Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Dovada adresei de domiciliu / reşedinţă

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU / REȘEDINȚĂ

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară (CF) eliberat online

Acte care fac dovada titlului locativ

❗ La ghișeu documentele se vor prezenta, în original și copie simplă, conform art. 57 alin. 1 lit. f din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 97/2005.

extrasul de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile, în original şi copie simplă;

 

Notă: Solicitantul actului de identitate / persoana care primeşte în spaţiul de locuit solicitantul trebuie să figureze în extrasul de carte funciară ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă. Nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate / înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzufructuarului / uzuarului.

În cazul în care în extrasul de carte funciară figurează doar dreptul de proprietate asupra unui teren, pe care a fost construit un imobil cu destinaţia de locuinţă, fără ca aceasta să fie intabulată, este necesar să se prezinte şi autorizaţia de construire însoţită de procesul-verbal de recepţie.

În cazul în care există mai mulţi proprietari (inclusiv în situaţia în care proprietarii sunt soţ soţie) pentru ca o terţă persoană să îşi stabilească domiciliul / reşedinţa la adresa respectivă este suficient acordul unuia dintre proprietari.

Locuinţa familiei

Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară, în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului. [art. 321 alin. (2) din Codul Civil]

Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia. [art. 322 alin. (1) din Codul Civil]

adeverinţa de la registrul agricol eliberată de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în registrul agricol, cu imobil cu destinaţia de locuinţă. În cazul în care nu se cunoaşte proprietarul acest lucru se va menţiona în adeverinţă.

În atenţia locuitorilor comunelor arondate: Becicherecu Mic, Biled, Bogda, Bucovăţ, Cenei, Fibiş, Orţişoara, Parţa, Peciu Nou, Foeni, Ghiroda, Giarmata, Giulvăz, Maşloc, Pişchia, Remetea Mare, Sînanadrei, Sînmihaiu Român, Şag, Uivar

Pentru persoanele care fac dovada adresei de domiciliu cu adeveriţă eliberată de primărie din registrul agricol este necesar ca aceasta să fie EMISĂ CU CEL MULT 30 DE ZILE ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII şi să conţină denumirea străzii (dacă este cazul) şi numărul imobilului la care îşi stabilesc domiciliul / reşedinţa, dacă din documentele care fac dovada proprietăţii nu rezultă explicit aceste aspecte (sat, denumire stradă, număr).

Notă: Potrivit art. 5 alin. (4) din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol „la oraşe, municipii şi sectoare ale Municipiului Bucureşti se înscriu în registrul agricol numai gospodăriile care deţin terenuri agricole şi silvice, precum şi acelea care deţin animale pe raza lor administrativ-teritorială”.

Totodată, legislaţia prevede că registrul agricol nu se completează pentru gospodăriile situate în blocuri de locuinţe sau construcţiile care nu deţin terenuri agricole şi silvice sau animale.

1. contractul de vânzare-cumpărare al unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat în formă autentică, în original şi copie simplă;

Notă: Dovada adresei de domiciliu / reşedinţă NU se poate face cu un precontract de vânzare-cumpărare, care este doar o promisiune şi nu o transmitere a dreptului de proprietate.

Poate cere stabilirea domiciliului / reşedinţei la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietate (ca unic proprietar sau coproprietar) sau un drept de uzufruct asupra acestuia, nu şi cel care dobândeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acordul uzufructuarului;

2. contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă cu clauză de uzufruct, încheiat în formă autentică, în original şi copie simplă;

3. contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă cu clauză de uz / abitaţie, încheiat în formă autentică, în original şi copie simplă;

Notă: Poate cere stabilirea domiciliului / reşedinţei la imobilul respectiv persoana care dobândeşte deplina proprietate (ca unic proprietar sau coproprietar) sau titularul dreptului de uz / abitaţie, nu şi cel care dobândeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acordul titularului dreptului de uz / abitaţie

Titularul dreptului de abitaţie are dreptul de a locui în locuinţa nudului proprietar împreună cu soţul şi copiii săi, chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitaţia, precum şi cu părinţii ori alte persoane aflate în întreţinere. (art. 750 C. civ.)

contractul de închiriere (de locaţiune) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, în original şi copie simplă;

Notă

Pentru a fi opozabil lucrătorilor de evidenţă a persoanelor, contractul de închiriere privind locuinţa proprietate personală, trebuie să îndeplinească următoarele formalităţi, după caz:

● să fie încheiat în formă autentică la notar public (art. 12 lit. b) din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţilor notariale, republicată;

● părţile contractului, conţinutul şi data certă să fie atestate de către avocat (art. 3 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată;

● să fie înregistrat sau însoţit de formularul / declaraţia înregistrat/ă la structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în care să fie inserate numărul şi data contractului;

În situatia în care părţile nu doresc să prezinte contractul de închiriere în una din formele menţionate mai sus, au posibilitatea să facă dovada adresei de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, respectiv cu declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului (persoană fizică sau juridică), pe pag. 2 a cererii, însoţită de actul de proprietate al acestuia, încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ.

În cazul în care contractul a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată şi nu a fost înregistrat la Administraţia Financiară se impune şi prezentarea actului de proprietate / a extrasului de carte funciară pentru a se dovedi dreptul celui care închiriază de a încheia contractul.

IMPORTANT:  Situaţiile indicate mai sus au în vedere contractele de închiriere încheiate între persoane fizice!

În cazul contractelor de închiriere încheiate între persoane juridice şi presoane fizice, ca locatari, se va prezenta contractul de închiriere cu număr de înregistrare din evidenţele persoanei juridice – locator.  

Contractele privind închirierea locuinţelor din fondul locativ de stat se vor prezinta, în original şi copie; nu este necesară îndeplinirea formalităţilor enumerate mai sus. 

Drepturile soţilor asupra locuinţei închiriate (art. 323 alin. 1 şi 3 din Codul Civil)
În cazul în care locuinţa este deţinută în temeiul unui contract de închiriere, fiecare soţ are un drept locativ propriu, chiar dacă numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este încheiat înainte de căsătorie.

În caz de deces al unuia dintre soţi, soţul supravieţuitor continuă exercitarea dreptului său locativ, dacă nu renunţă în mod expres la acesta, în termenul prevăzut la art. 1.834 din Codul Civil. 

1. contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă, încheiat în formă autentică, în original şi copie simplă;

2. contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de uz / abitaţie sau uzufruct, încheiate în formă autentică, în original şi copie simplă;

Notă: poate cere stabilirea domiciliului / reşedinţei la imobilul respectiv cel care dobândeşte astfel deplina proprietate sau un drept de uz / abitaţie, ori uzufruct asupra acestuia, nu şi cel care dobândeşte nuda proprietate;

nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul / reşedinţa doar cu acceptul uzufructuarului / titularului dreptului de uz / abitaţie;

poate cere înscrierea domiciliului / reşedinţei la imobilul respectiv persoana care dobândeşte dreptul de abitaţie asupra acestuia;

contractul de schimb, încheiat în formă autentică, în original şi copie simplă;

Notă: poate cere înscrierea domiciliului / reşedinţei la imobilul respectiv persoana care dobândeşte dreptul de proprietate asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă;

contractul de întreţinere, încheiat în formă autentică, în original şi copie simplă;

contractul de rentă viageră, încheiat în formă autentică, în original şi copie simplă;

Notă: dacă dreptul de uz sau de folosinţă rezervat persoanei care primeşte renta, priveşte doar o parte din imobil, atunci cel care plăteşte renta, are desigur dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabilirii domiciliului / reşedinţei la adresa respectivă;

contractul de construire a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei, în original şi copie simplă;

autorizaţia de construire a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţită de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei, în original şi copie simplă;

certificatul de moştenitor eliberat de notarul public în cadrul procedurii succesorale notariale necontencioase, în original şi copie simplă;

contractul de comodat (împrumutul de folosinţă gratuită) al unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat în formă autentică (la notar), în original şi copie simplă;

actul de adjudecare, în original şi copie simplă;

Notă: prin adjudecare, cumpărătorul devine, de la data predării, proprietarul bunului adjudecat;

actul de partaj convenţional (voluntar) încheiat în formă autentică – la notar, în original şi copie simplă;

hotărârea judecătorească, rămasă definitivă (şi irevocabilă, în funcţie de data pronunţării), în original şi copie simplă, privind:

– constatarea dreptului de proprietate asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă;

– atribuirea dreptului de proprietate asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă;

– retrocedarea unui imobil cu destinaţia de locuinţă;

– partajul unui imobil cu destinaţia de locuinţă (partajul judiciar);

– constatarea uzucapiunii imobiliare privind un imobil cu destinaţia de locuinţă;

– atribuirea beneficiului locuinţei conjugale

Notă: această hotărâre judecătorească va fi însoţită în mod obligatoriu atât de actul privind proprietatea imobilului din care rezultă că foştii soţi sunt coproprietari (extras CF, contract, etc.), cât şi de declaraţia pe proprie răspundere dată de beneficiarul folosinţei locuinţei conjugale, din cuprinsul căreia va rezulta că nu s-a efectuat partajul, dată în faţa lucrătorului de evidenţă;

Notă: în cazul hotărârilor judecătoreşti (sentinţe civile) prin care s-au admis acţiunile în prestaţie tabulară şi s-au dispus măsuri privind obligarea la plata unor sume de bani, acestea trebuie să fie definitive, irevocabile şi să fie investite cu formulă executorie.

titlul de proprietate al unui imobil cu destinaţia de locuinţă, în original şi copie simplă.

ATENŢIE!

În cazul în care există neconcordațe între adresa înscrisă în actul cu care se face dovada adresei de domiciliu / reşedinţei şi adresa reală, la care se solicită stabilirea domiciliului / reşedinţei este necesar să se prezente o adeverință eliberată de către Biroul Banca de Date Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

NU se poate stabili domiciliul / reşedinţa la adresa unui imobil cu altă destinaţie - SAD, decât cea de locuinţă.

În cazul în care solicitantul actului de identitate nu este proprietarul imobilului / este nud proprietar / nu este titularul contractului de închiriere

În cazul în care solicitantul actului de identitate nu este proprietarul imobilului / este nud proprietar / nu este titularul contractului de închirieredocumentul prevăzut în coloana din stânga va fi însoţit de declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu.

Declaraţia scrisă a găzduitorului se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor. În această situaţie solicitantul se va prezenta împreună cu găzduitorul în faţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeudeclaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, ori dată în faţa poliţistului de siguranţă publică – Descarcă formularul aici.

În declaraţia / procura specială dată de proprietarul unui imobil trebuie să se specifice, fără echivoc, acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului / reşedinţei unei anumite persoane în locuinţa care este proprietatea sa. În această situaţie trebuie prezentat şi actul de spaţiu, în original şi copie.

Procura generală de administrare a unui imobil NU dă dreptul administratorului să-şi stabilească domiciliul / reşedinţa în imobilul respectiv sau să-şi dea acordul pentru stabilirea domiciliului / reşedinţei unor terţe persoane.

În situaţia în care găzduitorul se află în străinătate declaraţia mai sus menţionată poate fi autentificată:

– la Ambasada / Consulatul României din statul de reşedinţă;

– la notar, caz în care va fi supralegalizatăapostilată, în funcţie de statul în care a fost întocmită.

Declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie tradusă în limba română; traducerea se întocmeşte în România şi trebuie să fie legalizată de către notar.

În cazul în care proprietarul este persoană juridică declaraţia de primire în spaţiu (anexa 12) va fi înlocuită de o hotărâre A.G.A. prin care asociatul unic / asociaţii declară îşi exprimă în mod explicit acordul ca solicitantul să-şi stabilească domiciliul sau reşedinţa în spaţiul deţinut de respectiva persoană juridică. Solicitantul va mai prezenta şi un certificat constatator eliberat de registrul comerţului – nu mai vechi de 30 de zile.

În cazul în care solicitantul nu poate prezenta niciunul din documentele care fac dovada titlului locativ (enumerate în coloana din stânga) și nici declarația găzduitorului, va completa şi depune declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că locuieşte într-un imobil cu destinaţie de locuinţă (anexa 14). Descarcă formularul aici  Nu se aplică în situaţia în care proprietarul spaţiului de locuit este în viaţă.

În baza declaraţiei funcționarul de evidenţă a persoanelor solicită poliţistului de ordine publică să efectueze verificări la adresa indicată, care va intocmi o notă / un referat, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată.

Pentru minori şi persoanele puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali.

Solicitantul trebuie să atașeze, în fotocopie actul care face dovada că persoana decedată a deținut acel imobil iar succesiunea nu a fost dezbătută – extras de carte funciară și documentul din care să rezulte gradul de rudenie. În situația în care nu se poate stabili că solicitantul este posibilul succesor, se solicită un certificat care atestă calitatea de succesor emis de un notar public.

În această situație solicitantul va completa şi depune declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că locuieşte într-un imobil cu destinaţie de locuinţă (anexa 14). Descarcă formularul aici

Pentru minori şi persoanele puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali.

În baza declaraţiei funcționarul de evidenţă a persoanelor solicită poliţistului de ordine publică să efectueze verificări la adresa indicată, care va intocmi o notă / un referat, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată. În această situaţie se eliberează o carte de identitate.

În cazul persoanelor care nu sunt posibili succesori ai proprietarului (nu există legătură de rudenie) se eliberează o carte de identitate provizorie pt. motivul  „lipsă dovada adresei de domiciliu”.