Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 
LMMJVSD
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante
02.03.2020


Casa de Cultură a Municipiului Timișoara – organizează  la sediul său din Str. Miron Costin nr. 2 concurs pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute în anexă, în data de 23.03.2020.

Condiții generale de participare:                                                 
Conform art.3 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:                                                                                                                                

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;  
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
d) are capacitate deplină de exercițiu;  
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;  
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;  
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină in mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, si adeverințe care să ateste vechimea în muncă, si în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f)  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni rezanterior derulării conclusului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
In cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


CALENDARUL CONCURSULUI :                                                                                                                    
Proba scrisa 23.03.2020, Ora 10.00  la sediul institutiei Str. Miron Costin nr.2, Timisoara
Afisare rezultate proba scrisa: 24.03.2020 ora 13.00  

Termen de contestare:25.03.2020, ora 13.00
Rezolvarea contestatiilor: 25.03.2020 ,ora 16.00
Interviu:26.03.2020 ,ora 10.00
Afisare rezultate interviu :26.03.2020 ,ora 16.00
Termen de contestare: 27.03.2020 ,ora 16.00
Rezolvarea contestatiilor: 28.03.2020 ,ora 10.00
Rezultate finale: 28.03.2020 ,ora 10.00

Termen de depunere a dosarelor : perioada 02.03.2020- 13.03.2020 la secretarul comisiei de concurs doamna Simona Jurca – Inspector de specialitate la Compartimentul Resurse Umane la sediul instituției din Timișoara, Str. Miron Costin nr.2, telefon 0256498214, email: office@timisul.ro

Criteriile de evaluare a activității sunt:                                                                                                                        
Rezultate obținute;                                                                                                                                                  
Cunoștințe profesionale și abilități;                                                                                                                  
Capacitatea de a lucra în echipă;                                                                                                                          
Adaptare la complexitatea muncii;                                                                                                                      
Asumarea responsabilității;                                                                                                                                     
Disciplină;                                                                                                                                                                  
Integritate și etică profesională.


Salariul conform prevederilor art.11 din Legea nr.153/2017- H.C.L. nr.542/20.12.2017 și Anexa III la Legea nr.153/2017;
Bibliografiile corespunzătoare sunt prezentate în anexe.

Posturi vacante
Bibliografie
Atribuții conform fișei de post


Rezultate selecție dosare - afișate în 17.03.2020

Rezultate proba scrisă - afișate în 24.03.2020


Rezultate finale
- afișate în 26.03.2020
- in format .pdf - versiunea de tiparit

  Anunțuri din 02.03.2020
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara