Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Depunerea proiectelor pentru finanțare nerambursabilă pentru anul 2014

Termen de depunere a proiectelor pentru finanțare nerambursabilă pe anul 2014

Primăria Municipiului Timișoara face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabila, pentru anul de execuție bugetară 2014, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităților nonprofit de interes general, în baza Legii 350/2005, Legii Tinerilor 350/2006 și a Ordonanței de Urgență nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică.
 
Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constă în Regulamentul finanțărilor nerambursabile, anexa nr. 1 a Hotărârii de Consiliu Localnr. 242/23.04.2013 și se pune la dispoziția solicitanților la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C. D. Loga nr.1, sau poate fi consultată pe site-ul instituției, la adresa: www.primariatm.rorubrica Info Primărie, Agenda Culturală 2014, Programul Manifestărilor Culturale pe anul 2014.
 
În vederea obținerii finanțării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Timișoara, aplicanții vor depune toatădocumentația prevăzută la art. 24 din anexa 1 a HCL242/23.04.2013, în doua exemplare tipărite, semnate și stampilate și in format electronic (CD/DVD) la cam. 12, Serviciul Relaționare directă cu Cetățenii, pentru Direcția Comunicare.
 
Documentația solicitanților va conține următoarele acte:
a) formularul de solicitare a finanțării conform Anexei 1 a Regulamentului;
b) bugetul de venituri și cheltuieli al programului/proiectului;
c) dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți:
– scrisori de intenție din partea terților;
– contracte de sponsorizare;
– bugetul de venituri și cheltuieli al organizatorului;
– alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți;
d) declarația consiliului director al organizației fără scop lucrativ solicitante, după caz;
e) actul constitutiv, statutul și certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale sediului organizației solicitante și actele aditionale, după caz;
f) situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administrația finanțelor publice a municipiului Timișoara; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior;
g) declarație pe proprie răspundere din care să rezulte deținerea disponibilitaților bănesti reprezentand cota proprie de finanțare a aplicantului;
h) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, dacă este cazul;
i) CV-ul coordonatorului de proiect;
j) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către stat și bugetul local;
k )declarația de imparțialitate;
l) buget narativ – buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute;
m) alte documente considerate relevante de către aplicant.
 
Termenul de depunere a proiectelor este 11 noiembrie – 15 decembrie 2013.
 
Anexe:
 
HCL242/23.04.2013
formularul de solicitare a finanțării conform Anexei 1 a Regulamentului;
bugetul de venituri și cheltuieli al programului/proiectului, Anexa 3;
      
 
Dan Diaconu
Viceprimar Municipiul Timișoara