Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Divorțuri

Divorțuri

Divorțul pe cale administrativă

Cererea de divorţ pe cale administrativă se depune la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor

 • – cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor
 • – fiecare dintre soţi este de acord cu desfacerea căsătoriei
 • – nu există copii minori născuţi din căsătoria respectivă sau adoptaţi de soţi în timpul căsătoriei
 • – niciunul dintre soţi nu este pus sub interdecţie
 • – niciunul dintre soţi nu a solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei

Procedura durează 30 de zile, iar prezenţa soţilor este obligatorie, atât la depunerea cererii, cât şi la împlinirea termenului procedural, în caz contrar dosarul se clasează.

 • certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie
 • – documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie

Documentele prevăzute la a) şi b) trebuie însoţite şi de o declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată în cererea de divorţ nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi, înscris/ă în actele de identitate.

În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate, conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.

Se face de către soţi, cu unul dintre următoarele documente:

 • – pentru cetăţenii români – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul, care să se afle în termenul de valabilitate, atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ
 • – pentru cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European – documentul de identitate sau paşaportul, emis de statul aparţinător
 • pentru apatrizi – paşaport emis în baza convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz
 • – pentru cetăţenii străini din statele terţe – paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă, atât la data depunerii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;
 • – pentru cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România – document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară – protecţie umanitară condiţionată
 • – pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România – paşaport emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă: 550 lei
se achită numai după verificarea documentelor de către ofiţerul de stare civilă.

Formulare

📎Cerere de divorţ
se tipăreşte faţă-verso şi se completează de către ambii soţi

📎Declaraţie privind ultima locuinţă comună
se completează de către ambii soţi în situaţia în care au domicilii diferite

📎Declaraţie privind naţionalitatea soţilor
se completează de către ambii soţi

Programare online

Înainte de a vă programa online

1. vă asiguraţi că îndepliniţi condiţiile legale pentru depunerea cererii de divorţ
2. vă asiguraţi că deţineţi toate actele necesare înregistrării cererii de divorţ
3. tipăriţi și completaţi declaraţiile necesare în funcţie de situaţia dumneavoastră; 
4. vă veţi prezenta împreună (ambii soţi) la data şi ora programată, în caz contrar programarea va fi anulată.

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt condiţiile legale şi documentele necesare înregistrării cererii de divorţ şi deţineţi documentele necesare.

Atenţie! dacă utilizaţi o adresă de e-mail din domeniul yahoo.com este posibil să primiţi cu întârziere confirmarea programării online. Vă rugăm să verificaţi şi secţiunea spam din contul dvs. de e-mail.

Contact
Casa Căsătoriilor
Telefon: 0256225182 / 0751063506


Divorţul pronunţat în străinătate

Cererea se depune la primăria / SPCLEP care are în păstrare (a înregistrat / transcris) actul de căsătorie, personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată.

Acte necesare

Divorţul pronunţat într-un stat membru al Uniunii Europene, cu excepţia divorţului pronunţat în Danemarca se înscrie prin menţiune cu aprobarea M.A.I. – D.E.P.A.B.D.

Termenul de soluţionare a cererii: 30 de zile.

Acte necesare:

1. Hotărârea de divorţ definitivă, în original şi copie;

Hotărârile judecătoreşti, certificatele / extrasele de stare civilă, documentele care certifică schimbarea pe cale administrativă a numelui, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

2. Traducerea legalizată în original;
3. Declaraţia fostului soţ / fostei soţii / foştilor soţi, autentificată, privind numele purtat în urma divorţului (în cazul în care în timpul căsătoriei a/au purtat nume de familie diferit de cel de la naştere, iar din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului);

De asemenea, în cazul în care din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului, iar fosta soţie / fostul soţ doreşte să păstreze numele de familie reunite / numele de familie al fostului soţ (nume purtat în timpul căsătoriei) este necesar consimţământul dat în formă autentificată al soţului al cărui nume de familie se doreşte a fi purtat şi după divorţ.

4. Procură specială (după caz), în original privind depunerea documentelor pentru înscrierea menţiunii de divorţ şi eliberarea unui certificat de căsătorie cu menţiuni;

DACĂ VĂ AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE:
DECLARAȚIA / PROCURA SPECIALĂ trebuie să fie AUTENTIFICATĂ (legalizată) DE NOTAR, caz în care va trebui să fie SUPRALEGALIZATĂ sau APOSTILATĂ (conform convenţiei de la Haga din 1961), şi TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, LEGALIZATĂ (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public) sau

DECLARAȚIA / PROCURA SPECIALĂ poate fi dată la AMBASADA / CONSULATUL României din străinătate.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, ÎN ORIGINAL.

5. Copii simple:
– carte de identitate sau paşaport CRDS / străin al titularului actului de căsătorie;
– carte de identitate sau paşaport CRDS / străin împuternicit;
– certificatul de căsătorie
– certificatul de naştere.


Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

Divorţul pronunţat într-un stat nemembru al Uniunii Europene, inclusiv Danemarca se înscrie prin menţiune numai după recunoaşterea hotărârii de divorţ de către tribunalul competent din România.

Acte necesare:

1. Hotărârea de divorţ definitivă, cu APOSTILĂ / SUPRALEGALIZARE, după caz, în original şi copie;
2. Traducerea legalizată în original;
3. Sentinţa de recunoaştere, pronunţată de către tribunalul competent din România, definitivă, în original;
4. Declaraţia fostului soţ / fostei soţii / foştilor soţi, autentificată, privind numele purtat în urma divorţului (în cazul în care în timpul căsătoriei a/au purtat nume de familie diferit de cel de la naştere, iar din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului);

De asemenea, în cazul în care din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului, iar fosta soţie / fostul soţ doreşte să păstreze numele de familie reunite / numele de familie al fostului soţ (nume purtat în timpul căsătoriei) este necesar consimţământul dat în formă autentificată al soţului al cărui nume de familie se doreşte a fi purtat şi după divorţ

5. Procură specială (după caz), în original privind depunerea documentelor pentru înscrierea menţiunii de divorţ şi eliberarea unui certificat de căsătorie cu menţiuni;

DACĂ VĂ AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE:
PROCURA SPECIALĂ trebuie să fie AUTENTIFICATĂ (legalizată) DE NOTAR, caz în care va trebui să fie SUPRALEGALIZATĂ sau APOSTILATĂ (conform convenţiei de la Haga din 1961), şi TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, LEGALIZATĂ (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public) sau PROCURA SPECIALĂ poate fi dată la AMBASADA / CONSULATUL României din străinătate.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, ÎN ORIGINAL.

6. Copii simple:
– carte de identitate sau paşaport CRDS / străin al titularului actului de căsătorie;
– carte de identitate sau paşaport CRDS / străin împuternicit;
– certificatul de căsătorie
– certificatul de naştere.


Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

Taxe: nu se percep

Formulare

📎Cerere înscriere menţiune de divorţ pe act căsătorie

📎 Cerere înscriere menţiune divorţ pe act naştere
se completează în cazul în care căsătoria încheiată în străinătate nu a fost transcrisă, iar pe marginea actului de naștere există mențiunea de căsătorie

Programare online

Înainte de a vă programa online

vă asiguraţi că deţineţi toate actele necesare înregistrării cererii dvs.

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt condiţiile legale şi documentele necesare înregistrării cererii şi deţineţi documentele necesare.

Atenţie! dacă utilizaţi o adresă de e-mail din domeniul yahoo.com este posibil să primiţi cu întârziere confirmarea programării online. Vă rugăm să verificaţi şi secţiunea spam din contul dvs. de e-mail.

Pentru programarea online selectați Camera 13

Contact
Camera 13
Telefon: 0256200560


Înscrierea menţiunilor de căsătorie şi divorţ pronunţat în străinătate

Căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere.

Cererea se depune la primăria / SPCLEP care are în păstrare (a înregistrat / transcris) actul de naştere, personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată.

Acte necesare

Menţiunile de căsătorie şi divorţ pronunţat într-un stat membru al Uniunii Europene, cu excepţia divorţului pronunţat în Danemarca se înscriu pe marginea actului de naştere cu aprobarea M.A.I. – D.E.P.A.B.D.

Termenul de soluţionare a cererii: 30 de zile.

Acte necesare:

1. Certificatul / extrasul de căsătorie cu apostilă / supralegalizat, după caz, în original şi copie;

Notă: Certificatele / extrasele de stare civilă emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

2. Hotărârea de divorţ definitivă, cu APOSTILĂ, după caz, în original şi copie;

Hotărârile judecătoreşti, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

3. Traducerea legalizată în original, a documentelor de la pct. 1 şi 2;

EXTRASELE MULTILINGVE DE CĂSĂTORIE (FORMULA „B”), emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976, SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

4. Declaraţia fostului soţ / fostei soţii / foştilor soţi, autentificată, privind numele purtat în urma divorţului (în cazul în care în timpul căsătoriei a/au purtat nume de familie diferit de cel de la naştere, iar din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului);

De asemenea, în cazul în care din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului, iar fosta soţie / fostul soţ doreşte să păstreze numele de familie reunite / numele de familie al fostului soţ (nume purtat în timpul căsătoriei) este necesar consimţământul dat în formă autentificată al soţului al cărui nume de familie se doreşte a fi purtat şi după divorţ.

5. Procură specială (după caz), în original privind depunerea documentelor pentru înscrierea menţiunilor de căsătorie şi divorţ şi eliberarea unui certificat de căsătorie cu menţiuni;

DACĂ VĂ AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE:
PROCURA SPECIALĂ trebuie să fie AUTENTIFICATĂ (legalizată) DE NOTAR, caz în care va trebui să fie SUPRALEGALIZATĂ sau APOSTILATĂ (conform convenţiei de la Haga din 1961), şi TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, LEGALIZATĂ (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public) sau PROCURA SPECIALĂ poate fi dată la AMBASADA / CONSULATUL României din străinătate.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, ÎN ORIGINAL.

6. Copii simple:
– carte de identitate sau paşaport CRDS / străin al titularului actului de căsătorie;
– carte de identitate sau paşaport CRDS / străin împuternicit;
– certificatul de căsătorie
– certificatul de naştere.


Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

Menţiunea de căsătorie se înscrie pe marginea actului de naştere cu aprobarea M.A.I. – D.E.P.A.B.D., după ce divorţul într-un stat nemembru al Uniunii Europene, inclusiv Danemarca a fost recunoscut de către tribunalul competent din România.

În acest caz menţiunea de divorţ se înscrie în baza hotărârii pronunţată în străinătate şi a hotărârii de recunoaştere (exequator) pronunţată de către tribunalul competent din România.

Acte necesare:

1. Certificatul / extrasul de căsătorie cu apostilă / supralegalizat, după caz, în original şi copie;

Notă: Certificatele / extrasele de stare civilă emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

2. Hotărârea de divorţ definitivă, cu APOSTILĂ / SUPRALEGALIZARE, după caz, în original şi copie;
3. Traducerea legalizată, în original, a documentelor de la pct. 1 şi 2;

EXTRASELE MULTILINGVE DE CĂSĂTORIE (FORMULA „B”), emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976, SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

4. Sentinţa de recunoaştere, pronunţată de către tribunalul competent din România, definitivă, în original;
5. Declaraţia fostului soţ / fostei soţii / foştilor soţi, autentificată, privind numele purtat în urma divorţului (în cazul în care în timpul căsătoriei a/au purtat nume de familie diferit de cel de la naştere, iar din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului);

De asemenea, în cazul în care din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului, iar fosta soţie / fostul soţ doreşte să păstreze numele de familie reunite / numele de familie al fostului soţ (nume purtat în timpul căsătoriei) este necesar consimţământul dat în formă autentificată al soţului al cărui nume de familie se doreşte a fi purtat şi după divorţ

6. Procură specială (după caz), în original privind depunerea documentelor pentru înscrierea menţiunilor de căsătorie şi divorţ şi eliberarea unui certificat de căsătorie cu menţiuni;

DACĂ VĂ AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE:
PROCURA SPECIALĂ trebuie să fie AUTENTIFICATĂ (legalizată) DE NOTAR, caz în care va trebui să fie SUPRALEGALIZATĂ sau APOSTILATĂ (conform convenţiei de la Haga din 1961), şi TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, LEGALIZATĂ (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public) sau PROCURA SPECIALĂ poate fi dată la AMBASADA / CONSULATUL României din străinătate.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, ÎN ORIGINAL.

7. Copii simple:
– carte de identitate sau paşaport CRDS / străin al titularului actului de căsătorie;
– carte de identitate sau paşaport CRDS / străin împuternicit;
– certificatul de căsătorie
– certificatul de naştere.


Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

Taxe: nu se percep

Formulare

Programare online

Înainte de a vă programa online

vă asiguraţi că deţineţi toate actele necesare înregistrării cererii dvs.

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt condiţiile legale şi documentele necesare înregistrării cererii şi deţineţi documentele necesare.

Atenţie! dacă utilizaţi o adresă de e-mail din domeniul yahoo.com este posibil să primiţi cu întârziere confirmarea programării online. Vă rugăm să verificaţi şi secţiunea spam din contul dvs. de e-mail.

Pentru programarea online selectați Camera 13

Contact
Camera 13
Telefon: 0256200560