Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 
LMMJVSD
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
         

Anunț privind concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică
10.02.2017


Municipiul Timișoara organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică pentru următoarele spitale publice:
• Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara
• Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumofiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara

Concursul se va desfășură la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D.Loga nr. 1 în perioada 17 -24 martie 2017 și constă în patru etape, după cum urmează:
a) etapa I              - selecția dosarelor depuse de candidați;
b) etapa a   Il-a     - evaluarea proiectelor de management depuse de candidați;
c) etapa a    IlI-a   - proba scrisă;
d) etapa a    IV-a  - susținerea proiectului de management de către candidați și interviul.


Proba scrisă se va desfășura în data de 22 martie 2017, ora IO00.Participă la proba scrisă a concursului, candidații care au fost declarați admiși la selecția de dosare și care au obținut cel puțin nota 7 la evaluarea proiectelor de management

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă, în specialitate medicină;
b) să îndeplinească una dintre următoarele condiții:
          b.1- să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar;
          b.2- să fie absolvent al unui mașterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funției de manager organizat într- o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
c) pentru spitalele clinice în care se desfășoară și activitate de învățământ și cercetare științifică medicală, candidații trebuie să fie cadru universitar sau medic primar și să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar;
d) să aibă o vechime minimă de 5 ani în specialitate studiilor necesare ocupării funcției de manager;
e) să aibă capacitatea de exercițiu deplină;
f)  să fie apt din punct de vedere medical;
g) să nu aibă vârsta de pensionare, conform legii;
h) să nu fi suferit condamnări penale definitive/să nu fie în curs de urmărire penală;
i)  să nu fi fost sancționat pentru încălcarea dispozițiilor legale în domeniul  fiscal;
j)  să nu se afle într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese, așa cum sunt definite prin art. 180 din Legrea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Dosarul de înscriere cuprinde, în mod obligatoriu,următoarele elemente:
a) cererea de înscriere;
b) copia legalizată a actului de identitate;
c) copiile legalizate ale diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea specializărilor de la condițiile de înscriere lit.b), c);
d) curriculum vitae;
e) copia legalizată a carnetului de muncă;
f)  cazierul judiciar;
g) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare: eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice și conține mențiunea „apt pentru acte decizionale”;
h) declarația pe propria răspundere care să a/este că nu a desfășurat activități de poliție politică;
i)  declarație pe propria răspundere că nu se află într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese așa cum sunt definite prin art.180 din Legrea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
j)  declarație pe propria răspundere că nu a fost sancționat pentru încălcarea dispozițiilor legale în domeniul fiscal;
k) declarație pe propria răspundere că în cazul promovării concursului și ocupării postului de manager nu va fi în situația cumulul de funcții cu alte funcții care nu se desfășoară în interiorul spitalului;
l) proiectul de management- pe suport de hârtie.

Dacă este cazul, la documentele de mai sus, se mai adaugă copia legalizată a actelor prin care candidații și-au schimbat numele. Actele doveditoare prevăzute mai sus pot fi completate și cu alte dovezi care sa ateste îndeplinirea condițiilor cerute.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, bd. C.D.Loga, nr. 1, la registratura instituției -camera 12 , parter, în termen de 30 de zile de la data publicării și afișării anunțului.

Tema proiectului este "Eficientizarea activității desfășurate de Spitalul... ”, în cadrul căruia se vor acoperi următoarele aspecte: analiza, evaluarea și eficienți zarea serviciilor de sănătate furnizate de spital; analiza, evaluarea și eficientizarea situației economico - financiare a spitalului, vizând inclusiv achizițiile publice și planul de investiții, analiza, evaluarea și eficientizarea resurselor umane, inclusiv propunerea structurii organizatorice; planul de management pe perioada mandatului.

Structura minimală a proiectului de management:
A. Descrierea situației actuale a spitalului;
B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări;
C. Identificarea problemelor critice și propunerea soluțiilor de limitare sau/și eliminare a acestora;
D. Dezvoltarea planului de management în vederea eficientizării activității spitalului:
           1. Scop;
           2. Obiective - indicatori;
           3. Activitățile necesare de desfășurat pentru atingerea fiecărui obiectiv:
                  a) definire;
                  b) încadrare în timp;
                  c) resurse necesare - umane, materiale, financiare;
                  d) responsabilități;
          4. Rezultate așteptate;
          5. Monitorizare - indicatori;
          6. Evaluare - indicatori.

Informațiile necesare elaborării proiectelor de management se pot obține de la Consiliile de Administație ale spitatelor și vizează:
1. regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern al spitalului public , contractul colectiv de muncă în vigoare , structura organizatorică,
2. bugetul de venituri și cheltuieli aprobat,
3. ultimele două bilanțuri contabile anuale cu anexele vizate de Direcția generală a finanțelor publice, precum și indicatorii de referință din ultimul an;
4. alte informații necesare elaborării proiectului de management.


Bibliografie


- in format .pdf - versiunea de tiparit

  Anunțuri din 10.02.2017
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara