Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 
LMMJVSD
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

Scrisoare de intenție privind achiziția de dotări pentru terapie de stimulare
12.12.2013


SCRISOARE DE INTENȚIE
 
Municipiul Timișoara – Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, cu sediul în Timișoara,   B-dul C.D. Loga nr. 1, vă invită să participați la achiziția prin cumpărare directă având ca obiect:
Furnizare dotări pentru terapie de stimulare, necesare realizării obiectivului de investiții“Reabilitarea centrului de zi pentru copii cu dizabilități – PODUL LUNG” Timișoara,cod SMIS 38456
 
Achiziția se va efectua în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată și modificată prin legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 
I. SCOP:
 
Scopul achiziției este de a încheia contractul de furnizare dotări pentru terapie de stimulare, în vederea realizării obiectivului de investiții“Reabilitarea centrului de zi pentru copii cu dizabilități – PODUL LUNG” Timișoara,cod SMIS 38456.
   
II. MODALITATEA DE ACHIZIȚIE:
 
Cumpărare directă. În cazul în care condițiile minime de ofertare nu sunt respectate, oferta nu va fi considerată admisibilă.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
Modalitatea de furnizare a produselor/serviciilor/lucrărilor: pe bază de comandă.
Valoarea estimată aachiziției de furnizare dotări pentru terapie de stimulare, este de
19.050,00 lei fără TVA .
 
Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 
III. SPECIFICAȚII TEHNICE:
Produsele ce fac obiectul achiziției au specificații tehnice prevăzute în Fișele tehnice anexate.
 
IV. CONDIȚII DE FURNIZARE ȘI PREZENTARE DE MOSTRE:
Furnizorul va asigura transportul și livrarea produselor, pe bază de comandă emisă de Autoritatea Contractantă. Livrarea produselor va fi efectuată în maximum 20 zile lucrătoare de la transmiterea pe fax, cu confirmare, a comenzii ferme.
Toate produsele vor fi livrate la sediul de pe str.Cornelia Sălceanu nr.17, Timișoara.
 
RECEPȚIA PRODUSELOR:
Recepția calitativă și cantitativă se va face la data livrării. Produsele necorespunzătoare calitativ vor fi respinse la recepție, iar Furnizorul va trebui să le înlocuiască în termen de 3 zile, cu obligația încadrării în perioada de valabilitate a ofertei.
 
V. PLĂȚI:
Plata va fi efectuată pe baza facturii emise de Furnizor. Furnizorul va emite factura după recepția cantitativă și calitativă a produselor și numai după acceptul Autorității contractante.
Plata facturii va fi efectuată în cel mai scurt termen, fără a depăși 30 de zile de la înregistrarea facturii la Autoritatea contractantă, integral prin Ordin de plată în contul Furnizorului.
Dacă factura sau documentele care însoțesc factura nu sunt întocmite corespunzător și sunt necesare clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Furnizorului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă prin notificare. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.
 
VI. ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI:
 
PROPUNEREA TEHNICĂ:
  • Propunerea tehnică – descrierea modului în care sunt îndeplinite specificațiile tehnice ale produselor ofertate;
  • DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  • Certificatul constatator eliberat de Oficiul registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, în original, copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” din care să rezulte adresa actuală și obiectul de activitate al societății, obiect care să fie conform cu obiectul prezentei achiziții.
Notă: Toate cerințele privind specificațiile tehnice sunt considerate minimale și obligatorii. Incadrarea în situațiile prevăzute la art. 181 și 180 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului.
 
PROPUNEREA FINANCIARĂ:
  • Formularul 4: Formularul de ofertă
  • Formularul 5:Propunerea financiară
Ofertele vor fi exprimate în lei. Se va preciza prețul în lei, fără TVA.
Orice erori matematice se tratează conform legislației în vigoare.
 
Precizare:
Nerespectarea propunerii tehice și/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului și respingerea ofertei.
 
 
MODUL DE PREZENTARE:
DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI ESTE:  20.12.2013.
Perioada de valabilitate a ofertelor este de 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Oferta are caracter ferm pe toată durata de îndeplinire a proiectului.
  • Limba de redactare a ofertei: limba română. Ofertantul trebuie să prezinte un singur exemplar al ofertei și al documentelor care o însoțesc în original.
  • Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, va fi numerotat și va fi semnat pe fiecare pagină de reprezentantul legal sau de reprezentantul împuterniit să angajeze ofertantul în acest proiect. Se va anexa obligatoriu un opis al documentelor prezentate.
  • Oferta se va depune la sediul Autorității contractante, în plic sigilat și ștampilat, pe care se va menționa: Ofertă pentru achiziția prin cumpărare directă având ca obiect ”Achiziție publică de furnizare dotări pentru terapie de stimulare, în vederea realizării obiectivului de investiții„Reabilitarea centrului de zi pentru copii cu dizabilități „Podul Lung” Timișoara” cod SMIS 38456”.
  • Adresa la care se depune oferta este: B-dul C.D.Loga nr. 1, Timișoara, Timiș. Persoana responsabilă: FIȚ DORIAN Telefon: 0256/ 408 430, 0256/ 220583, 0727- 442 004;
E-mail: dorian.fit@primariatm.ro
Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.
  • Nu se acceptă oferte alternative.
FORMULARELE OFERTEI:
 
Formularul 1 – SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Formularul 2 – PROPUNERE TEHNICĂ
Formularul 3a,3b – DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006.
Formularul 4 – FORMULAR DE OFERTĂ
Formularul 5 – PROPUNEREA FINANCIARA
 
PRIMAR,                                                                                                                           
NICOLAE ROBU                                                                                    

Manager proiect,
MAGDALENA NICOARĂ
 
Responsabil tehnic,
DORIAN FIȚ


Scrisoare de intenție în format pdf
- in format .pdf - versiunea de tiparit

  Anunțuri din 12.12.2013
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara