Primăria Municipiului Timișoara

Eliberarea certificatelor de stare civilă la cerere

Cererea pentru eliberarea certificatului de stare civilă se poate depune la serviciul de stare civilă:

– care a înregistrat sau a transcris actul de stare civilă, sau

– în raza căruia își are domiciliul sau reședința petentul

Cererile privind eliberarea certificatelor de stare civilă cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă s-au înregistrat în România, precum şi ale cetăţenilor români cu domiciliul ori cu reşedinţa în străinătate se soluţionează de către s.p.c.l.e.p. sau, după caz, de primăria unităţii administrativ-teritoriale care păstrează registrele respective.

Certificatul de naştere se eliberează:
– titularului actului – persoană majoră;
– părintelui, pentru copiii minori care nu au act de identitate;
– minorilor cu vârsta între 14 şi 18 ani, titulari ai unor cărţi de identitate, însoţiţi de către unul dintre părinţi ori de reprezentantul legal;
– reprezentantului legal al persoanei puse sub interdicţie judecătorească;
– persoanei împuternicite de către titularul actului (persoană majoră) / părinte / reprezentantul legal prin procură specială.

Certificatul de căsătorie se eliberează:
– unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi;
– fostului soţ / fostei soţii, după divorţ, caz în care în certificatul de căsătorie se va înscrie menţiunea de desfacere a căsătoriei prin divorţ;
– soţului supravieţuitor, caz în care în certificatul de căsătorie se va înscrie menţiunea de încetare a căsătoriei prin decesul soţului/soţiei;
– persoanei împuternicite de către unul dintre soţi / fostul soţ / fosta soţie / soţului supravieţuitor prin procură specială.

Certificatul de deces se eliberează:
– membrilor familiei;
– altor persoane îndreptăţite;
– persoanei împuternicite de către un membru al familiei / persoana îndreptăţită prin procură specială.

Certificatele de stare civilă se eliberează:
– în caz de pierdere / furt / distrugere / deteriorare / preschimbare;
– în cazul modificărilor intervenite în statutul civil al persoanei, în baza actelor administrative şi/sau a hotărârilor judecătoreşti (schimbarea numelui, rectificarea datelor de stare civilă, tăgada paternităţii, recunoaşterea paternităţii, stabilirea filiaţiei, etc.)

Dacă titularul actului şi-a schimbat numele şi/sau prenumele în străinătate, iar această menţiune nu este înscrisă pe marginea actului, la cerere se anexează fotocopia paşaportului, precum şi fotocopia şi traducerea documentului, din care să rezulte schimbarea de nume. Pentru înscrierea menţiunii de schimbare a numelui aprobat în străinătate se parcurge, în prealabil procedura de înscriere a mențiunii de schimbare a numelui aprobată în străinătate.

– actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

– vechiul certificat de stare civilă, în original, în cazul preschimbării;

– actul administrativ (dispoziţie, decizie, etc.) / hotărârea judecătorească, definitivă prin care se modifică statutul civil al persoanei, în original;

– procura specială, autentificată, în original;

– actul de identitate al persoanei împuternicite, în original şi copie;

– certificate de stare civilă, care fac dovada legăturii de rudenie, în original şi copie, în cazul solicitării certificatelor de deces

cetăţenii români – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul românesc cu menţionarea domiciliului în străinătate;

cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European – documentul de identitate sau paşaportul;

apatrizii – paşaportul emis în baza convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz

cetăţenii străini din statele terţe (non UE) – paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt;

cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România – document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară – protecţie umanitară condiţionată;

cetăţenii străini solicitanţi de azil în România – paşaport emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate;

Procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar în România.

Dacă vă aflaţi în străinătate:

procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar, caz în care va trebui să fie supralegalizată sau apostilată (conform Convenţiei de la Haga din 1961),
şi tradusă în limba română, legalizată (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România, la notar public)
sau
procura specială poate fi dată la Ambasada / Consulatul României din străinătate.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original.

Certificatele de stare civilă se pot elibera și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să verifice identitatea petentului şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

Termen de soluţionare:

– 5 zile în cazul în care actul de naştere / căsătorie / deces este înregistrat în registrele de stare civilă ale Municipiului Timişoara
– 30 de zile în cazul în care actul de naştere / căsătorie / deces este înregistrat în altă localitate

nu se percep taxe pentru eliberarea certificatelor în termenul de soluționare normal

pentru eliberarea în regim de urgență – maximum 3 zile lucrătoare a certificatlui de stare civilă  se percepe o taxă de 200 lei , conform Anexei nr. 5 la HCLMT nr. 655/12.12.2018

taxa se achită numai pentru certificatele eliberate în baza registrelor de stare civilă aflate în arhiva Primăriei Municipiului Timişoara;

taxa se achită numai după verificarea documentelor de către ofiţerul de stare civilă

Formulare
Programare online

Înainte de a vă programa online

1. Vă puteţi programa online numai pentru următoarele situaţii:
– actul de stare civilă a fost înregistrat în registrele de stare civilă ale Municipiului Timişoara
– actul de stare civilă a fost înregistrat străinătate, dar a fost transcris în registrele de stare civilă ale Municipiului Timişoara
– actul de stare civilă a fost înregistrat în altă localitate din România şi deţineţi un act de identitate valabil, cu domiciliul / flotant în municipiul Timişoara
– actul de stare civilă a fost înregistrat în străinătate, dar a fost transcris în altă localitate din România şi deţineţi un act de identitate valabil cu domiciliul / flotant în municipiul Timişoara

2. vă asiguraţi că deţineţi un act de identitate valabil. 

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare eliberării certificatului de stare civilă şi deţineţi documentele necesare.

În cazul în care întâmpinaţi dificultăţi accesând butonul de programare online cu internet explorer, vă rugăm să utilizaţi următoarele browsere de internet: chrome, safari, firefox.

Atenţie! dacă utilizaţi o adresă de e-mail din domeniul yahoo.com este posibil să primiţi cu întârziere confirmarea programării online. Vă rugăm să verificaţi şi secţiunea spam din contul dvs. de e-mail.


Contact
Telefon: 0256200374
Camera 14

Programul de lucru cu publicul
luni 8:30 – 13:00
marţi 8:30 – 13:00; 14:00 – 18:30
miercuri, joi, vineri 8:30 – 13:00


Pentru înformații suplimentare vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail evpers@primariatm.ro