Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 
LMMJVSD
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Invitație de participare privind ,,SF+PT – Execuție de fântâni publice forate în municipiul Timișoara”
24.07.2015


1. Municipiul Timișoara, prin Primar, are onoarea să vă invite să participați la procedura de atribuire a contractului de prestări servicii de proiectare aferent investitiei ,,SF+PT – Execuție de fântâni publice forate în municipiul Timișoara”.cod CPV: 71241000-9 “Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize”.
2. Atribuirea contractului de achiziție publică se face prin cumpărare directă, în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr.34/2006, cu toate modificările și completările ulterioare, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.
3. Sursa de finanțare a contractului care urmează să fie atribuit: bugetul local;
4. Dacă manifestați interes pentru achiziția publică, Primăria Municipiului Timișoara vă invită să depuneți oferta dvs. până la data și ora limită stabilită pentru primirea ofertelor: 31.07.2015, ora 1600,  la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, Bv.C.D.Loga nr.1, camera 12 – parter, la Serviciul Centrul pentru Consiliere Cetățeni, Corespondență Direcția Tehnică (ghișeu nr.1 sau nr.2);
5. Ofertantul are obligația de a depune oferta la adresa și până la data și ora limită pentru depunere stabilite în prezenta invitație de participare; Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic;
6. Nu se admit oferte alternative;
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la termenul limită de primire a ofertelor;
 
A. Documentele care însoțesc oferta:
  • Declarațiepe propria răspundere, în temeiul art.180 din OUG 34/2006 completată în conformitate cu Formularul 12A;
      Încadrarea într-una din situațiile prevăzute la art. 180din OUG 34/2006 cu toate modificările și completările ulterioare, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedură
  • Declarație pe proprie răspundere, în temeiul art.181 din OUG 34/2006, completată în conformitate cu Formularul 12 B;
      Încadrarea într-una din situațiile prevăzute la art. 181din OUG 34/2006 cu toate modificările și completările ulterioare, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedură.
  • Declarație pe proprie răspundere, în temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 și art. 90 și 93 din Legea 161/2003, completată în conformitate cu Formularul 12 D;
      Încadrarea într-una din situațiile prevăzute la art. 69^1 din OUG 34/2006 și art. 90 și 93 din Legea 161/2003cu toate modificările și completările ulterioare, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedură.
  •  Informații generale, conform Formular F3
  •  Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în baza Legii nr.26/1990 din care să rezulte că nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, sau că ofertantul este în incapacitate de plată (document în original sau copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile);
 Capacitatea tehnică și/sau profesională
  • Resurse umane:
     Ofertantul va nominaliza minim;
-    o persoană de specialitate pentru proiectare lucrări edilitare, inginer cu experiență în proiecte similare, având certificări și calificări în domeniu, conform legislației în vigoare.
-    pentru personalul nominalizat se va prezenta:
·   copie diplomă inginer
·   CV-ul din care trebuie să rezulte experiența profesională în proiecte similare, semnat de titular în original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”,
·   documente justificative din care să rezulte forma de colaborare dintre ofertant și personalul nominalizat, în copie
     Prin stabilirea acestor cerințe minime, autoritatea contractantă urmărește obținerea unor asigurări cu privire la încadrarea în termenul de derulare al contractului și la calitatea solicitată prin tema de proiectare. De asemenea, conform prevederilor legale în vigoare nu pot executa astfel de servicii decât persoane cu specializarea menționată mai sus.
  • Experienta similară
     a.Declarație privind lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, - formular 12E conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați.
     b. Pentru unul sau mai multe contracte de prestări servicii similare (proiectare lucrari edilitare), prezentate în listă, a căror valoare cumulată este de minim 24.000 leifără TVA, prestările de servicii se confirmă prin anexarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de către beneficiar.
     Autoritatea contractantă prin solicitarea acestor cerințe minime de calificare, se asigură că operatorii economici au experiența necesară pentru prestarea unor servicii de natura celor care fac obiectul procedurii, diminuând în acest fel riscul de neîndeplinire a contractului.
  • Informații privind subcontractanții/asociați - dacă este cazul
Ofertantul va prezenta:
a.Declarația și lista cuprinzând subcontractanții (dacă este cazul), conform Formular 12G, precum și acordurile de subcontractare Formular 15;
Ofertanții sunt obligați să precizeze:
- partea/părțile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze;
și
- datele de recunoaștere a subcontractanților propuși.Toți subcontractații trebuie sǎcompleteze cu propriile date formularul cu informații generale privind societatea- Formular F3.
b.Acordul de asociere (în cazul ofertei depuse în comun), încheiat în vederea participării la procedura de încheiere a contractului - Formular 14.
 În cazul în care oferta comună este declarată câștigătoare nu se solicită legalizarea asocierii.
  • Standarde de asigurare a calității – 
     Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atestă respectarea de către ofertant a standardelor de asigurare a calității pentru prestarea de servicii similare, conform ISO 9001 - se va prezenta copia certificatului de atestare sau certificat echivalent.
 
B.    Modalitatea de prezentare a ofertei
Propunerea tehnică va conține:
- parte descriptivă - elaborată astfel încat să rezulte că sunt îndeplinite și asumate în totalitate cerințele din Tema de proiectare. Ofertantul are obligația de a face dovada conformității propunerii tehnice cu cerințele impuse prin Tema de proiectare și cu asigurarea respectării prevederilor normative în vigoare în România.
- un exemplar de contract, semnat si stampilat, ceea ce confirma acceptarea tuturor clauzelor contractuale.
Propunerea financiară va conține:
– Formularul de ofertă - Formularul 10Ccare reprezintă elementul principal al propunerii financiare, prețul total ofertat pentru îndeplinirea contractuluide servicii.
- un centralizator de prețuri care să cuprindă toate elementele care intră în formarea prețului final.
Ofertantul va evidenția prețul total /tariful ofertat pentru prestarea serviciilor, defalcat pe activități și /sau faze.
Prețul total ofertat va cuprinde atât valoarea serviciului de proiectare, cât și contravaloarea cheltuielilor diverse si neprevăzute, conform HG28/2008. Contravaloarea cheltuielilor diverse și neprevăzute se va evidenția atât în cadrul Formularului de oferta, cât și într-o linie distinctă a Centralizatorului de prețuri.
Ofertantul are obligația de a exprima prețul din propunerea financiară în lei și euro.
Data pentru care se determină echivalența leu/euro este: 01.07.2015
8. Limba de redactare a ofertei este limba română.
9. Prețul contractului de achiziție publică este ferm, exprimat în lei și nu poate fi ajustat pe toată durata de derulare a contractului
10. Vă comunicăm, de asemenea, că prezenta constituie intenția noastră de a achiziționa serviciile mai sus menționate și nu se constituie într-un angajament de semnare a vreunui contract cu dumneavoastră.
11. Atașăm prezentei invitații tema de proiectare, model de contract și formularele necesar a fi completate.
12. Valoarea estimată a contractului de prestări de servicii, respectiv termenele de elaborare a documentației, sunt după cum urmează:
- valoare estimată este 24.000,00 lei (fără TVA) din care:
·   24.000,00 lei (fără TVA) reprezintă valoarea estimată a serviciilor de proiectare SF+PT, pentru întocmirea documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism și obținerea acestora. Ofertantul va defalca oferta pe cele două componente.
·   0,00 lei (fără TVA) reprezintă cheltuieli diverse și neprevăzute.
- termenele de elaborare a documentației:
·  Durata contractului de proiectare este de maxim 60 zile.

Comanda pentru întocmirea Studiului de fezabilitate propriu-zis va fi emisă numai după obținerea tuturor avizelor și acordurile favorabile solicitate prin Certificatul de Urbanism in conformitate cu Tema de Proiectare.După recepționarea studiului de fezabilitate se va comanda proiectantului întocmirea proiectului tehnic.
 
PRIMAR,
NICOLAE ROBU
 
Tema de proiectare
Contract
Anexa 10
Formulare

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- in format .pdf - versiunea de tiparit

  Anunțuri din 24.07.2015
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara