Primăria Municipiului Timișoara

Furnizari date RNEP

Furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

– date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
– date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;
– date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;
– date referitoare la codul numeric personal atribuit.


Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor este reglementată de OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificarile şi completările ulterioare, precum şi de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanei vizate. Consimţământul persoanei vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat.

Potrivit art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679 persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărarii, Serviciului Român de Informaţii, parchetelor, instituţiilor din domeniul justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale caror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor, etc.

Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa soluţionării acestui tip de cereri revine: 

– serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor – pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât si de persoanele fizice (art.5 lit.e) din O.G.nr.84/2001);

– Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, pentru cererile formulate de persoanele juridice, conform art. 14 alin. (1) lit. e din O.G. nr. 84/2001 şi pentru cererile depuse de cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate anterior anului 1989 sau de reprezentanţii lor legali privind comunicarea datelor de identificare cu care aceştia figurează înscrişi în evidenţe, conform art. 14 alin. (1) lit. e^1 din OG nr. 84/2004.

În situaţia în care se solicită transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusă, spre competentă soluţionare, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află sediul acestui cabinet sau, după caz, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia domiciliază persoana fizică ale carei date sunt solicitate, alături de documente care fac dovada temeiului legal justificat:

– un certificat de grefă, în original sau o fotocopie semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul, din care să rezulte numărul dosarului, instanţa şi părţile implicate în proces sau după caz,
încheierea de şedinţă, în original sau o fotocopie semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul prin care părţile sunt obligate la identificarea domiciliului pârâtului / a altor părţi din dosar, cu menţiunea conform cu originalul, semnată şi ştampilată de avocat.
împuternicirea avocaţială în original sau o fotocopie cu menţiunea conform cu originalul.

Datele solicitate vor fi transmise instanţei de judecată, pe rolul căreia se află dosarul în cauză.

Termenul de soluționare este de 5 zile lucrătoare, care poate fi prelungit în funcție de volumul de date solicitate (numărul persoanelor pentru care se solicită informații).

Taxa pentru furnizarea datelor: 1 leu / persoană verificată

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din OUG nr. 97/2005 privind evidenţă, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu completările şi modificările ulterioare se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din RNEP, sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale, de către:

– instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;

– instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;

– Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;

– Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;

– Ministerul Finantelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

– Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia;

– instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor;

– poliţia locală;

– alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

Direcția de Evidență a Persoanelor

Secretariat – etajul I
Telefon 0256499476