Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf

  Cauta in hotarari


Afiseaza: Cautare exacta:

Hotararea Consiliului Local 182/22.04.2008
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în municipiul Timisoara pentru anul 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr1786/07.04.2008 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii , prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate,protecție socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Având în vedere prevederile art. 253 alin. 2 si 6, art. 255 alin. 2, art. 260 alin. 2, art. 263 alin. 7, art. 265 alin. 2, art. 267 alin. 1, 4, 7, 11, 12,13, art. 268 alin. 1, 2, 3, 4, 5, art. 270 alin. 4, art. 271 alin. 2 lit. a si b, alin. 5, art. 275 alin. 2, art. 278 alin. 1, art. 279 alin. 2, art. 282 alin. 1 si 2, art. 283 alin. 1, 3, art. 286 alin. 1, 2, 3, art. 287, art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata;
Avand in vedere prevederile, pct. 14 lit c, pct. 54 alin 1, 2 si 3, pct. 146, pct. 155 alin. 1 lit. c, pct. 156 alin. 2, pct. 158 alin. 3 si 4, pct. 163 alin. 2, pct. 165 alin. 1, pct. 169, pct. 180, pct. 185 alin. 1 si 2, pct. 188 alin. 1 lit.a, pct. 220 alin. 1, pct. 222, pct. 224 alin. 1, 2 si 3, pct.290 ^1 alin. 1 si 2 din Hotărârea Guvernului nr. 44 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind codul fiscal, modificata si completata;
In temeiul Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007 si a art. 292 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, modificata si completata;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. (b) și alin.4 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată și modificată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală , republicată și modificată.


HOTARASTE

Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2009, dupa cum urmeaza :
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexa nr. 1 care cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 2009
b) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a cladirii la calcularea impozitului pe cladiri în cazul persoanelor juridice, se stabileste la0,75 %;
c) cota impozitului pe cladiri în cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, se stabileste la 5%;
d) cota impozitului pe cladiri, in cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizarii, se stabileste la 0,75 %
e) cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate se stabileste la 3%;
f) cota taxei hoteliere se stabileste la 0,5 % fiind aplicata la tariful de cazare practicat de unitatile de profil, pentru intreaga perioada de cazare.

Art.2: Pentru plata cu anticipatie, pâna la data de 31 martie 2009, a impozitului pe cladiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2009 de catre contribuabilii persoane fizice se acorda o bonificatie de 10%.

Art. 3: (1) Majorarea anuala aplicata impozitului pe cladire de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, pentru anul fiscal 2009, se stabileste dupa cum urmeaza:
a) pentru anul fiscal 2009, in cazul impozitului pe cladire datorat de catre persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu, se aplica majorarea in cota de 6%.
b) pentru anul fiscal 2009, în cazul impozitului pe cladire stabilit în conditiile art.1 literele "b" "c" si "d", datorat de catre contribuabilii persoane juridice, se aplica majorarea in cota de 20%
(2) In cazul impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe, majorarea anuala in cota de 6% este inclusa in nivelurile acestora prevazute in Anexa nr. 1.
Art. 4: (1) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, in conditiile prezentei hotarari, au obligatia sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al consiliului local, pana la data de 31 ianuarie 2009, sub sanctiunile prevazute de lege.
(2) Pentru panourile, afisajele sau structurile de afisaj amplasate în cursul anului, declaratia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de 30 de zile de la data instalarii acestora.

Art.5: În Anexa nr.2 la prezenta hotarâre se stabilesc categoriile de persoane fizice care pot beneficia de facilitati fiscale în anul 2009, precum si procedura de acordare a acestora.

Art. 6: Procedura, criteriile si conditiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe cladire datorat de catre persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu, acordate de Consiliul local al Municipiului Timisoara pentru anul 2009, sunt reglementate in Anexa nr. 3.

Art. 7: Taxele speciale instituite prin prezenta hotarare si cuantumul acestora sunt prevazute in Anexa nr. 4.

Art. 8 : Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 9: Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul fiscal 2009.

Art.10: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se incredinteaza Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, Directia Urbanism, Directia Patrimoniu, Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.11: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Politia Comunitara;
- Direcției Economice;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara