliului Seniorilor către: primar, viceprimari, Consiliul Local, servicii municipale, servicii publice sau alte instituții.

2.6. Ca membrii C.S.T. să aibă sentimentul utilității este de dorit ca la propunerile și sesizările înaintate în scris prin rapoarte,sinteze sau direct, să primească răspuns în prima ședință plenară a C.S.T.

2.7. În cursul  anului când membrii comisiei hotărăsc, pot  întrerupe  activitățile pentru o perioadă de timp determinată, care să nu depășească două luni într-un an. În această perioadă B.C.C.S.T. nu planifică ședințe în plen ale  C.S.T.

CAPITOLUL  III

Resurse și logistica

3.1. Logistica Consiliului Seniorilor, sub responsabilitatea viceprimarului delegat pentru problemele persoanelor vârstnice, este încredințată Serviciului pentru Protecția  Persoanelor Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară, care asigură secretariatul, sprijin administrativ și  tehnic.

3.2. Comisiile C.S.T. își desfășoară activitățile (ședințele, întrunirile, aniversările, etc.) la centrele de zi pentru persoanele vârstnice și în acest sens vor întocmi un grafic anual de întruniri de comun acord cu șefii acestora. Aici au acces la un calculator electronic personal pentru redactarea și tipărirea documentelor și a materialelor pentru proiectele din agendele de activități.      

3.3. Resursele Consiliului Seniorilor provin dintr-o alocație bugetara a Consiliului  Local Timișoara și din alte surse de venituri (sponsorizări, donații, finanțări, etc.). Viceprimarul delegat pentru problemele persoanelor vârstnice este singurul abilitat să angajeze orice cheltuiala în numele Consiliului Seniorilor.

3.4.  Biroul de Coordonare al  Consiliului Seniorilor, în luna noiembrie,  întocmește și înaintează Serviciului pentru Protecția  Persoanelor Vârstnice cererea de fonduri bănești pentru anul următor, prin viceprimarul delegat pentru problemele persoanelor vârstnice.

CAPITOLUL  IV

Dispoziții finale

4.1. „REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI SENIORILOR DIN TIMIŞOARA” s-a adoptat în ședința plenară din data de 29.01.2007, cu unanimitate de  voturi pentru  din 43 (patruzeci și trei) de membrii prezenți.

4.2.  „Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Seniorilor din Timișoara” se comunică  la :

 • Consiliul Local Timișoara;
 • Viceprimarul delegat pentru problemele persoanelor vârstnice;
 • Direcția de Asistență Socială Comunitară;
 • Serviciul pentru Protecția Persoanelor Vârstnice;
 • Centrele  de Zi pentru Persoane Vârstnice;
 • Fiecare membru al Consiliului Seniorilor din Timișoara,

pentru însușire și executare, iar pentru informare la :

 • Consiliul Județean Timiș;
 • Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Persoane Vârstnice (C.C.D.C.P.V.) din cadrul Prefecturii județului Timiș;
 • Consiliului Național al Pensionarilor filiala Timiș.

TIMIŞOARA, 29 ianuarie 2007

PRIMAR,
GHEORGHE CIUHANDU                 

VICEPRIMAR,
ADRIAN ORZA

PREŞEDINȚII COMISIILOR:

Persoane Vârstnice
ANDREI GHEORGHE

Memoria Colectivă, Tradiții și Estetica orașului
ŞTEFAN TAT

Relații Publice
ORTENZIA ISPAS

Intergenerații
NICU VLAD