Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Extrasele multilingve eliberate în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976

Cererea privind eliberarea extrasului multilingv poate fi adresată S.P.C.L.E.P. ori, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale:


a) care are în păstrare actul de stare civilă;
sau
b) de la locul de domiciliu / reşedinţă al solicitantului.

Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, a fost semnată la Viena la 8 septembrie 1976 de către nouă state membre ale CISC. Ulterior, la Convenţie au aderat şi alte state, în scopul instituirii unui cadru comun de reglementare privind eliberarea unor extrase de pe actele de stare civilă destinate utilizării în străinătate. În prezent, 24 de state sunt parte la Convenţie, dintre care 17 au calitatea de state membre ale Uniunii Europene.

Extrasele multilingve eliberate în conformitate cu prevederile Convenţiei sunt acceptate fără traducere, legalizare, sau o formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la convenţie şi produc efecte juridice pe teritoriul următoarelor state:

Austria

Belgia

Bosnia şi Herţegovina

Bulgaria

Croaţia

Elveţia

Estonia

Franţa

Germania

Grecia

Italia

Luxemburg

Lituania

Macedonia

Muntenegru

Republica Moldova

Olanda

Polonia

Portugalia

România

Spania

Slovenia

Serbia

Turcia

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi/sau căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei ori altor persoane îndreptăţite.

Extrasele multilingve se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială.

 

– actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

– actul administrativ (dispoziţie, decizie, etc.) / hotărârea judecătorească, definitivă prin care se modifică statutul civil al persoanei, în original;

– procura specială, autentificată, în original;

– actul de identitate al persoanei împuternicite, în original şi copie;

– certificate de stare civilă, care fac dovada legăturii de rudenie, în original şi copie, în cazul solicitării extraselor multilingve de deces

Cetăţenii români cu domiciliul în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu actul de identitate aflat în termen de valabilitate.


Minorii în vârstă de peste 14 ani, deţinători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul să solicite şi să primească extrase multilingve de naştere sau de căsătorie în nume propriu, asistaţi, după caz, de unul dintre părinţi sau de tutore, care semnează cererea.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Confederaţiei Elveţiene ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu documente de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau cu paşaport, aflate în termen de valabilitate.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străinii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu paşaport valabil.


Apatrizii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu permis de şedere temporar sau pe termen lung ori, după caz, cu paşaport aflat în termen de valabilitate, emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954, la care România a aderat prin Legea nr. 362/2005.

Procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar în România.

Dacă vă aflaţi în străinătate:
procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar, caz în care va trebui să fie supralegalizată sau apostilată (conform Convenţiei de la Haga din 1961), şi tradusă în limba română, legalizată (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România, la notar public)
sau
procura specială poate fi dată la Ambasada / Consulatul României din străinătate.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să verifice identitatea petentului şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

Termen de soluţionare:

– 5 zile în cazul în care actul de naştere / căsătorie / deces este înregistrat în registrele de stare civilă ale Municipiului Timişoara
– 30 de zile în cazul în care actul de naştere / căsătorie / deces este înregistrat în altă localitate

 taxă pentru eliberarea extrasului multilingv de stare civilă: 15 lei 

taxa se achită numai după verificarea documentelor de către ofiţerul de stare civilă

pentru eliberarea în regim de urgență – maximum 3 zile lucrătoare a certificatlui de stare civilă  se percepe o taxă de 100 lei , conform Anexei nr. 4 la HCLMT nr.  459 din 16.12.2021

taxa se achită numai pentru extrasele multilingve eliberate în baza registrelor de stare civilă aflate în arhiva Primăriei Municipiului Timişoara;

taxa se achită numai după verificarea documentelor de către ofiţerul de stare civilă

Documentele care se depun în copie pot fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

Vă rugăm să specificaţi în e-mail data la care v-aţi programat, pentru a vă aştepta cu documentele tipărite.

Vă rugăm să reţineţi faptul că la data depunerii cererii trebuie să prezentaţi, în original documentele transmise pe e-mail.

Programare online

Înainte de a vă programa online

1. Vă puteţi programa online numai pentru următoarele situaţii:
– actul de stare civilă a fost înregistrat în registrele de stare civilă ale Municipiului Timişoara
– actul de stare civilă a fost înregistrat străinătate, dar a fost transcris în registrele de stare civilă ale Municipiului Timişoara
– actul de stare civilă a fost înregistrat în altă localitate din România şi deţineţi un act de identitate valabil, cu domiciliul / flotant în municipiul Timişoara
– actul de stare civilă a fost înregistrat în străinătate, dar a fost transcris în altă localitate din România şi deţineţi un act de identitate valabil cu domiciliul / flotant în municipiul Timişoara

2. vă asiguraţi că deţineţi un act de identitate valabil. 

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare eliberării certificatului de stare civilă şi deţineţi documentele necesare.

În cazul în care întâmpinaţi dificultăţi accesând butonul de programare online cu internet explorer, vă rugăm să utilizaţi următoarele browsere de internet: chrome, safari, firefox.

Atenţie! dacă utilizaţi o adresă de e-mail din domeniul yahoo.com este posibil să primiţi cu întârziere confirmarea programării online. Vă rugăm să verificaţi şi secţiunea spam din contul dvs. de e-mail.

Contact
Telefon: 0256200374
Camera 14

Pentru înformații suplimentare vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail [email protected]