Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf

  Cauta in hotarari


Afiseaza: Cautare exacta:

Hotararea Consiliului Local 486/31.10.2006
privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 20449/16.10.2006 al Primarului Primăriei Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Luând în considerare avizul Comisiei de Circulație a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificata si completata prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2006;
Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.38 alin.(2) lit. d) si alin (6) lit a) pct 13 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se interzice staționarea voluntară a vehiculelor cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile publice și terenurile aparținând domeniului public sau privat ale municipiului Timișoara.
(2) Această restricție se exceptează pe timpul efectuării operațiunilor de încărcare/descărcare sau îmbarcare/debarcare, conducătorii acestor vehicule având obligația să respecte semnalizarea rutieră din zonă.
(3) Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii direct din aceste vehicule.
(4) Interdicțiile de la alin.1 nu sunt aplicabile vehiculelor aparținând instituțiilor prevăzute la art.32, alin.2, lit."a" și "b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare, atunci când se află în acțiuni de intervenție sau în misiuni care impun urgență.

Art.2: Parcarea vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t este permisă numai în autobaze sau în locuri speciale destinate acestui scop semnalizate prin indicatoare sau marcaje și avizate de către Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: (1) Încălcarea prevederilor art.1, alin. (1) și (3) din prezenta hotărâre constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei. Pentru abateri repetate se poate aplica și măsura blocării sau ridicării vehiculelor.
(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la Art 1, alin (1) și (3) se efectuează de către ofițerii și agenții de Poliție, personalul Poliției Comunitare și de către împuterniciții Primarului Municipiului Timișoara, conform competențelor ce le revin.
(3) Contravențiilor prevăzute la Art.1 alin (1) și (3) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului verbal de contravenție jumătate din minimul amenzii.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Transport și Siguranța Circulației din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Direcției Edilitare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Centrului de Consiliere pentru Cetățeni;
- Biroul Transport și Siguranța Circulației;
- Biroului Relații Publice;
- Poliției Rutiere a Municipiului Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIȘOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara