Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț privind acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele de cultura si tineret pe anul 2017

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună propunerile de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură și tineret.
 

1.     Denumirea autorității finanțatoare: Casa de Cultură a Municipiului Timișoara
2.     Cod fiscal: 2483475
3.     Adresa: Str.Miron Costin nr.2
4.     Telefon: 0256 498214
5.     Fax: 0256 491526
6.     E-mail: [email protected]
 
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriupentru activități nonprofit, pentru domeniile:  cultură și tineret – pentru anul 2017, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în suma de 3 500 000 lei.

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanțate sunt următoarele:
CULTURĂ:  2 800 000 LEI
TINERET:   700 000  LEI
 
Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură și tineret pe anul 2017este prevăzută de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor  nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități nonprofit de interes general și de Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local  pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local conform HCL 40-29.07.2016.
     
 
Sursa de finanțare a contractului: bugetul local al municipiului Timișoara.
Nici o finanțare nerambursabilă nu poate depăși 70% din bugetul total  al proiectului.        
Finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție de minimum 30% din valoarea totală a proiectului din partea beneficiarului din care minimum de 10% trebuie să reprezinte contribuția proprie a beneficiarului, diferența de 20% putând fi acoperită din alte surse atrase.
 
Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect este în conformitate cu art. 19 din Regulamentul  privind regimul finanațărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local:
a) formularul de solicitare a finanțării conform Anexei 1a regulamentului;
b) bugetul de venituri și cheltuieli al programului/proiectului, completat conform art. 18;
c) buget narativ – buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute;
d) dovada existenței surselor de finanțare proprii (minim 10% din valoare proiectului) se face cu ajutorul următoarelor documentele financiar-contabile:
                  – extras de cont, nu mai vechi de zece zile la depunerea proiectului, ce dovedește disponibilitatea financiară pentru proiect;
                  – balanța analitică de verificare din luna precedentă depunerii proiectului.
e) dovada existenței surselor de finanțare oferite de terți se face cu ajutorul unuia dintre următoarele documentele de mai jos:
                  – scrisori de intenție din partea terților;
                  – contracte de sponsorizare;
                  – alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți;
g) actul constitutiv, statutul și certificatul de înregistrare fiscală, certificat de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor și actele adiționale, respectiv acte juridice echivalente, după caz;
h) situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara. In cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior.
i) declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat și bugetul local;
j) CV-ul coordonatorului de proiect din care să rezulte ca are competență în domeniul căruia i se adresează proiectul, Anexa 8;
k) declarația de imparțialitate, Anexa 5;
l) declarație pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile art.9  alin. (2) și (3) din regulament, Anexa 12;
m) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, dacă este cazul;
n) alte documente considerate relevante de către solicitant.
 
Având in vedere că in anii anteriori au fost proiecte care s-au desfășurat in prima parte a anului și nu au putut fi finanțate și pentru a accelera procedura de obținere a finanțărilor nerambursabile, propunerile de proiecte se vor depune in perioada 8 – 25 mai 2017. Data limită de depunere a propunerilor este 25 mai 2017, ora 16,00.
 
Proiectele se depun într-un exemplar la sediul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, str. Miron Costin, nr.2  și vor avea mențiuneape plic "pentru Comisia de Cultură” sau  "pentru Comisia de Tineret" și un exemplar în format electronic pe CD/DVD/stick.
 
Informații si clarificări cu privire la documente se pot obține de la secretariatul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.
 
Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de cultură și Comisia de tineret, constituite prin dispoziția primarului municipiului Timișoara, în perioada 26 mai  – 2 iunie 2017.
 
Data transmiterii anunțului de participare către Monitorul Oficial R.A. : 24.04.2017

Buget de venituri și cheltuieli
Contract cadru
Formulare
 
Regulament
HCL 40/29.07.2016