Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Referendum 2018

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf

  Cauta in hotarari


Afiseaza: Cautare exacta:

Hotararea Consiliului Local 99/24.03.2009
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 5352/18.03.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara ;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/27.02.2009;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 și art. 20, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) și alin.(4), lit.a, art.63 alin.(1), lit.c) si alin.(4), lit.b, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 conform Anexei Nr. 1 - bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2009; Anexei nr. 2 - bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe, pe anul 2009; Anexei nr. 3 - programul de investiții (bugetul local, credite, fond rulment, fond de locuințe, obligațiuni) pe anul 2009; Anexei nr. 4 - bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2009; Anexei nr. 5 - venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local - anul 2009; Anexei nr. 6 - bugetul fondurilor externe nerambursabile - anul 2009; Anexei nr. 7 - bugetul creditelor externe si interne - anul 2009, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Edilitară, Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri si Transporturi;
- Biroul Control Intern și Managementul Calității;
- Administrației Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcției Generale a Finanțelor Publice și Controlului Financiar de Stat a
Județului Timiș;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara