Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Timisoara live  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020 la nivelul Municipiului Timișoara
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Administratorului public
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2014-2017
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 
LMMJVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Concurs pentru ocuparea postului de Administrator Public
31.01.2013


MUNICIPIUL TIMISOARA organizează concurs pentru ocuparea  postului ADMINISTRATOR PUBLIC  
 
Conditii generale de participare:
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
             a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
             b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
             c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
             d) are capacitate deplină de exercițiu;
             e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
              f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
             g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 
Abilități , calități și aptitudini necesare:
 • organizare și coordonare;
 • analiză și sinteză;
 • planificare și acțiune strategică;
 • control și depistare a deficiențelor;
 • rezolvarea eficientă a obiectivelor și problemelor;
 • excelentă comunicare orală și scrisă;
 • lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât și ca membru al acesteia;
 • capacitate de relaționare cu superiorii, colegii, subordonații și publicul general;
 • abilități în gestionarea resurselor umane;
 • capacitate de a lua decizii,  consiliere și îndrumare;
 • abilități de mediere și negociere, autocontrol, echilibru psihoemotional;
 • gestionarea eficientă a resurselor alocate.
 Criterii specifice postului :
1. Studii de specialitate:  studii superioare de lungă durată  absolvite cu diploma;
2. Perfecționări (specializări):  doctorat;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -Microsoft Office – nivel mediu;
4. Limbi străine (necesitate și nivel): 2 limbi de circulatie internationala, din care obligatoriu limba engleză –nivel avansat;
5. Vechimea în specialitate studiilor: - min. 10 ani;
6. Vechimea în functii de conducere  : - min. 5 ani;
 
Conditii de desfasurare a concursului:
Concursul consta in:
a) selecția dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă  se va desfasura in data de  12 martie 2013 ora 10,00 la sediul institutiei, Timisoara , b-dul C.D.Loga nr.1
c) interviul si prezentarea proiectului de management se va desfasura in data de  13 martie 2013 ora 10,00 la sediul institutiei, Timisoara , b-dul C.D.Loga nr.1

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu  urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz,  si  adeverințe  care să ateste vechimea în muncă, si în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului .
 
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Termen de depunere –  13 februarie 2013  la sediul institutiei din Timisoara, b-dul C.D. Loga nr.1, Serviciul resurse umanedin Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1,  camera 8 .

Candidatii vor elaborarea un proiect de management – care va contine:
 • analiza a conditiilor de dezvoltare economico-sociala actuale a Municipiului Timisoara;
 • propuneri de  eficientizare a administratiei, de imbunatatire a factorilor a factorilor implicati in dezvoltarea urbana si metropolitana ;
 • expunere de metode, strategii, programe , proiecte, masuri ce vor fi avute in vedere in perioada de executare a contractului;
 • estimari privind realizarea obiectivelor propuse .
Proiectul de management se va depune  pana la data de 22 februarie 2013.
 
Criteriile de evaluare a activitatii profesionale sunt :
 • Rezultate obtinute;
 • Asumarea responsabilității;
 • Adaptare la complexitatea muncii, initiativa si creativitate;
 • Capacitatea relationala.
Salariul : conform prevederilor Legii nr. 283/2011; Legii nr.  284/2010
 
Bibliografie
- in format .pdf - versiunea de tiparit

  Anunțuri din 31.01.2013
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara