Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 353/27.06.2019
privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă și de agrement Calea Șagului", CF nr. 422373, CF nr. 442374, Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 252/20.12.2016 si in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-013388/05.06.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-013388/05.06.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.06.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 013388/05.06.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 252/20.12.2016 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă și de agrement Calea Șagului", CF nr. 422373, CF nr. 442374, Timișoara, în vigoare până la data de 19.12.2019;
Avand în vedere solicitarea înregistrată cu nr. SC2019-13388/30.05.2019 a DIRECTIEI DEZVOLTARE - SERVICIUL MONITORIZARE IMPLEMENTARE PROIECTE, privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă și de agrement Calea Șagului", CF nr. 422373, CF nr. 442374, Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 252/20.12.2016;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile art. 28 alin. (3) ale Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă și de agrement Calea Șagului", CF nr. 422373, CF nr. 442374, Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 252/20.12.2016, având ca beneficiar Municipiul Timisoara și elaborat de proiectant S.C. ATELIER R.G.S. S.R.L., Proiect nr. 233B/2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se mentin condițiile de construire aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 252/20.12.2016, astfel: regimul de înălțime de max. (S)+P+3E, H max = 12 m, acces auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2016-000928/ 31.03.2015, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT propus de max 45,1%, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de max 1, spații verzi si plantate - min 30% din suprafața terenului conform Deciziei de încadrare nr. 53/29.07.2016 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș
Art. 3: Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă și de agrement Calea Șagului", CF nr. 422373, CF nr. 442374, Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 252/20.12.2016, se prelungește în conformitate cu Ordinul nr. 233/2016, art. 28, alin. (3) cu 3 (trei) ani, până la data de 19.12.2022 și se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara.
Terenul reglementat în suprafață totală de 9.747 m, este înscris în CF. nou nr. 442373, nr. cad. 442373 - teren intravilan (5.993 mp), teren intravilan pentru drum de acces (1.328 mp), în suprafață de 7.321 m si în CF. nou nr. 442374 , nr. cad. 442374, teren intravilan pentru drum de acces în suprafață de 2426 m, rezultate din unificarea: C.F. nr. 439611 - 3.754 m; C.F. nr. 416913 - 504 m; C.F. nr. 428895 - 5.100 m si C.F. nr. 435756-389 m ( C.F. nr. 441684 -9747 m) si dezlipirea C.F. nr. 441684 -9747 m (Hotărârea Consiliului Local nr. 512 din 08.12.2015 - privind dezlipirea terenului nr. cad. 441684, inscris in CF 441684 Timisoara), proprietar fiind Municipiul Timisoara, domeniul public.

Art. 4: Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism - PUZ "Zonă sportivă și de agrement Calea Șagului", CF nr. 422373, CF nr. 442374, Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 252/20.12.2016 și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea constructiilor si a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă sportivă și de agrement Calea Șagului", CF nr. 422373, CF nr. 442374, Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 252/20.12.2016, si a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Serviciului Școli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOȘIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara