Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf

  Cauta in hotarari


Afiseaza: Cautare exacta:

Hotararea Consiliului Local 155/01.06.1999
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997 privind unele măsuri de protecție a arborilor de pe raza Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099 - 6407/10.05.1999 al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț și Comisiei pentru protecție socială, mediu, sănătate, învățământ, turism, cultură și sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului. nr.127/1994 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții la normele pentru protecția mediului înconjurător;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 privind protecția mediului înconjurător;
Având în vedere prevederile Legii nr.81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetației forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică și privată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit(g), (m), (p) și (ț) din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 și 2 din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 162/1997 ,
după cum urmează:
a) Se abrogă alin.2 al art.1 și se înlocuiește cu un nou alin., care are
următorul conținut: "Persoanelor fizice sau juridice care nu efectuează
plantarea arborilor ornamentali pe amplasamentele indicate de Direcția Tehnică
a Primăriei Municipiului Timișoara, li se va imputa contravaloarea arborilor
defrișați - stabilită în baza Metodologiei de calcul prevăzută în Anexa nr.1,
urmând ca plantarea arborilor să fie efectuată de o firmă autorizată, prin
grija Primăriei Municipiului Timișoara."
b) Se vor introduce următoarele articole noi:

"Art.2:În cazul în care defrișarea arborilor se efectuează în afara perioadei
optime de plantat, persoanele fizice sau juridice care au solicitat defrișarea
vor achita pentru fiecare arbore defrișat contravaloarea a minim 2 arbori
ornamentali - la Primăria Municipiului Timișoara, în contul 5002, urmând ca
plantarea arborilor să se efectueze în perioada optimă pentru plantat, de către
o societate comercială autorizată, prin grija Primăriei Municipiului Timișoara.


Art.3: Lucrările edilitar-gospodărești care afectează zonele verzi vor fi
avizate de Direcția Tehnică a Primăriei Municipiului Timișoara numai după plata
anticipată a contravalorii refacerii zonei verzi.
În zonele neamenajate prin investiții ale Consiliului Local, contravaloarea
refacerii zonei verzi se va stabili în urma unei analize la fața locului, la
care vor participa inspectori de specialitate ai Primăriei și beneficiarii
lucrărilor edilitar-gospodărești respective.

Art.4: Suprafețele acoperite cu vegetație perenă, gazon, flori anuale, bienale,
trandafiri, arbuști și arbori- care urmează să fie distruse prin lucrări
edilitar-gospodărești vor fi măsurate și inventariate, iar contravaloarea
refacerii acestora va fi evaluată în conformitate cu tarifele și prețurile
pentru lucrările horticole aprobate de serviciile de specialitate ale Primăriei
Municipiului Timișoara.

Art.5: Zonele verzi distruse ca urmare a lucrărilor de intervenție în caz de
avarie, care se execută în baza Permisului de Intervenție instituit conform
Hotărârii Consiliului Local nr.45/1993 modificată și completată, vor fi
inventariate, iar contravaloarea reamenajării spațiului verde se achită de
către executantul lucrării, sau beneficiar, după caz.

Art.6: Sumele prevăzute pentru lucrările de investiții ale Primăriei
Municipiului Timișoara care afectează și zonele verzi nu se mai alocă
societăților comerciale, regiilor autonome executante sau antreprenorului
general (regie, societate comercială), ci se prevăd în bugetul Direcției
Tehnice a Primărieie Municipiului Timișoara cu destinația anterior stabilită.
Zonele verzi afectate vor fi refăcute în urma organizării unor licitații
urmărindu-se o încadrare peisagistică corespunzătoare.

Art.7:Sumele destinate reamenajării zonelor verzi se vor încasa în contul 5002
al Primăriei Municipiului Timișoara, deschis la Trezoreria Municipiului
Timișoara, urmând a fi folosite exclusiv în vederea refacerii zonelor verzi
prin gazonare, plantări de arbori și arbuști, protecția zonelor verzi și
activități ecologice, lucrările urmând a fi executate prin firme de
specialitate, autorizate de Primăria Municipiului Timișoara."
c) Articolele: 2, 3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local
nr.162/1997, se renumerotează în continuare, în mod corespunzător.


Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara .

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relații-Comunicare;
- Direcției Juridice;
- Direcției Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
SILVIU SARAFOLEANU
Contrasemneaza


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara