Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 413/31.10.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească în casă de locuit", zona Plopi Sud, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare nr. UR2017-016250/16.10.2017, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr UR2017-016250/16.10.2017 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.10.2017 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2017-016250/16.10.2017;
Având în vedere Avizul la Raportul de specialitate privind propunerea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească în casă de locuit", zona Plopi Sud Timișoara - al BIroului Clădiri, Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, cu nr. UR2017 - 016250/26.10.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere prevederile urmatoarelor Hotărâri: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 388 din 22.09.2015 privind aprobarea "Studiului de Fezabilitate Amenajare Drum de legătură între Calea Moșniței și DC 149", Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 290 din data: 25.06.2015 privind aprobarea traseului drumului aferent obiectivului de investiție "Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței și DC149", Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 26 din data: 25.01.2017 pentru demararea procedurilor privind acceptarea donațiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de investiții "Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței și DC149", Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 241 din data: 27.06.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 26/25.01.2017 pentru demararea procedurilor privind acceptarea donațiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de investiții "Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței și DC149";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 21/10.11.2016, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 15/27.07.2017, Planul de acțiune asumat, înregistrat cu nr. UR2017-016250/03.10.2017 - care face parte din prezenta documentație de urbanism respectiv Decizia de încadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 51 din 28.06.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2), lit. c) și alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească în casă de locuit", zona Plopi Sud, Timișoara având ca beneficiari pe Vereșca Ioan, Stepanescu Lucian Ilie, Faur Florin, Abel Francisc Iosif și Abel Iuliana, întocmit conform Proiectului nr. P/01/2017, realizat de B.I.A. Falniță Carmen Iuliana, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: Locuințe individuale cu regim mic de înălțime, Regim de construire: maxim Hmax = S+P+1E+Er/ M, H maxim cornișă = 8,0 m, H maxim coamă = 12 m, Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 35%, Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 0,9; Funcțiuni complementare: Regim de construire: maxim Hmax = S+P+2E+M/Er, H maxim cornișă = 10,5 m, H maxim = 14 m, Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 40%, Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1,4;
Zona verde UTR V - Funcțiunea dominantă este de spații verzi, Loturile 26, 29, 42 și 77 - loturi de spații verzi. Este interzisă transformarea spațiilor verzi de aliniament în spații pentru garaje sau parcaje. Spatii verzi minim 11,26 % - conform Deciziei de încadrare nr. 51/28.06.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută.

Art. 3: Se va respecta traseul și prospectul "Drumului Boilor" - DC149 în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003462/12.10.2017 si conform Contractului de Donatie cu Incheierea de autentificare nr. 1124 /22.09.2017 si Contractului de Donatie cu Incheierea de autentificare nr. 1210/11.10.2017.

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic "Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească în casă de locuit", zona Plopi Sud, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani. Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 400309 nr. topografic 400309 (nr. CF vechi 149889, nr. cadastral vechi A1676/1/3/1) în suprafață de 9000 mp, arabil intravilan extins, proprietari Vereșca Ioan și Stepanescu Lucian Ilie; CF nr. 427887 nr. topografic 427887 (nr. CF vechi 140394, nr. cadastral vechi A1676/1/4) în suprafață de 25300 mp, arabil intravilan extins, conform Adeverinței emise de Biroul Banca de Date Urbană nr. UR2017-015867/10.10.2017, proprietar Faur Florin; CF nr. 432431 nr. topografic 432431 în suprafață de 35800 mp, arabil intravilan extins, conform Adeverinței emise de Biroul Banca de Date Urbană nr. UR2017-015867/10.10.2017, proprietari Abel Francisc Iosif și Abel Iuliana; CF nr. 409932, nr. topografic 409932 (nr. CF vechi 200567, nr. cadastral vechi 50191), în suprafață de 2500 mp, curți-construcții intravilan, proprietar Vereșca Ioan.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I.;
- B.I.A. Falniță Carmen Iuliana;
- Beneficiarilor: Vereșca Ioan, Stepănescu Lucian Ilie, Faur Florin, Abel Francisc
Iosif și Abel Iuliana;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara